Informasjon til ansatte og studenter i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. 


Testing av  ansatte

Alle ansatte med symptomer på covid-19 skal testes. Vanlige symptomer kan være:

 • Akutt luftveisinfeksjon
 • Hoste 
 • Tungpusthet 
 • Tap av smak- og luktesans
 • Sår hals 
 • Sykdomsfølelse 
 • Feber uten åpenbar årsak 
 • Magesmerter/diarè kan forekomme
Ansatte som holder seg hjemme fra jobb på grunn av luftveissymptomer kontakter fastlegen for eventuell testing. 

Ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon skal forholde seg til retningslinjer fra FHI om sykdom og testing.

Ansatte, inklusiv vikarer, skal testes i henhold til flytskjema RL7868, og for øvrig forholde seg til prosedyre RL7907 for unntak av karantene, og benytte sjekklisten SJ14635 for ansatte som kommer hjem fra ferie.

Sosiale tilsetninger

Alle sosiale tilsetninger i regi av foretaket er avlyst. Vi anbefaler at arrangementer i privat regi oppprettholder strengt smittevern, og anmoder om at du viser en god forsiktighet i ukene som kommer.

Reiseforbud

Alle reiser i regi av foretaket som ikke er strengt nødvendig er avlyst. Alle reiser må avklares med nærmeste leder først.  Vi anmoder om at private reiser holdes på et minimumnivå, og at vanlige reiseregler følges.

Hjemmekontor 

Regjeringen meldte 23.03 at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Alle ansatte som har mulighet i Finnmarkssykehuset skal derfor ha hjemmekontor.

Mer informasjon om de ulike løsningene for hjemmekontor finner du under avsnittet "IKT, hjemmekontor og videokonsultasjoner".

Se også "pause fra hjemmekontoret" i avsnittet under. 

Reiseråd og anbefalinger for påsken 

Finnmarkssykehuset viser til regjeringens anbefalinger om reise og besøk i forbindelse med påsken. Les våre anbefalinger her.

Avbestilling av reise 

Dersom flyselskap/reiseselskap/forsikringsselskap ikke dekker kostnadene ved avbestilling av reise i Norge i forbindelse med nasjonale og lokale smittevernråd, kan foretaket dekke disse. 

Send en kortfattet søknad på e-post der du vedlegger kvittering på utgifter, bekreftelse på avbestilling og bekreftelse fra forsikringsselskap om at kostnad ikke dekkes til: personal@finnmarkssykehuset.no.


 

I
nformasjon til studenter

Det er flere studenter som skal i praksis hos oss. For praksisstudentene gjelder de samme anbefalingene som for ansatte. 

Ofte stilte spørsmål

Gjelder anbefalingene på alle klinikkene i Finnmarkssykehuset?

Ja, våre anbefalinger gjelder for våre klinikker i Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok. 

Jeg har blitt testet, men har ikke fått svaret før oppstart. Kan jeg fortsatt møte på praksisstedet? 

- Nei. Du kan ikke møte på praksissted før negativt testsvar foreligger.

Jeg jobber til vanlig i helsetjenesten på praksisstedet, men skal nå i praksis i spesialisthelsetjenesten. Må jeg testes før oppstart? 

Nei, det er ikke et krav om testing mellom jobb og praksis. Om du ønsker test så bestilles dette via din fastlege. 

Jeg jobber på en avdeling på sykehuset, men skal på praksis i en annen avdeling. Kan jeg bytte mellom disse to?

Ja, alle ansatte og studenter kan nå bytte mellom avdelinger eller arbeidssted i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det kan være egne lokale regler i kommunene om delt arbeidssted som studentene må følge. 

Er det noen regler jeg må forholde meg til i forbindelse med utbruddet av mutert virus?

- Les mer her. 

Hva er anbefalinger for påsken?

Her er våre anbefalinger for påskeferien 2021.

 
 
Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom

Ved korona

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Fra 1. mars 2020 er sykdommen oppført på listen (lenke til forskrift). De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Dersom ansatte som jobber ved sykehuset blir koronasmittet (påvist korona) og man mener at dette har sammenheng med jobbutførelse, så skal leder melde til NAV på vanlig måte som yrkesskade ellers. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.

