VPP Karasjok – Voksenpsykiatrisk poliklinikk

VPP tibyr hjelp i form av utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser for voksne fra 18 år som opplever moderate til alvorlige lidelser.

Les mer om VPP Karasjok – Voksenpsykiatrisk poliklinikk

VPP Karasjok – Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Inngang til Sámi Klinihkka, VPP er i underetasjen i denne bygningen

VPP tilbyr utredning og behandling for lidelser som:

  • Traumelidelser
  • Angst og tvangslidelser
  • Depresjoner, bipolar og psykoselidelser
  • ADHD
  • Rus- og annen avhengighet
  • Spiseforstyrrelser
  • Kjønnsidentitet

VPP kan også gi behandling for andre typer lidelser.

Den som har behov for hjelp hos oss må få en henvisning. Henvisning skjer via lege eller psykolog. VPP er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner.

Akuttilbud

VPP har også et akuttilbud der kommunehelsetjenesten kan ta kontakt med VPP på dagtid ved behov for raskt oppstart av behandling, innen 24 timer. VPP har akuttvakt i åpningstid fra kl. 08.00 til 15.30.

Akuttilbudet skal være et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for personer med psykiske lidelser eventuelt i kombinasjon med rusmiddelproblemer. Personer som opplever akutt forverring eller akutte nye psykiske helseproblemer som ikke kan tas hånd om av kommunehelsetjenesten eller andre deler av spesialisthelsetjenesten. Tilbud gis innen 24 timer med unntak av helg og helligdager

SANKS besvarer akutte henvendelser i tiden 13.00-15.00 mandag til fredag. Sekretær tar imot henvendelser som kommer utenom disse tidspunktene, og vaktansvarlig ringer tilbake mellom 13.00-15.00. Sekretær tar imot personalia for pasienten og hvem og hvilket nummer henviser kan nås på.

Hvordan foregår behandling hos oss

I forkant av inntak til voksenpsykiatrisk poliklinikk, skal henvisende instans utføre en kartlegging av aktuell problematikk, sosiale forhold, tidligere sykehistorie og eventuelle andre forhold som er viktige for vurdering av henvisning. Når henvisningen er mottatt ved poliklinikken, gjøres det en vurdering i inntaksmøte om pasienten har rett til helsehjelp, om det skal utføres utredning og/eller behandling og hvor lenge pasienten skal vente. Pasienten vil få brev om ytterligere informasjon og sine rettigheter tilsendt i posten, eller blir eventuelt kontaktet på telefon dersom det vurderes som mer akutt.

I et utredningsforløp vil pasienten få tildelt en ansvarlig behandler. I noen tilfeller består utredningen av å møte flere faggrupper i et tverrfaglig team. Lengden på utredningen varierer etter type problematikk, og kan bestå av kun samtaler eller både samtaler og ulike kartleggingsverktøy. I noen tilfeller blir en henvist tilbake til kommunen etter endt utredning, med anbefaling om videre tiltak. I andre tilfeller får en tilbud om videre behandling ved poliklinikken. Vi tilbyr ulike behandlingsmetoder og vil sammen med pasienten finne det forløpet som vurderes som mest riktig for pasienten. Behandlingen evalueres jevnlig og tas opp i tverrfaglig team med spesialist ved behov. Pasienten skal også få mulighet til å snakke med en spesialist dersom det vurderes behov for dette. Avslutning av behandling tas opp til drøfting i samråd med pasienten og tverrfaglig team. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via Skype.


Fritt behandlingsvalg

I Norge har man fritt behandlingsvalg som betyr at du selv kan bestemme hvor du ønsker behandling og be om å få henvisning av fastlege (med unntak av lavterskelordning). SANKS er spesialisthelsetjeneste som betyr at vi tilbyr hjelp til alle som ønsker det. SANKS har i tillegg et nasjonalt ansvar til å tilby hjelp eller behandling til den samiske befolkningen. Det betyr at SANKS mål er kunne tilby et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud for samer.
SANKS er organisert under Finnmarkssykehuset under klinikk psykisk helsevern og rus.

Henvisning

SANKS Karasjok
v/VPP
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok

 

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

Psykisk helsevern for voksne (VPP).

Organiseringen av enheten VPP.

VPP består av et tverrfaglige team bestående av psykiater, psykologspesialist, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom og andre med spesialisert helsefaglig høyskoleutdanning. VPP utfører spesialisert utredning og behandling relatert til bredt spekter av psykiske lidelser fra moderat til alvorlig art.
VPP  ambulerer jevnlig ut i opptaksområdet og har utstrakt samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Poliklinikken gir også veiledning og undervisning til pårørende. VPP tilbyr kommunehelsetjenesten og psykisk helsevern undervisning og veiledning på temaer der kultur og psykisk helse møtes.Tonje Samuelsen
Konstituert enhetsleder VPP  
78 94 76 66 | Tonje.Samuelsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktinformasjon

Telefon
78 94 76 50
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SANKS
VPP Karasjok
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok

Kognitiv terapi hos voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksneKognitiv terapi hos voksneKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi

Fant du det du lette etter?