HELSENORGE

Koordinerende enhet i Finnmarkssykehuset (KE)

Funksjonen KE skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

​KE har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinator. Det betyr at KE skal legge til rette for at pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer får et tilbud som er helhetlig og koordinert.

I Finnmarkssykehuset skal KE være en pådriver for at vi som jobber her, i fellesskap, lykkes i å sette dine behov i sentrum. Målet er at du som pasient/bruker har forutsigbarhet og forståelse for hva som skal skje, når det skal skje og hvorfor det skal skje. Og ikke minst jobbe mot at disse hendelsene skjer på tidspunkter og i en rekkefølge som skaper minst mulig belastninger for deg i din hverdag. God planlegging, forutsigbarhet og gode forløp er sentrale stikkord for arbeidet. Din oppfatning av hvilke behov du har og hvilke forventninger du har til ditt forløp er avgjørende for et godt resultat for deg.

I dette arbeidet skal Finnmarkssykehuset ha særlig oppmerksomhet rettet mot pasient- og brukergrupper, både innen somatikk, psykisk helse og rus, som har behov for tjenester innen habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv.

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten i kommunene og tjenester regulert av lovverk utenom helsesektoren, foregår mellom deg som pasient/bruker og de hjelperne du har kontakt med. KE i helseforetak og kommuner er faste, gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet omfatter informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og dialog om sentrale utviklingsområder.

Både helseforetak og kommuner er store organisasjoner. KE har en sentral rolle i å «smøre» samhandlingen mellom enheter og tjenester innad i så vel helseforetak som kommuner. Og mot andre samarbeidsparter som for eksempel NAV, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle.

Meningsinnholdet i denne teksten er hentet fra Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, kapittel 12. Du kan lese mer om retten til individuell plan og koordinatorhelsenorge.no/rettigheter, her finner du også en god oversikt over andre rettigheter for brukere, pasienter og pårørende.

Koordinator og Individuell Plan

Tre grunner til å be om koordinator og utarbeide individuell plan dersom du har langvarige og komplekse behov:

  • Hjelpeordningene i det offentlig er søylebaserte, ingen systemer undersøtter brukerens/pasientens samlede behov
  • Mange får hjelp på et nivå som ikke gir god nok kvalitet, hjelpen er fragmentert og derfor ressurskrevende både for brukeren/pasienten og for systemene
  • Hjelpen kommer for sent i sykdomsforløpet, gode forløp forebygger forverring, forebygger andre plager og understøtter mestring

Helse Midt-Norge har utarbeidet et god e-læringsverktøy som kan være nyttig for brukere/pasienter, pårørende og helsepersonell. Dette finner du på helsekompetanse.no.

Oppgavene til Koordinerende enhet

  • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket
  • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
  • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene
  • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at KE skal sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for arbeidet med IP
  • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Finnmarkssykehuset har etablert KE som er en lovpålagt tjeneste med hjemmel i  spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. KE er en tjeneste for alle klinikker og lokasjoner i Finnmarkssykehuset.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av Kari Beate Engseth
Kari Beate Engseth

Avdelingsleder for avdelling for rehabilitering og habilitering
T 78 96 93 49 | M 416 45 014 | kari.beate.engseth@finnmarkssykehuset.no

Det er opprettet en Regional koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering i Nord-Norge.

Nettsidene deres har informasjon om både private og offentlige re-/habiliteringstilbud i Nordland, Troms og Finnmark.
En kan også få informasjon om rehabiliteringstilbud ved å ringe gratis telefonnr: 800 300 61
Telefonen er åpen mandag til fredag kl 09 – 15

Koordinerende enheter i kommunene

Alta

Lene Larsen 
Konstituert samhandlingskoordinator
Markveien 29-33
9510 Alta
Lene.larsen@alta.kommune.no T: 78 45 54 36

Berlevåg

Helena Laupstad
Helsesykepleier
Iversensvei 1, 9980 Berlevåg
Postboks 128, 9981 Berlevåg
helena.laupstad@berlevag.kommune.no | M 458 79 862

