Helsenorge

Informasjon til ansatte og studenter i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Informasjonen gjelder også for studenter, hospitanter og annet innleid personell. 

Dersom syk – hold deg hjemme

Ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke gå på jobb ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, men holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2. De kan, ved negativ test og etter avklaring med nærmeste leder, gå på jobb når formen er fin og de har vært feberfri i 24 timer. Leder kan ved behov ta kontakt med smittevernvakt for nærmere avklaring.​

Testing og karantene

Alle med symptomer bør testes uavhengig av vaksinestatus. Hold deg hjemme og test deg. Sjekk ut RL7868 Flytskjema covid-19: ansatte

Si fra hvis positiv test. 
Finnmarkssykehuset ber ansatte som får positivt svar på covid-test (antigen-hurtigtest eller PCR-test) snarest ta direkte kontakt med smittevernvakt i vest på tlf 902 59 587 og øst på tlf 905 60 144, slik at vi kan vurdere om intern smitteoppsporing må iverksettes. Gi også beskjed til din nærmeste leder om at du må være hjemme.

Studenter i praksis 

​Vi oppfordrer alle studenter som skal innom Finnmarkssykehuset for praksis om å teste seg før oppstart. Du kan teste deg hos oss, ta kontakt med det som blir din nærmeste leder på avdelingen du skal ha praksis hos for bestilling av test.

Avstand og munnbind

 • ​Alle må holde 1 meter avstand til kolleger og pasienter, der meteren ikke kan overholdes skal det brukes munnbind. 
 • Dette gjelder også på lunsjrom, i kantine og på pauserom.
 • Dette gjelder alle - uavhengig av vaksinasjonsstatus.​​

Kurs, undervisninger og sosiale tilstelninger

 • Alle møter på tvers av lokalisasjoner avlyses - gjelder fram til 15.februar 2022
 • Alle fysiske møter tilstrebes å avlyses - hvis det ikke er mulig så må det brukes munnbind.

Hjemmekontor 

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte skal kunne jobbe hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Pålegg om hjemmekontor gjelder ikke for kliniske stillinger. 

For andre stillinger åpnes det for å kunne gå på sitt vanlige kontor dersom
 • ​Offentlig transport ikke benyttes
 • Man sitter på enekontor
 • Man holder minst 1 meters avstand ved kaffepauser/lunsj, samt i alle møter, evt bruker munnbind. 
For ansatte som deler kontor anbefales det at man lager en rulleringsplan for bruk av hjemmekontor vs bruk av jobbkontor.
Hver avdeling må vurdere egen sårbarhet ved smitteutbrudd og planlegge med at noen ansatte til enhver tid sitter på hjemmekontor

Her er noen tips som kan gjøre dagene på hjemmekontor litt bedre:  ​

 • ​Hold på de normale morgenrutinene, som om du skulle reist på jobb, slik at hodet også er i arbeidsmodus når arbeidsdagen normalt skulle startet. Avslutt arbeidsdagen på samme tid som du skulle gjort på kontoret
 • For å sikre god dialog bør leder ta initiativ til regelmessig kontakt 
 • Ta en forventningsavklaring med din leder, dersom du er usikker på arbeidstider, mengde og leveranse på hjemmekontoret
 • Ta deg pauser i løpet av dagen, reis deg og beveg deg
 • Gå gjerne en tur i frisk luft og dagslys i en pause
 • Har du et møte du kun skal lytte til, kan du gå en tur når møtet foregår, hvis du kan koble deg på Teams via telefonen
 • Vær raus med kollegaene dine. Om du vet at du har en kollega som trenger litt ekstra støtte – vær på tilbudssiden, spør hvordan han eller hun har det
 • By på deg selv i Teams-møter
 • Initier digitale pauser med kollegaene dine, den uformelle praten er viktig i arbeidshverdagen for mange

Reiser ​​

 • ​Ansatte som har vært på fritidsreise anbefales testet med PCR-sendetest, og evnt ved behov for rask avklaring kan PCR-hurtigtest vurderes på særlig indikasjon etter klarering med smittevernpersonell. Den enkelte lokalisasjon tilbyr ansatte testing eller ansatte testes i kommunen etter avtale der.​
 • Reiser på kurs og møter må avklares med nærmeste leder, dette gjelder t.o.m 15.februar 2022. 
 • Reiser som ledd i pasientbehandling videreføres med mindre det kan erstattes med digital oppfølging.​​
 • Reiserestriksjonene gjelder for reiser på jobb. For private reiser følg nasjonale råd. 

