Informasjon til ansatte og studenter i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. 


Finnmarkssykehuset er i grønn beredskap etter smitteutbruddet ved Hammerfest sykehus.

Dette får følger for deg som ansatt, her er de vedtatte anbefalingene:

Testing av ansatte

Alle med symptomer på covid-19 bør testes.  Vanligste symptomer på covid-19 er akutt luftveisinfeksjon, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, sykdomsfølelse eller feber uten åpenbar årsak. Magesmerter/diaré forekommer. Symptombildet kan variere. Ansatte testes på vid indikasjon!

 • Ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering, skal forholde seg til retningslinjer fra FHI om sykdom og testing.
 • Har den ansatte så uttalte luftveissymptomer at vedkommende uansett må holde seg hjemme fra jobb, må den ansatte kontakte fastlege for eventuell testing.
 • Ansatte, inklusive vikarer, som kommer fra røde land/områder må testes på dag 0-3-6-9, og for øvrig forholde seg til prosedyre for unntak fra karantene RL7907 og benytte sjekklisten for ansatt som kommer hjem fra reise SJ14635
 • Ansatte som kommer fra gule områder må testes før oppstart i arbeid

Julebord og sosiale tilsetninger

Alle julebord og sosiale tilsetninger i regi av foretaket er avlyst. Vi anbefaler at arrangementer i privat regi oppprettholder strengt smittevern, og anmoder om at du viser en god forsiktighet i ukene som kommer.

Reiseforbud

Alle reiser i regi av foretaket som ikke er strengt nødvendig er avlyst. Alle reiser må avklares med nærmeste leder først.  Vi anmoder om at private reiser holdes på et minimumnivå, og at vanlige reiseregler følges.

Hjemmekontor 

Ansatte som kan ha hjemmekontor oppfordres til dette, dette gjelder også ansatte i karantene. 

Intranettet - solsida

For tilgang til intranettet så kan du sende en forespørsel til media@finnmarkssykehuset.no. Tilgang gis ved bekreftelse på ansettelsesforhold fra nærmeste leder. 

Mail, DocMap og andre tilganger 

Tilgang til mail hjemmefra finner du her. 

For tilgang til andre programmer som brukes i arbeidet så må de ansatte ha hjemmekontorløsning eller Citrix. Dette bestilles av din nærmeste leder, ta derfor kontakt med de om du har behov for tilgang. 

Les mer her: Brukerstøtte for hjemmekontor

Juleferie og jobb i julen

Det er mange som reiser hjem til jul i Finnmark. En del av disse kommer fra områder i Norge med større smittetrykk enn her hos oss, og reisen i seg selv er også forbundet med en vis smitterisiko. Noen skal jobbe i Finnmarkssykehuset i juleferien.  For å ha god kontroll på smitterisiko oppfordres alle som kommer hjem på juleferie og skal jobbe i Finnmarkssykehuset til å teste seg for covid-19, og avvente negativt testsvar før oppstart i jobb. 

Testingen gjøres fortrinnsvis i kommunehelsetjenesten. Dersom det er begrenset kapasitet  i kommunehelsetjenesten kan nærmeste leder kontakte klinikkens testansvarlig for avtale om test.

 

I
nformasjon til studenter

Det er flere studenter som skal i praksis hos oss. For praksisstudentene gjelder de samme anbefalingene som for ansatte. 

Ofte stilte spørsmål

Gjelder anbefalingene på alle klinikkene i Finnmarkssykehuset?

Ja, våre anbefalinger gjelder for våre klinikker i Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok. 

Kan jeg reise hjem på juleferie? 

- Regjeringen oppfordrer til at unødvendige reiser unngås. For mange er en reise hjem til jul en nødvendig reise og ikke noe som vi går imot. Vi oppfordrer til at dere alle følger godt koronavett også under julefeiringen. 

Må jeg i karantene når jeg kommer fra juleferie? 

- For studenter som kommer tilreisende til praksisplassen gjelder de samme reiseanbefalingene som for ansatte. Se eget skjema her som må fylles ut og leveres før oppstart. 

Det kan være lokale karanteneregler i den kommunen du skal ha praksis, sjekk derfor også med kommunen. 

Jeg har vært på juleferie en annen plass i Norge, må jeg testes? 

- Det er svært ønskelig og en sterk anmoding om at alle studenter tester seg før oppstart. Testen bør ikke være mer enn 4 dager gammel. En standard test tar rundt 1-2 dager før svar foreligger. Testing kan gjøres i din hjemkommunne eller i praksiskommunen. 