Stedfortreder:
Beate Olsen
beate.olsen@berlevag.kommune.no  

Båtsfjord

Janne Svendsen
Postboks 602, 9991 Båtsfjord
Janne.Svendsen@batsfjord.kommune.no | M 920 25 746

Gamvik

Grete Solvang
Prosjektleder rus og psykiatri
9970 Mehamn
grete.solvang@gamvik.kommune.no
92 33 22 01

Hammerfest

Kjersti Kvamme
kjersti.kvamme@hammerfest.kommune.no

Fagansvarlige: 
Gyri Krogh gyri.krogh@hammerfest.kommune.no
Anna Hansen anna.hansen@hammerfest.kommune.no
Katrine Markussen  katrine.markussen@hammerfest.kommune.no
Heidi Dahl heidi.dahl@hammerfest.kommune.no
Unn Hege Slettvoll unn.hege.slettvoll@hammerfest.kommune.no

Administrasjon Helse og hammerfest.kommune.no
Salgsgata 16
9600 Hammerfest

Hasvik

Aurora Kemi Guttormsen
Fysioterapeut
Sykestuevn 13, 9590 Hasvik
Aurora.kemi.guttormsen@hasvik.kommune.no
78 45 25 27 | M  909 62 653

Karasjok

Karen Marit Utsi 
Avdelingsleder sykehjem
karen.marit.utsi@karasjok.kommune.no

Berit Alette Anit
Avdelingsleder hjemmetjenesten
berit.alette.anti@karasjok.kommune.no

Berit Regine Laiti (fram til 30.6.2020)
Avdelingsleder lege/helse
berit.regine.laiti@karasjok.kommune.no

Kautokeino

June Berit Eira
Rådgiver helse - og omsorg
june@kautokeino.kommune.no | M  926 01 244

Lisa Marja Skum 
Saksbehandler
lisa.marja.skum@kautokeino.kommune.no | M  413 31 207

Lebesby

Tone Solberg
Koordinerende enhet
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
tone.solberg@lebesby.kommune.no | M 979 90 877

Loppa

Solgunn Hansen
Avd. leder Habilitering
Parvn 2, 9550 Øksfjord
solgunn.hansen@loppa.kommune.no 
78 45 84 19 | M  456 67 922

Elin Ann Bergfald 
elin.ann.bergfald@loppa.kommune.no​

Kirsti Pedersen
Kirsti.pedersen@loppa.kommune.no

Måsøy

Anne Amundsen 
Fagleder 
Anne.Amundsen@masoy.kommune.no | M  482 63 079

Siv L. Berg
Fagleder
SivLouise.Berg@masoy.kommune.no | M  482 63 079

Nesseby

Lene Johnsen Bergmo
Virksomhetsleder helse-, pleie- og omsorg
Nesseby Helsesenter, 9820 Varangerbotn
lene.bergmo@nesseby.kommune.no |M 40 44 06 40​

Nordkapp

Anne Trine Elde 
Virksomhetsleder rehabiliteringstjenesten - koordinerende enhet'

Porsanger

Christina M. Korslund
Fagkonsulent, helse og omsorg 
christina.korslund@porsanger.kommune.no
404 60 623

Sør-varanger

Sissel Sandnes
Koordinerende enhet
Postboks 406, 9915 Kirkenes
ssn@svk.no | T 78 97 74 29 | M 458 33 432

Tana

Elin Walseth Johannessen
Helsestivn 30, 9845 Tana
elin.johannessen@tana.kommune.no | M 46 40 03 49 ​

Vadsø

Gøril Rushfeldt Hanssen
Koordinator helse, rehabilitering og omsorg (voksne og eldre)
Goril.R.Hanssen@vadso.kommune.no | T 78 94 25 86

Vardø

Inghild Ridola

Kommunalsjef Pleie og omsorg/helse og sosial
Inghild.Ridola@vardo.kommune.no M 476 41 558