Informasjon til ansatte og studenter i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Informasjonen gjelder også for studenter, hospitanter og annet innleid personell. 


Smitteutbrudd i Hammerfest 

Gjelder alle ansatte: 

 • Alle skal arbeide i små kohorter, ikke ha unødvendig kontakt utover egen enhet
 • Bruk munnbind i pasientnærtarbeid hvor avstanden er mindre enn 1 meter, og ved arbeid mindre enn 1 meter fra kolleger
 • Ved mistanke om smitte bør man testes
 • Hjemmekontor for de som kan
 • Fysiske kurs, fysisk undervisning og fysiske møter utsettes foreløpig i en uke

Gjelder i tillegg for ansatte i Hammerfest: 

 • Minst mulig sosial omgang til situasjonen er klarlagt
 • Testing av ansatte med symptomer
 • Har du symptomer på covid-19? Da må du teste deg uansett vaksinestatus og holde deg hjemme i påvente av prøvesvar.
 • Testing av ansatte uten symptomer.
  • Er du nærkontakt til covid-19 positiv uten selv å ha symptomer? 
   • Uvaksinert: Da må du teste deg snarest. Hold deg hjemme i påvente av prøvesvar
   • Delvis vaksinert (Bare en dose vaksiner for 3-15 uker siden): Da må du teste deg dag 3. og 7. etter siste eksponering. Du kan være på jobb i påvente av prøvesvar.
   • Fullvaksinert (minst en uke etter dose 2). Da trenger du ikke teste deg, og du kan gå på jobb
  • Alle uvaksinerte som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smittede bør testes. Avtal med leder om du kan gå på jobb i påvente av prøvesvar (leder kan rådføre seg med smittevernpersonell)
  • Massetesting av uvaksinerte ansatte i Finnmarkssykehuset gjennomføres i tillegg til testingen beskrevet ovenfor. Alle uvaksinerte ansatte i Finnmarkssykehuset med bosted Hammerfest må ta kontakt med nærmeste leder for å melde seg til testing. Dersom årsaken til test er massetesting kan du gå på jobb i påvente av prøvessvar.

All testing på Hammerfest sykehus avtales med nærmeste leder.

Oppdaterte råd 2.6.2021 

For gjeldene råd for utbruddet i Hammerfest, se avsnitt over.

Testing av  ansatte

Alle ansatte med symptomer på covid-19 skal testes. Vanlige symptomer kan være:

 • Akutt luftveisinfeksjon
 • Hoste 
 • Tungpusthet 
 • Tap av smak- og luktesans
 • Sår hals 
 • Sykdomsfølelse 
 • Feber uten åpenbar årsak 
 • Magesmerter/diarè kan forekomme

Ansatte som holder seg hjemme fra jobb på grunn av luftveisssymptomer kontakter fastlegen for eventuell testing. 

Ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon skal forholde seg til retningslinjer fra FHI om sykdom og testing. 

Ansatte, inklusiv vikarer, skal testes i henhold til flytskjema RL7868, og for øvring forholde seg til prosedyre RL7907 for unntak av karantene, og benytte sjekklisten SJ14635 for ansatte som kommer hjem fra ferie. 

Hjemmekontor 

Gjeldende tiltak fra Regjeringen sier at det skal være hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Dette er også gjeldende hovedregel for Finnmarkssykehuset. Grunnet nåværende lavt lokalt smittetrykk i Finnmark, ønsker vi likevel at man også kan vurdere arbeid på kontoret for noen, dersom det er forsvarlig mtp. smittevern. Før man beslutter å gå tilbake til kontoret må leder vurdere kontorarealer, kontaktreduserende tiltak og forsvarlighet sammen med ansatte. Ledere har mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger som tar hensyn til både arbeidsgiver og den enkelte ansatte.

For vurderinger av bruk av hjemmekontor, les mer her om Helsedirektoratets vurderingspunkter. Eksempler på vurderingspunkter kan være hvordan smittesituasjonen er lokalt, arbeidstakers fysiske arbeidsmiljø hjemme og andre forhold ved arbeidstakers familiesituasjon.

Mer informasjon om de ulike løsningene for hjemmekontor finner du under avsnittet "IKT, hjemmekontor og videokonsultasjoner".

Se også "pause fra hjemmekontoret" i avsnittet "Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø" lenger ned på siden.  