Les mer på Hammerfest kommune sine sider. 

Les mer på Sør-Varanger kommune sine sider. 

Les mer på Alta kommune sine sider. 

Les mer på Tana kommune sine sider. 

Les mer på Karasjok kommune sine sider. 

Jeg har blitt testet, men har ikke fått svaret før oppstart. Kan jeg fortsatt møte på praksisstedet? 

- Ja. Studenter som ikke har negativt testsvar før oppstart må følge vanlige smitteverntiltak for å forhindre eventuell smitte blant ansatte og pasienter. Ta kontakt med avdelingen hvis dette gjelder deg. 

Jeg jobber til vanlig i helsetjenesten på praksisstedet, men skal nå i praksis i spesialisthelsetjenesten. Må jeg testes før oppstart? 

Nei, det er ikke et krav om testing mellom jobb og praksis. Om du ønsker test så bestilles dette via din fastlege. 

Jeg jobber på en avdeling på sykehuset, men skal på praksis i en annen avdeling. Kan jeg bytte mellom disse to?

Ja, alle ansatte og studenter kan nå bytte mellom avdelinger eller arbeidssted i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det kan være egne lokale regler i kommunene om delt arbeidssted som studentene må følge. 

 
 
Annen relevant informasjon fra foretaket

Ansatte som har delt arbeidsforhold mellom Finnmarkssykehuset og kommunehelsetjenesten

Under covid-19 pandemien jobbes det nå i helsevesenet etter et prinsipp om å avgrense møtepunkter mellom helsepersonell, både for å hindre smittespredning og for å minimere antallet ansatte som må i karantene dersom en ansatt blir smittet. Det er derfor ønskelig at helsearbeidere fortrinnsvis jobber hos en arbeidsgiver. Løse arbeidsforhold/ekstravakter hos annen arbeidsgiver er svært lite ønskelig. Faste arbeidsforhold hos to arbeidsgivere er beskyttet av stillingsvern, Eventuell midlertidig omplassering pga smittevernhensyn må skje etter en individuell risikovurdering i nær dialog med aktuelle helsearbeider.

 1. Hvis helsepersonell eller studenter i helsevesenet trenger supplerende inntekt i form av ekstravakter, bør hovedarbeidsgiver/studiested heller tilby ekstravakter i egen virksomhet. 
 2. Der hvor helsearbeidere eller studenter i helsevesenet har fast arbeidsforhold hos to arbeidsgivere bør det gjøres en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør gjøres noen tiltak for å minimere denne. 
 3. Hensyn til forsvarlig drift kan naturligvis medøre at man må gjøre unntak fra prinsippet om en arbeidsgiver. 
Punkt 1 kan håndteres av hovedarbeidsgiver/studiested. 
Punkt 2 og 3 bør avklares i samarbeid mellom smittevernlege og i kommunen/smittevernpersonell i helseforetaket og de respektive enhetsledere i kommuner og helseforetak. Dialog med den ansatte er en forutsetning for omdisponering av arbeidsforhold. Den ansattes stillingsvern må respekteres. 

 

Støtte og tiltak

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

 • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
 • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
 • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
 • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
 • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
 • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (Powerpoint) Ivaratakelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m) 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020). 

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige. 

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet følgende råd til helsepersonell og ledere.

 


Fellesinformasjon til alle ansatte fra Helse Nord RHF

Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Innreiseregistreringssystem 

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering. 

Pålagt test ved ankomst

Regjeringen har innført en plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. Testing kan også gjennomføres når den ansatte kommer til sykehuset såfremt det skjer innen 24 timer etter ankomst. 

Innreisende må fremdeles ha med seg attest på negativ covid-19-test fra hjemlandet. Test ved ankomst kommer i tillegg til attest fra hjemlandet. 

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Test før oppstart i arbeid og deretter hver tredje dag i 10 døgn

Testregimet for å gjøre unntak for innreisekarantene for arbeidstakere som kommer fra utlandet er likt som før – negativt test før oppstart i arbeid ved sykehuset og testing hver tredje dag i 10 døgn. På fritiden må arbeidstakeren være i karantene og unngå kontakt med andre. 

Test for danske arbeidere som skal reise tilbake til Danmark

Alle reisende til Danmark må kunne forelegge en negativ Covid-19 test ved innreise til Danmark. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene. 

