Koordinerende enhet i Finnmarkssykehuset (KE)

Funksjonen KE skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

​KE har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinator. Det betyr at KE skal legge til rette for at pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer får et tilbud som er helhetlig og koordinert.

I Finnmarkssykehuset skal KE være en pådriver for at vi som jobber her, i fellesskap, lykkes i å sette dine behov i sentrum. Målet er at du som pasient/bruker har forutsigbarhet og forståelse for hva som skal skje, når det skal skje og hvorfor det skal skje. Og ikke minst jobbe mot at disse hendelsene skjer på tidspunkter og i en rekkefølge som skaper minst mulig belastninger for deg i din hverdag. God planlegging, forutsigbarhet og gode forløp er sentrale stikkord for arbeidet. Din oppfatning av hvilke behov du har og hvilke forventninger du har til ditt forløp er avgjørende for et godt resultat for deg.

I dette arbeidet skal Finnmarkssykehuset ha særlig oppmerksomhet rettet mot pasient- og brukergrupper, både innen somatikk, psykisk helse og rus, som har behov for tjenester innen habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv.

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten i kommunene og tjenester regulert av lovverk utenom helsesektoren, foregår mellom deg som pasient/bruker og de hjelperne du har kontakt med. KE i helseforetak og kommuner er faste, gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet omfatter informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og dialog om sentrale utviklingsområder.

Både helseforetak og kommuner er store organisasjoner. KE har en sentral rolle i å «smøre» samhandlingen mellom enheter og tjenester innad i så vel helseforetak som kommuner. Og mot andre samarbeidsparter som for eksempel NAV, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle.

Meningsinnholdet i denne teksten er hentet fra Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, kapittel 12. Du kan lese mer om retten til individuell plan og koordinatorhelsenorge.no/rettigheter, her finner du også en god oversikt over andre rettigheter for brukere, pasienter og pårørende.

Koordinator og Individuell Plan

Tre grunner til å be om koordinator og utarbeide individuell plan dersom du har langvarige og komplekse behov:

  • Hjelpeordningene i det offentlig er søylebaserte, ingen systemer undersøtter brukerens/pasientens samlede behov
  • Mange får hjelp på et nivå som ikke gir god nok kvalitet, hjelpen er fragmentert og derfor ressurskrevende både for brukeren/pasienten og for systemene
  • Hjelpen kommer for sent i sykdomsforløpet, gode forløp forebygger forverring, forebygger andre plager og understøtter mestring

Helse Midt-Norge har utarbeidet et god e-læringsverktøy som kan være nyttig for brukere/pasienter, pårørende og helsepersonell. Dette finner du på helsekompetanse.no.

Oppgavene til Koordinerende enhet

  • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket
  • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
  • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene
  • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at KE skal sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for arbeidet med IP
  • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Finnmarkssykehuset har etablert KE som er en lovpålagt tjeneste med hjemmel i  spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. KE er en tjeneste for alle klinikker og lokasjoner i Finnmarkssykehuset.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av Kari Beate Engseth
Kari Beate Engseth

Avdelingsleder for avdelling for rehabilitering og habilitering
T 78 97 30 03 | M 416 45 014 | kari.beate.engseth@finnmarkssykehuset.no

Det er opprettet en Regional koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering i Nord-Norge.

Nettsidene deres har informasjon om både private og offentlige re-/habiliteringstilbud i Nordland, Troms og Finnmark.
En kan også få informasjon om rehabiliteringstilbud ved å ringe gratis telefonnr: 800 300 61
Telefonen er åpen mandag til fredag kl 09 – 15

Koordinerende enheter i kommunene

Alta

Aslaug Murberg
Konstituert samhandlingskoordinator
Markvn 29-33, 9510 Alta
asmu@alta.kommune.no | T 78 45 54 36 | M 47 66 09 70

Berlevåg

Ragnhild Hov
Helsesøster
Iversensvei 1, 9980 Berlevåg
Postboks 128, 9981 Berlevåg
ragnhild.hov@berlevag.kommune.no | M 458 79 862