Reiser til utlandet:  se egen oversikt på helsenorge.no. ​

Vaksinering av ansatte

Finnmarkssykehuset interne vaksinering av ansatte er nå avsluttet. Ansatte som skal ha 3.dose får dette tilbudet i sin kommune.

Her finner du informasjon om vaksinering av ansatte

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved korona 

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. 

Dersom ansatte som jobber ved sykehuset blir koronasmittet (påvist korona) og man mener at dette har sammenheng med jobbutførelse, så skal leder melde til NAV på vanlig måte som yrkesskade ellers. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.

Det er ikke krav om vedlegg til skademeldingene. I punktet om innsendingsmulighet må første valg - Én privatperson velges - som gjelder saker knyttet til enkeltpersoner. Du må ha fødselsnummer eller D-nummer til ansatt for å få opprettet skjema. Det er viktig at dette alternativet velges for at meldingen skal bli riktig mottatt og registrert i NAV. Det opprettes også en førsteside, som skal legges øverst i brevet.

I skjemaet skal det spesifiseres hvordan smitten har oppstått dersom årsak er kjent. I andre tilfeller, hvordan man antar at smitten er oppstått. NAV kan til støtte for vurderingen ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre.

En yrkessykdom må meldes så snart som mulig, men senest innen ett år etter at den ansatte ble klar over sykdommen.

NAV vil vurdere om det er en godkjent yrkesskade i hver enkelt sak

Hvis det senere oppstår senskader/komplikasjoner som man mener kan ha sammenheng med koronasmitten, skal det også meldes til KLP som en forsikringssak. Så lenge det er meldt til NAV innen fristen, så vil ikke kravet foreldes.

Hva skjer når NAV mottar meldingen? 

NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:

 • nærmere beskrivelse av skaden
 • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
 • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
 • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)

Når NAV har ferdigbehandlinget saken får du et vedtak i posten.

Lenke til skjema for yrkesskade NAV her. 

Prosedyre PR05297 (melding om skade på personell) i DocMap her. 

Prosedyre PR52177 (smittesporing) i DocMap her

​​​Ansatte som ikke er fullvaksinerte 

​Helsedirektoratet har gitt ut anbefalinger for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte:

Jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert (covid-19-retningslinje på helsedirektoratet.no)​

Finnmarkssykehuset har i tillegg innført følgende: 

 • ​Ansatte skal teste seg hjemme to ganger per uke. Testing gjøres med antigen-tester som du får utdelt av din leder.
 • Ansatte skal bruke munnbind ved all pasientkontakt og når det ikke er mulig å holde minimum en meter avstand til kolleger.
 • Les mer i prosedyre RL9716 (Docmap)

Pensjonistarbeid knyttet til korona​

​Pensjonister med alderspensjon eller AFP, som jobber ekstra i offentlig helsetjeneste knyttet til koronapandemien, skal ikke få redusert pensjonen sin.

Les mer på KLP.no 

 

Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø 

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

 • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
 • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
 • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
 • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
 • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
 • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

 • Vest-Finnmark (Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Loppa og Honningsvåg)
  Frisk i Nord
  Telefon: 78 40 72 60 (hverdager kl. 0900-1500) 
  E-post: friskinord@friskinord.no
 • Midt-Finnmark (Alta, Kjøllefjord, Mehamn, Lakselv, Kautokeino og Karasjok)
  Hemis BHT
  Telefon: 480 00 846 (hverdager kl. 0900-1500)
  E-post: inga.siri@hemis.no
 • Øst-Finnmark (Kirkenes, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Vadsø)
  Sør-Varanger BHT
  Telefon: 941 68 979 (hverdager kl. 0800-1530)
  E-post: tove.karin.andersen@svbht.no

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020).  

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige.

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet disse rådene til helsepersonell og ledere.​

​Annen informasjon

​Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

 

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med personalavdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Linda Storhaug Andersen
Rådgiver 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Ta kontakt med webredaktør

Fant du det du lette etter?