Informasjon til ansatte i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. 


illustrasjonsbilde leger
Colorbox: illustrasjonsfoto

Prioritert informasjon fra HR-avdelingen: 

Det er vedtatt reiseråd og anbefalinger for ansatte som kommer fra ferie og skal starte på jobb. 

Her finner du mer informasjon

Ansatte som har delt arbeidsforhold mellom Finnmarkssykehuset og kommunehelsetjenesten

Under covid-19 pandemien jobbes det nå i helsevesenet etter et prinsipp om å avgrense møtepunkter mellom helsepersonell, både for å hindre smittespredning og for å minimere antallet ansatte som må i karantene dersom en ansatt blir smittet. Det er derfor ønskelig at helsearbeidere fortrinnsvis jobber hos en arbeidsgiver. Løse arbeidsforhold/ekstravakter hos annen arbeidsgiver er svært lite ønskelig. Faste arbeidsforhold hos to arbeidsgivere er beskyttet av stillingsvern, Eventuell midlertidig omplassering pga smittevernhensyn må skje etter en individuell risikovurdering i nær dialog med aktuelle helsearbeider.

  1. Hvis helsepersonell eller studenter i helsevesenet trenger supplerende inntekt i form av ekstravakter, bør hovedarbeidsgiver/studiested heller tilby ekstravakter i egen virksomhet. 
  2. Der hvor helsearbeidere eller studenter i helsevesenet har fast arbeidsforhold hos to arbeidsgivere bør det gjøres en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør gjøres noen tiltak for å minimere denne. 
  3. Hensyn til forsvarlig drift kan naturligvis medøre at man må gjøre unntak fra prinsippet om en arbeidsgiver. 
Punkt 1 kan håndteres av hovedarbeidsgiver/studiested. 
Punkt 2 og 3 bør avklares i samarbeid mellom smittevernlege og i kommunen/smittevernpersonell i helseforetaket og de respektive enhetsledere i kommuner og helseforetak. Dialog med den ansatte er en forutsetning for omdisponering av arbeidsforhold. Den ansattes stillingsvern må respekteres. 

 

Støtte og tiltak

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

  • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
  • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
  • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
  • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
  • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
  • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (Powerpoint) Ivaratakelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m) 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020). 

 

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige. 

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet følgende råd til helsepersonell og ledere.

 

Praksisstudier

Er du student og skal i praksis hos oss? Alle studenter som i løpet av de siste 10 dager har vært på reise i eller utenfor Norge, må informere Finnmarkssykehuset om dette før de skal tilbake i praksis eller ha undervisning. 


Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Register over mobilisertbart helsepersonell


Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Slik fungerer vikarinnleie fra utlandet under pandemien


Helsepersonell som ikke arbeider i helsesektoren

Helsepersonell som ikke arbeider i helsesektoren oppfordres til å melde seg 


Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

Her finner du en oversikt over presseinfo som er sendt ut

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med HR-avdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Kenneth Grav 
HR-sjef (konst) 
T:  78 42 11 22
M:  957 33 944

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Malene Nicolaysen
T:  971 00 342


Fant du det du lette etter?