Habilitering og rehabilitering i Finnmarkssykehuset

Habilitering og rehabilitering omfatter alle tiltak som må til for at personer med sykdom eller skade skal mestre sin livssituasjon best mulig.

 

Sykdommer eller skader kan være medfødt, eller oppstå senere i livet. Noen mennesker har vanskelig for å bevege seg, mens andre kan ha mistet viktige sanser (syn, hørsel osv.). Nedsatt evne til å huske ting, eller problemer med å organisere eller ha oversikt over hverdagen, kan også skape problemer. Avhengig av hvilke omgivelser personen befinner seg i, kan dette resultere i større eller mindre vanskeligheter med å mestre daglige aktiviteter, samt redusere personens muligheter til å være en sosial og aktiv deltaker i samfunnet. Habilitering og rehabilitering omfatter alle tiltak som må til for at personen skal mestre sin livssituasjon best mulig. Habiliteringsbegrepet brukes i forhold til barn og voksne, og der sykdom/skade har oppstått tidlig i livet, mens det kalles rehabilitering når sykdom eller skade oppstår senere i livet.

Spesialisthelsetjenesten kan bistå når funksjonshemmingen er alvorlig eller sammensatt, og av en slik karakter at det lokale hjelpeapparat har behov for hjelp til utredning eller tilrettelegging. I Finnmark er ansvaret for å yte slike tjenester til barn (0–18år) lagt til Hammerfest sykehus, mens de som jobber i forhold til voksne, holder til ved Kirkenes sykehus. Alle tjenestene ytes til hele fylket.

Enhetene innehar ulik kompetanse, og benytter ulike arbeidsmetoder. Dette gjør det mulig å tilby individuelt tilpasset hjelp både til personen selv, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Individuell Plan benyttes ofte som arbeidsredskap.

Ofte er det bedre at fagpersonene reiser dit den som trenger hjelp befinner seg, enn at personen må reise dit hjelpeapparatet er. Flere av hab.-/rehab. enhetene jobber derfor ambulant. Ambulant betyr omreisende. De kan bidra til å målrette og organisere arbeidet som skal gjøres lokalt gjennom utredning, kartlegging, faglige vurderinger, veiledning, diskusjoner, undervisning og opplæring. De kan tillegg være en informasjons- og ressursbase med kunnskap om habiliterings- og rehabiliteringstilbud andre steder i landet.

Barnehabiliteringen

Barnehabiliteringen tilbyr tjenester til barn/ungdom opp til 18 år med medfødt eller tidligervervet funksjonshemming, deres familier og fagpersoner i kommunen. Tjenesten kan innkalle til opphold i egne lokaler, eller reiser ut i den enkelte kommune. Tilbudet kan gis i form av spesialisert vurdering/diagnostisering av barnet, råd, veiledning, eller undervisning. Telematikk brukes som en del av arbeidsformen.

Habiliteringstjenesten for voksne

Habiliteringstjenesten for voksne er en ambulant spesialisttjeneste for personer med utviklingshemming og sammensatte funksjonsvansker. Tjenesten har spesiell kompetanse i forhold til arbeid med utfordrende atferd, og skal kobles inn i saker hvor det vurderes å benytte makt eller tvang. Tjenesten kan også bistå i forhold til diagnostisering.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

ARTjobber for at voksne med en funksjonshemming skal få et forutsigbart og koordinert tilbud. Teamet blir ofte koblet inn når sammensatte problemstillinger krever godt samarbeid mellom flere ulike hjelpere, personen selv og pårørende. Utgangspunktet for rehabiliteringstilbudet er personens egne ønsker og mål.

Seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

FMR har 6 senger i en egen fløy på Kirkenes sykehus. På grunn av få plasser, er det valgt å prioritere tilbud til voksne med hjerneslag. Fagfolk med spesiell kompetanse sørger for å tilpasse og planlegge oppholdet slik at det gir best mulig utbytte for den enkelte. I tillegg til rehabiliteringsopphold (4 – 8 uker), tilbys vurderingsopphold (inntil 14 dager).

For at teamene skal involveres i en konkret sak, trenger vi en formell henvisning underskrevet av lege. Henvisningen bør være tverrfaglig diskutert, og inneholde en best mulig beskrivelse av problemstillingen: hva det ønskes hjelp til. Ta gjerne kontakt for å drøfte saken før søknaden skrives. Det skal benyttes egne skjema. Disse fås ved henvendelse til aktuell seksjon, eller kan lastes ned fra internettsidene
www.finnmarkssykehuset.no

Henvisninger sendes til:

​(For barn)
Barnehabiliteringen
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
96oo Hammerfest

​(For voksne)
Avd for rehab. og hab.
v/Inntaksteam
Finnmarkssykehuset
Postboks 410
9915 Kirkenes

 

Kontakt

Avdeling for habilitering og rehabilitering
Barnehabiliteringen


Kari Beate Engseth

Avdelingsleder for avdelling for rehabilitering og habilitering
T 78 97 30 03 | M 416 45 014 kari.beate.engseth@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.