Stedfortreder:
Beate Olsen
beate.olsen@berlevag.kommune.no  

Båtsfjord

Henriette Johnsen
Fysioterapeut
Postboks 602, 9991 Båtsfjord
henriette.johnsen@batsfjord.kommune.no | T 78 98 54 22

Gamvik

Nina Haugli
Helseleder
9970 Mehamn
nina.haugli@gamvik.kommune.no | T 78 49 63 00 / 78 49 63 12

Hammerfest

Kjersti Kvamme
Fag- og forvaltningsenhet
Sektor for helse og omsorg
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
kjersti.kvamme@hammerfest.kommune.no | T 78 40 27 05

Hasvik

Ida Sofie Teigen
Ergoterapeut
Sykestuevn 13, 9590 Hasvik
ergoterapeut@hasvik.kommune.no | T 78 45 25 54 | M 90 71 52 42

Karasjok

Anne Kirsten Anti
Enhetsleder pleie og omsorg
Postboks 84, 9735 Karasjok
 anne.kirsten.anti@karasjok.kommune.no | M 922 08 051

Kautokeino

Hilde Elisabeth Hansen
Koordinerende enhet
Bredbuktnesvn 6, 9520 Kautokeino
hilde.hansen@kautokeino.kommune.no | T 78 48 73 42 | M 926 01 244

Stedfortreder
May Britt Hætta
may.britt.haetta@kautokeino.kommune.no

Kvalsund

Gina Goin Wikstrøm
Pleie & Omsorgsleder
Grubevn 23, 9620 Kvalsund
gina.wikstrom@kvalsund.kommune.no | T 78 41 59 00 | M 916 49 143

Lebesby

Tone Solberg
Koordinerende enhet
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
tone.solberg@lebesby.kommune.no | M 979 90 877

Loppa

Christine Trondal
Fysioterapeut
Hankebakken 26, 9550 Øksfjord
christine.marie.trondal@nav.no | M 78 45 30 61 | M 456 16 000

Solgunn Hansen
Avd. leder Habilitering
Parvn 2, 9550 Øksfjord
solgunn.hansen@loppa.kommune.no | T 78 45 84 19

Måsøy

Arnstein Larsen
Avd. leder Hjemmetjenesten
Søndregt. 6, 9690 Havøysund
ala@masoy.kommune.no | T 78 42 41 42

Nesseby

Unni Haug
Avd. leder
Nesseby Helsesenter, 9820 Varangerbotn
unni.haug@nesseby.kommune.no |M 40 44 06 40

Nordkapp

Ann Elise Kristiansen
Avd.leder Nordkapp helsesenter
Sykehusveien 16, 9750 Honningsvåg
ann.elise.kristiansen@nordkapp.kommune.no | T 78 47 67 09

Porsanger

Bente Moen
Helse og omsorgssjef
Pb 400, 9712 Lakselv
bente.moen@porsanger.kommune.no | M 930 72 123

Silje Nicolaisen
Avd. sykepleier
silje.nicolaisen@porsanger.kommune.no | M 932 32 798

Sør-varanger

Sissel Sandnes
Koordinerende enhet
Postboks 406, 9915 Kirkenes
ssn@svk.no | T 78 97 74 29 | M 458 33 432

Tana

Ann-Magritt Børresen
Miljøterapeut
Helsestivn 30, 9845 Tana
ann-magritt.borresen@tana.kommune.no | M 464 00 382

Vadsø

Gøril Rushfeldt Hanssen
Koordinator helse, rehabilitering og omsorg (voksne og eldre)
Goril.R.Hanssen@vadso.kommune.no | T 78 94 25 86

Vardø

Bård Martinsen
Postboks 292, 9950 Vardø
baard.martinsen@vardo.kommune.no | T 78 94 33 00

Nyttige lenker

Om individuell plan og koordinator på Helsenorge.no Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorForskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorSpesialisthelsetjenestelovenSpesialisthelsetjenesteloven med kommentarerHelseforetakslovenLov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.HelsepersonellovenPasient- og brukerrettighetslovenPasient- og brukerrettighetsloven med kommentarerOm pasient- og brukerrettigheter generelt på Helsenorge.no
Fant du det du lette etter?