Diabetes type 2

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vild du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:
Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
PB 410
9915 Kirkenes.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Innhold i kurset

Kurset tar for seg flere tema: 

  • Diabetes type 2 (sykdommens omfang og behandling
  • Behandlingsmål
  • Hverdagens utfordringer
  • Livskvalitet og mestring
  • Blodsukkermåling (hvorfor, når, hvordan, hva forteller målte verdier)
  • Kosthold
  • Forebygging av komplikasjoner
  • Fysisk aktivitet

Praktisk informasjon

Fant du det du lette etter?