Informasjon til ansatte i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. 


illustrasjonsbilde leger
Colorbox: illustrasjonsfoto

Prioritert informasjon fra HR-avdelingen: 

Alle permisjoner for ansatte i Finnmarkssykehuset, både med og uten lønn, som ikke er påbegynt trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Dette for å sikre at vi har tilgang til nødvendig personell. Det gjøres unntak for ansatte som har påstartet foreldrepermisjon, permisjoner på grunn av langvarig sykdom og omsorgspermisjon. 

Det gjøres også unntak for utdanningspermisjoner i forbindelse med LIS forløp og ABIKOJ (spesialsykepleiere).  

Hvis du har utgifter i forbindelse med kansellerte reiser eller annet så dekker Finnmarkssykehuset dette etter vanlige regler. Vi anbefaler å avbestille i god tid eller bruke eventuelle forsikringer for å begrense utgifter. 

Ansatte som har delt arbeidsforhold mellom Finnmarkssykehuset og kommunehelsetjenesten

Under covid-19 pandemien jobbes det nå i helsevesenet etter et prinsipp om å avgrense møtepunkter mellom helsepersonell, både for å hindre smittespredning og for å minimere antallet ansatte som må i karantene dersom en ansatt blir smittet. Det er derfor ønskelig at helsearbeidere fortrinnsvis jobber hos en arbeidsgiver. Løse arbeidsforhold/ekstravakter hos annen arbeidsgiver er svært lite ønskelig. Faste arbeidsforhold hos to arbeidsgivere er beskyttet av stillingsvern, Eventuell midlertidig omplassering pga smittevernhensyn må skje etter en individuell risikovurdering i nær dialog med aktuelle helsearbeider.

  1. Hvis helsepersonell eller studenter i helsevesenet trenger supplerende inntekt i form av ekstravakter, bør hovedarbeidsgiver/studiested heller tilby ekstravakter i egen virksomhet. 
  2. Der hvor helsearbeidere eller studenter i helsevesenet har fast arbeidsforhold hos to arbeidsgivere bør det gjøres en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør gjøres noen tiltak for å minimere denne. 
  3. Hensyn til forsvarlig drift kan naturligvis medøre at man må gjøre unntak fra prinsippet om en arbeidsgiver. 
Punkt 1 kan håndteres av hovedarbeidsgiver/studiested. 
Punkt 2 og 3 bør avklares i samarbeid mellom smittevernlege og i kommunen/smittevernpersonell i helseforetaket og de respektive enhetsledere i kommuner og helseforetak. Dialog med den ansatte er en forutsetning for omdisponering av arbeidsforhold. Den ansattes stillingsvern må respekteres. 

 

Støtte og tiltak

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

  • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
  • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
  • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
  • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
  • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
  • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige. 

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet følgende råd til helsepersonell og ledere:

Råd til helsepersonell og ledere under koronaepidemien

 
 

Opplæring og verktøy


Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender daglig ut presseinfo til redaktører slik at alle har tilgang på den samme informasjonen. 

Her finner du en oversikt over presseinfo som er sendt ut

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med HR-avdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Kenneth Grav 
HR-sjef (konst) 
T:  78 42 11 22
M:  957 33 944

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Malene Nicolaysen
T:  971 00 342


Fant du det du lette etter?