Det er ikke krav om vedlegg til skademeldingene. I punktet om innsendingsmulighet må første valg - Én privatperson velges - som gjelder saker knyttet til enkeltpersoner. Du må ha fødselsnummer eller D-nummer til ansatt for å få opprettet skjema. Det er viktig at dette alternativet velges for at meldingen skal bli riktig mottatt og registrert i NAV. Det opprettes også en førsteside, som skal legges øverst i brevet.

I skjemaet skal det spesifiseres hvordan smitten har oppstått dersom årsak er kjent. I andre tilfeller, hvordan man antar at smitten er oppstått. NAV kan til støtte for vurderingen ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre.

En yrkessykdom må meldes så snart som mulig, men senest innen ett år etter at den ansatte ble klar over sykdommen.

NAV vil vurdere om det er en godkjent yrkesskade i hver enkelt sak.

Hvis det senere oppstår senskader/komplikasjoner som man mener kan ha sammenheng med koronasmitten, skal det også meldes til KLP som en forsikringssak. Så lenge det er meldt til NAV innen fristen, så vil ikke kravet foreldes.

Hva skjer når NAV mottar meldingen? 
NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:
 • nærmere beskrivelse av skaden
 • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
 • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
 • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)
Når NAV har ferdigbehandlet saken får du et vedtak i posten.

Lenke til skjema for yrkesskade NAV her. 
Prosedyre PR05297 (melding om skade på personell) i DocMap her. 
Prosedyre PR52177 (smittesporing) i DocMap her

 

Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø 

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

 • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
 • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
 • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
 • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
 • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
 • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (Powerpoint) Ivaratakelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m) 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020). 

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige. 

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet følgende råd til helsepersonell og ledere.

Pause på hjemmekontoret

Finnmarkssykehuset oppfordrer ansatte på hjemmekontor til å ta jevnlige pauser, og gjerne en pause med frisk luft og en liten gåtur i løpet av dagen. 

Ledere og ansatte oppfordres til å invitere kolleger til digitale sosiale pauser på Teams/Skype.

 


Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Innreiserestriksjoner

For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Det foreligger imidlertid visse unntak fra dette innreiseforbundet som vil gjelde for flere av arbeidstakerne som kommer fra utlandet for å arbeide ved helseforetakene. Mer om unntak fra innreiserestriksjoner.

Regjeringen gjør en ytterligere innstramming i innreisereglene. Attest på gjennomgått covid-19 har til nå gitt unntak fra innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst. Dette er opphevet fra og med natt til søndag 31.01.21. Les mer om endringene på regjeringen.no.

Innreiseregistreringssystem 

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering. 

Pålagt test ved ankomst

Regjeringen har innført en plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. Helseforetakene godkjenner ikke negativ antigen-test, før man starter arbeidet ved helseforetaket. Det vil si at man må ta ytterligere test ved ankomst på helseforetaket, dersom antigen-test er det som er benyttet ved grensepasseringen.

Innreisende må fremdeles ha med seg attest på negativ covid-19-test fra hjemlandet. Test ved ankomst kommer i tillegg til attest fra hjemlandet. 

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Mer om testplikt og unntak fra denne på helsenorge.no.

Test før oppstart i arbeid og deretter hver tredje dag i 10 døgn

Testregimet for å gjøre unntak for innreisekarantene for arbeidstakere som kommer fra utlandet er likt som før – negativt test før oppstart i arbeid ved sykehuset og testing hver tredje dag i 10 døgn. På fritiden må arbeidstakeren være i karantene og unngå kontakt med andre. 

Test for danske arbeidere som skal reise tilbake til Danmark

Alle reisende til Danmark må kunne forelegge en negativ Covid-19 test ved innreise til Danmark. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene. 

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Registreringsplikt for arbeidere som kommer til Norge

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering 


Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

 • Helseforetak/Sykehus
 • Navn
 • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Etter covid-19-forskriften § 4 skal personer som kommer til Norge oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge, med unntak av personer som har oppholdt seg i gule områder.

