Døgnenheten psykisk helse og avhengighet

Døgnenheten er et tilbud for alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser, og alle voksne med rus og avhengighetsutfordringer, der tettere oppfølging anses som nødvendig.
Les mer om Døgnenheten psykisk helse og avhengighet

Døgnenheten psykisk helse og avhengighetHvordan få hjelp:

Den som har behov for hjelp hos oss må få en henvisning. Henvisning skjer via fastlege, psykolog eller via din behandler. Tilbud på døgnenheten betyr at du blir innlagt fordi det anses nødvendig med tettere oppfølging av problematikk. Oppholdene varierer etter sykdoms-/ alvorlighetsgrad og innleggelse planlegges med vedrørende pasient.

Hvordan foregår behandlingen hos oss

Det jobber forskjellige faggrupper på døgnenheten med spesialkompetanse i psykisk helse, rus, ergoterapi. Miljøterapeutisk tenkning er retningsgivende for behandlingen i døgnenheten. Samhandlingen mellom personalet og pasientene er sentral for å hjelpe pasienten til å mestre dagliglivets aktiviteter. En del av behandlingen kan bestå av: Miljøterapi, individuelle samtaler, foreldresamtale, sosionomtime, medikamentell behandling, ulike fellesaktiviteter.
Hver pasient lager sine egne individuelle målsetninger for deltagelsen i fellesaktivitetene

Oppholdene varierer etter sykdoms-/ alvorlighetsgrad og innleggelse planlegges med vedrørende pasient. Alle får rom med dusj og toalett i hovedbygningen.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). 

Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste, SANKS, er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS har som mål å kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer. SANKS er organisert under Finnmarkssykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.

Henvisninger

DPS Midt / SANKS Karasjok
v/Døgnenheten


Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

Psykisk helsevern for voksne (Døgnenheten).

Organiseringen av Døgnenheten

 Døgnenheten samarbeider internt med den polikliniske enheten. Døgnenheten er bemannet med flere overleger (spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), LIS (lege i spesialisering), psykologer/psykologspesialist, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionomer og psykiatriske sykepleiere, samt erfarent miljøassistenter. 

Døgnenheten jobber ut mot hjemkommunene til de som bruker avdelingen. Det organiseres faste tjenestereiser til kommunene i opptaksområdet. Disse reisene brukes til ansvarsgruppemøter, veiledning, undervisning og hjemmebesøk.  Døgnenheten har tradisjonelt hatt en psykodynamisk behandlingsfilosofi. I tillegg jobbes det i dag mer eklektisk gjennom at de ansatte har utviklet sin kompetanse på områder som: kommunikologi (tidligere TMK- tverrfaglig metakompetanse), tenkning hentet fra rusfeltet, kognitiv (miljø)terapi og selvhjelps/mestringsperspektiv.

Personalet er utdannet på fysisk aktivitets innvirkning på psykisk helse, noe som gjenspeiler seg i miljøterapien. Døgnenheten tar i mot studenter og hospitanterEllen Ingrid Eira
Enhetsleder Døgnenhet psykisk helse og avhengighet
M 902 78 942 |  78 94 76 60 | Ellen.Ingrid.Eira@finnmarkssykehuset.no


Visjon for Døgnenheten

Døgnenhet psykisk helse og avhengighet har en visjon om å gi et spesialisthelsetilbud som er av god kvalitet, helhetlig, sammenhengende og tilpasset pasientenes behov. Pasienter skal oppleve å bli møtt med respekt og trygghet. Enheten er opptatt av å sikre at samisk befolkning får likeverdige spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og avhengighet. 
Enhetens geografiske område omfatter de samiske kjerneområdene i Norge og har et særskilt ansvar for å gi spesialisthelsetilbud til den samiske befolkningen i hele Norge, også i deler av Sverige og Finland. Tjenesten har fokus på betydningen av språk og kultur og er opptatt av å gi en kultursensitiv behandling.  

Målsetting 

Pasienter skal oppnå en bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt mestring av avhengighets- og psykiskelidelsen og et styrket nettverk. Dette slik at pasienter ved utskrivelse i størst mulig grad mestrer sin tilværelse bedre i hjemmesituasjon. Alle mennesker er unike og like mye verdt, og at ethvert menneske uansett hva de har opplevd har mulighet til å få et bedre liv. 


 

Kontaktinformasjon

Telefon
78 94 76 00
E-post
Postadresse

Finnmarkssykehuset HF
v/Døgnenheten psykisk helsevern og rus

Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

SANKS Ávjovárgeaidnu
Besøksadresse
Ávjovárgeaidnu 182(Kart)
9730 Karasjok
Besøkstider
08:00-15:30
Telefon
78 94 76 50

Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Kognitiv miljøterapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapiKognitiv miljøterapiKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Miljøterapi ved avrusninghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusningMiljøterapi ved avrusningMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing

Fant du det du lette etter?