Hjertekurs, Kirkenes

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

Kirkenes sykehus 
Medisinsk avdeling 
PB 410
9915 Kirkenes 

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy. Pårørendedeltakelse er ønskelig, men må melde seg på kurset – se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Overnatting: Hotell i Kirkenes, se eget vedlegg i innkallingsbrevet.

Kurset tar for seg flere tema:

Innhold

  • Hva hjerteinfarkt er (årsaker, risikofaktorer)
  • Behandling
  • Hverdagens utfordringer
  • Endring av livsstil
  • Pårørenderollen
  • Fysisk aktivitet
  • Psykiske reaksjoner
  • Kosthold

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Nyttige nettadresser

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte - og lungesyke

NasjonalforeningenFant du det du lette etter?