I forskriften §6e finnes unntak for karanteneplikten som er særlig aktuelle for arbeidstakere i helseforetakene.

Arbeidere kan få forkortet innreisekarantene til 7 dager dersom de gjennomfører 2 negative tester mens de er i karantene. Hvor første test er tatt innen 3 dager etter ankomst og andre test er tatt tidligst etter 7 dager.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er vaksinert (3 uker etter første dose AstraZeneca vaksine eller fullvaksinert med 2 doser PfizerBioNTech eller Moderna vaksine) mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge, og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeidsgiver er ansvarlig for at dokumentasjon for dette foreligger.

Helse Nord jobber med å få på plass en god og sikker løsning for å verifisere dokumentasjonen på vaksinasjon.

Dette kan ikke bli kombinert med fritak for karanteneplikt i henhold til § 6. 

Karantenehotell

Hovedregelen er at innreisekarantene skal bli gjennomført på et karantenehotell der du ankommer Norge. 

Alternativt på oppholdssted som arbeidsgiver stiller til disposisjon. Kravet til oppholdsstedet hos arbeidsgiver er at det må være forhåndsgodkjent hos Arbeidstilsynet.

Foretakene i Helse Nord har sendt søknad til Arbeidstilsynet om slik type godkjenning og Arbeidstilsynet saksbehandler søknadene fortløpende.

Utenlandske arbeidstakere som er bosatt eller som har fast bopel i Norge kan unntas plikten til å oppholde seg på karantenehotell i perioden for innreisekarantene, se  covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav a og  covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav c.

Aktuelle ansatte må selv fremskaffe dokumentasjon på bosetting eller fast bopel til fremvisning ved grensekontrollen. 

Unntak fra karanteneplikt

Unntak fra innreise og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. Les mer på lovdata.no.

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.

Krav om testing ved ankomst til Norge

Regjeringen pålegger obligatorisk testing av SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, jf. § 4d. Testen er en antigen hurtigtest eller PCR-Test. Testen er gratis. 


Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Register over mobilisertbart helsepersonell
 


____________________________________________________________________________

For ansatte med delt arbeidsforhold

Mellom Finnmarkssykehuset og kommunehelsetjenesten

Under covid-19 pandemien jobbes det nå i helsevesenet etter et prinsipp om å avgrense møtepunkter mellom helsepersonell, både for å hindre smittespredning og for å minimere antallet ansatte som må i karantene dersom en ansatt blir smittet. Det er derfor ønskelig at helsearbeidere fortrinnsvis jobber hos en arbeidsgiver. Løse arbeidsforhold/ekstravakter hos annen arbeidsgiver er svært lite ønskelig. Faste arbeidsforhold hos to arbeidsgivere er beskyttet av stillingsvern, Eventuell midlertidig omplassering pga smittevernhensyn må skje etter en individuell risikovurdering i nær dialog med aktuelle helsearbeider.

 1. Hvis helsepersonell eller studenter i helsevesenet trenger supplerende inntekt i form av ekstravakter, bør hovedarbeidsgiver/studiested heller tilby ekstravakter i egen virksomhet. 
 2. Der hvor helsearbeidere eller studenter i helsevesenet har fast arbeidsforhold hos to arbeidsgivere bør det gjøres en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør gjøres noen tiltak for å minimere denne. 
 3. Hensyn til forsvarlig drift kan naturligvis medøre at man må gjøre unntak fra prinsippet om en arbeidsgiver. 
Punkt 1 kan håndteres av hovedarbeidsgiver/studiested. 
Punkt 2 og 3 bør avklares i samarbeid mellom smittevernlege og i kommunen/smittevernpersonell i helseforetaket og de respektive enhetsledere i kommuner og helseforetak. Dialog med den ansatte er en forutsetning for omdisponering av arbeidsforhold. Den ansattes stillingsvern må respekteres. 


Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

Her finner du en oversikt over presseinfo som er sendt ut

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med HR-avdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Kenneth Grav 
HR-sjef  
T:  
M:  957 33 944

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Malene Nicolaysen
T:  971 00 342Fant du det du lette etter?