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Registreringsplikt for arbeidere som kommer til Norge

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering 


Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

 • Helseforetak/Sykehus
 • Navn
 • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Etter covid-19-forskriften § 4 skal personer som kommer til Norge oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge, med unntak av personer som har oppholdt seg i gule områder.

I forskriften §§ 6c og 6e finnes unntak for karanteneplikten som er særlig aktuelle for arbeidstakere i helseforetakene.

Arbeidere kan få forkortet innreisekarantene til 7 dager dersom de gjennomfører 2 negative tester mens de er i karantene. Hvor første test er tatt innen 3 dager etter ankomst og andre test er tatt tidligst etter 7 dager.

Dette kan ikke bli kombinert med fritak for karanteneplikt i henhold til § 6. 


Unntak fra karanteneplikt

Unntak for arbeidsreisende etter § 6c

For enkelte land og områder i EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smitterisiko kan det gjøres unntak for arbeidsreisende. Se tabell over hvilke land og områder som kan unntas karanteneplikt i arbeidstiden etter covid-19-forskriften § 6c i vedlegg B til covid-19-forskriften. Se også FHIs oversikt.

Unntak kan gjøres dersom vikaren: 

a. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge

b. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge

c. har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge 

d. ikke de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå jf. vedlegg B

Med «oppholdt seg i områder med særlig høy smittespredning» omfattes også tilfeller hvor arbeidstaker har vært innom området i forbindelse med arbeidsreisen til Norge, eksempelvis på flyplass. 

Unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

For øvrige områder med høyere smittespredning kan arbeidsgiver kun gi unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Adgangen til å gjøre unntak følger av covid-19-forskriften § 6e og gjelder bare dersom det er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov». 

Etter forskriften foreligger et absolutt krav om at unntaket må være:

1) strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten 

Videre foreligger to tilleggsvilkår, hvorav ett av disse må være oppfylt: 

2) at det ikke er tid til å avvente negativ test for SARS-CoV-2, eller 

3) at det ikke er mulighet til å bruke andre unntak i § 6a til § 6f før personen går i arbeid.

For helseforetakene i Helse-Nord er det enighet om at det skal foreligge negativ test før oppstart av arbeid, samt at arbeidstaker skal testes hver tredje dag de ti første dagene etter ankomst til Norge, også ved karanteneunntak etter § 6e. Det er derfor punkt 1 og 3 som er aktuelle grunnlag for å vurdere unntak etter § 6e.  

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6c eller 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.

Krav om attest på negativ covid-19-test ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal ved innreise til Norge fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk, jf. covid-19-forskriften § 4a første ledd. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. 

Unntak: Det kan gjøres unntak fra kravet om negativ test ved ankomst til Norge etter covid-19-forskriften § 4a annet ledd bokstav c: 

«Vilkåret for å unntas fra kravet om negativ test er at det er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».


- Dersom det er gitt unntak etter § 6c

Dersom en arbeidstaker unntas fra innreisekarantene etter § 6c vil det ikke være anledning til å unnta de fra kravet om negativ test ved ankomst etter § 4a annet ledd bokstav c. 


- Dersom det er gitt unntak etter § 6e

Dersom en arbeidstaker unntas fra innreisekarantene etter § 6e som følge av at de er samfunnskritisk personell vil det kunne være anledning til å gi unntak fra kravet om attest på negativ test etter § 4a annet ledd bokstav c, men det må i så fall foretas en konkret vurdering av om vilkårene for å unntas fra kravet om negativ test er oppfylt. 


Arbeidsgivere som innhenter personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal i utgangspunktet forsøke å legge til rette for at personellet kan ta test i løpet av 72 timer før avreise til Norge. Det er kun i tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å få tatt en slik test, det gis unntak.

Krav til testing av arbeidere ved passering av grensa til Norge

Regjeringen har innført en plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. Testing kan også gjennomføres når den ansatte kommer til sykehuset såfremt det skjer innen 24 timer etter ankomst. Innreisende må fremdeles ha med seg attest på negativ covid-19-test fra hjemlandet. Test ved ankomst kommer i tillegg til attest fra hjemlandet. 

Du kan lese mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no
Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Register over mobilisertbart helsepersonell
 


____________________________________________________________________________

Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

Her finner du en oversikt over presseinfo som er sendt ut

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med HR-avdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Kenneth Grav 
HR-sjef (konst) 
T:  78 42 11 22
M:  957 33 944

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Malene Nicolaysen
T:  971 00 342


Fant du det du lette etter?