Vurderingsteam rus

Vurderingsteamet rus i Finnmarkssykehuset vurderer henvisninger for rusmiddel- og spilleavhengige som trenger utredning / behandling i spesialisthelsetjenesten.
Teamet vurderer også henvisninger til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Les mer om Vurderingsteam rus

Vurderingsteam rus

Henvisningen må komme fra for eksempel; fastlege/allmennlege, rus-, psykiatri-, og sosialtjenesten/NAV, barneverntjenesten, leger i fengsel eller spesialisthelsetjenesten.

Henvisningen vurderes innen 10 arbeidsdager, og dersom det er nødvendig kontaktes søker eller henviser for å få flere opplysninger.

Vurdert henvisning vil gi et av følgende utfall:

  • Søker får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten med en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.
  • Søker har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg anbefaler teamet egnet behandlingstilbud (institusjon/sted) og behandlingsnivå som poliklinisk utredning/behandling, dagbehandling, avrusning/avgiftning, døgnbehandling korttid inntil 6 måneder, døgnbehandling langtid inntil 12 måneder. Dersom pasienten ikke ønsker det anbefalte behandlingstilbudet, må søker eller henviser ta kontakt med vurderingsteamet.

Innen 10 arbeidsdager skal søker bli varslet om utfallet av vurderingen. Henviser skal få samme informasjon som søker. Det skal sis informasjon om frist for når helsehjelpen senest skal starte, om fristen gjelder oppstart utredning eller oppstart behandling og tidspunkt for første oppmøte.

Vurderingsteamet er sammensatt med psykolog, overlege, sosionom og psykiatrisk sykepleier. Teamet består av fagfolk som jobber i Klinikk psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset. Temaet har god kjennskap til de ulike rustilbud som finnes.  

Relaterte vedlegg

LAR søknadsskjemaLov om pasient og brukerrettigheterPrioriteringsforskriftenHenvisningsrutinerFritt behandlingsvalg

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?