Ergonomiråd til hjemmekontoret

Reiser og sommerferie

Hvis du reiser fra din hjemkommune og gjennom eller til områder med økt tiltaktsnivå så har Finnmarkssykehuset bestemt følgende: 

Fullvaksinerte/delvis vaksinerte: Testes kun ved symptomer. 

Uvaksinerte etter fritidsreise:
 • Du må teste deg ankomstdagen eller dagen etter ankomst. 
 • Ny test 3. døgn etter ankomst. 
 • Du skal avvente første negative prøvesvar før jobb. Testing bestilles i kommunehelsetjenesten. Unngå sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger. 
Uvaksinerte etter tjenestereise: 
 • Du må teste deg ankomstdagen eller dagen etter ankomst. 
 • Vi oppfordrer til hjemmekontor mens du venter på prøvesvaret, men om du ikke har mulighet til hjemmekontor så kan du gå på jobb i påvente av prøvesvaret. 

Kart med oversikt over tiltaksnivå bestemt av regjeringen finner du her. Tiltaksnivå for kommunen du har vært i, finner du på den aktuelle kommunens hjemmeside. 

Alle reiser må avklares med nærmeste leder først.  Vi anmoder om at private reiser holdes på et minimumsnivå, og at nasjonale/lokale regler følges.

Sommerferien 2021

For hovedferien som nå nærmer seg så har Finnmarkssykehuset satt følgende prinsipper. Prinsippene har som intensjon:  

 • å sikre at alle ansatte får en så forutsigbar ferie som mulig i en ellers uforutsigbar situasjon i samfunnet rundt oss
 • å sikre forsvarlig drift av foretaket
 • sikre nok kvalifisert personell gjennom ferieperioden
 • å forhindre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 

Vi forholder oss til de nasjonale tiltakene for reiser som sier at reiser til utlandet frarådes og en skal unngå unødvendige reiser innenlands. 

For å sikre forutsigbar og god ferieavvikling for alle ansatte, samt forsvarlig drift, er vi avhengige at ansatte som er ferdig med sin ferie er klare til å starte opp i arbeid som planlagt. Dette er i henhold til kravene i arbeidsreglementet som tilsier at alle ansatte skal være klare til arbeid når en arbeidsperiode starter. 

Myndighetene har tydeliggjort at nasjonale anbefalinger kan endre seg ved oppblomstring av regionale og lokale smitteutbrudd. Vi har alle et ansvar for å holde oss oppdatert om de gjeldende smittevernreglene der vi er, også når vi er på ferie. 

Her finner du en løpende oversikt over områder i Norge med høyt smittetrykk. 

Vaksinering av ansatte

Her finner du informasjon om vaksinering av ansatte

Sosiale tilstelninger

På grunn av at situasjonen er lysere og den epidemiologiske situasjone langt bedre, så oppheves tiltakene for sosiale arrangementer. Vi legger oss nå på linje med nasjonale føringer, les de her.

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved korona 

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. 

Dersom ansatte som jobber ved sykehuset blir koronasmittet (påvist korona) og man mener at dette har sammenheng med jobbutførelse, så skal leder melde til NAV på vanlig måte som yrkesskade ellers. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.

Det er ikke krav om vedlegg til skademeldingene. I punktet om innsendingsmulighet må første valg - Én privatperson velges - som gjelder saker knyttet til enkeltpersoner. Du må ha fødselsnummer eller D-nummer til ansatt for å få opprettet skjema. Det er viktig at dette alternativet velges for at meldingen skal bli riktig mottatt og registrert i NAV. Det opprettes også en førsteside, som skal legges øverst i brevet.

I skjemaet skal det spesifiseres hvordan smitten har oppstått dersom årsak er kjent. I andre tilfeller, hvordan man antar at smitten er oppstått. NAV kan til støtte for vurderingen ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre.

En yrkessykdom må meldes så snart som mulig, men senest innen ett år etter at den ansatte ble klar over sykdommen.

NAV vil vurdere om det er en godkjent yrkesskade i hver enkelt sak

Hvis det senere oppstår senskader/komplikasjoner som man mener kan ha sammenheng med koronasmitten, skal det også meldes til KLP som en forsikringssak. Så lenge det er meldt til NAV innen fristen, så vil ikke kravet foreldes.

Hva skjer når NAV mottar meldingen? 

NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:

 • nærmere beskrivelse av skaden
 • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
 • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
 • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)

Når NAV har ferdigbehandlinget saken får du et vedtak i posten.

