Kols

Dette er et todagers gruppebasert mestringskurs for personer som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
PB 410
9915 Kirkenes.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men må meldes på kurset – se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Overnatting: hotell i Kirkenes, se eget vedlegg i innkallingsbrev. 

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

  • KOLS (symptomer og behandling)
  • Bruk av medisiner
  • Hverdagens utfordringer
  • Pårørenderollen
  • Fysioterapi
  • Energiøkonomisering
  • Mestringsstrategier

Mål 

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Nyttige nettadresser

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte - og lungesyke

Fant du det du lette etter?