Lenke til skjema for yrkesskade NAV her. 

Prosedyre PR05297 (melding om skade på personell) i DocMap her. 

Prosedyre PR52177 (smittesporing) i DocMap her

 

Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø 

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

 • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
 • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
 • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
 • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
 • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
 • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

 • Vest-Finnmark (Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Loppa og Honningsvåg)
  Frisk i Nord
  Telefon: 78 40 72 60 (hverdager kl. 0900-1500) 
  E-post: friskinord@friskinord.no
 • Midt-Finnmark (Alta, Kjøllefjord, Mehamn, Lakselv, Kautokeino og Karasjok)
  Hemis BHT
  Telefon: 480 00 846 (hverdager kl. 0900-1500)
  E-post: inga.siri@hemis.no
 • Øst-Finnmark (Kirkenes, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Vadsø)
  Sør-Varanger BHT
  Telefon: 941 68 979 (hverdager kl. 0800-1530)
  E-post: tove.karin.andersen@svbht.no

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020).  

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige.

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet disse rådene til helsepersonell og ledere.

Pause på hjemmekontoret

Finnmarkssykehuset oppfordrer ansatte på hjemmekontor til å ta jevnlige pauser, og gjerne en pause med frisk luft og en liten gåtur i løpet av dagen. 

Ledere og ansatte oppfordres til å invitere kolleger til digitale sosiale pauser på Teams/Skype. 

 

Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Mer om reiser på helsedirektoratet.no

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Mer om testplikt og unntak fra denne på helsenorge.no.

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

 • Helseforetak/Sykehus
 • Navn
 • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Mer om karanteneplikt på helsenorge.no

Karantenehotell

Mer om karantenehotell på helsenorge.no

Unntak fra karanteneplikt

Unntak fra innreise og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Les mer på lovdata.no.

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.


Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Behov for ekstra helsepersonell under pandemien

NAV kan bistå med å finne aktuelle kandidater
I henhold til vedlagte rutine kan NAV bistå med å finne aktuelle kandidater til foretaket ved behov for ekstra personell under Covid-19 pandemien.

Nasjonalt register
Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt register over reservepersonell, nasjonalthelsepersonell.no. Registeret viser ledig helsepersonell som har meldt seg til tjeneste under pandemien. 

Kommuner og helseforetak kan bestille tilgang og få oversikt tilgjengelig helsepersonell i sitt område, inkludert kontaktinformasjon.
 
____________________________________________________________________________

For ansatte med delt arbeidsforhold

Mellom Finnmarkssykehuset og kommunehelsetjenesten

Under covid-19 pandemien jobbes det nå i helsevesenet etter et prinsipp om å avgrense møtepunkter mellom helsepersonell, både for å hindre smittespredning og for å minimere antallet ansatte som må i karantene dersom en ansatt blir smittet. Det er derfor ønskelig at helsearbeidere fortrinnsvis jobber hos en arbeidsgiver. Løse arbeidsforhold/ekstravakter hos annen arbeidsgiver er svært lite ønskelig. Faste arbeidsforhold hos to arbeidsgivere er beskyttet av stillingsvern, Eventuell midlertidig omplassering pga smittevernhensyn må skje etter en individuell risikovurdering i nær dialog med aktuelle helsearbeider.

Hvis helsepersonell eller studenter i helsevesenet trenger supplerende inntekt i form av ekstravakter, bør hovedarbeidsgiver/studiested heller tilby ekstravakter i egen virksomhet. 

Der hvor helsearbeidere eller studenter i helsevesenet har fast arbeidsforhold hos to arbeidsgivere bør det gjøres en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør gjøres noen tiltak for å minimere denne. 

Hensyn til forsvarlig drift kan naturligvis medøre at man må gjøre unntak fra prinsippet om en arbeidsgiver. 

Punkt 1 kan håndteres av hovedarbeidsgiver/studiested. 

Punkt 2 og 3 bør avklares i samarbeid mellom smittevernlege og i kommunen/smittevernpersonell i helseforetaket og de respektive enhetsledere i kommuner og helseforetak. Dialog med den ansatte er en forutsetning for omdisponering av arbeidsforhold. Den ansattes stillingsvern må respekteres. 

Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med personalavdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Linda Storhaug Andersen
Rådgiver 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Ta kontakt med webredaktør

Fant du det du lette etter?