Informasjon til ansatte og studenter i Finnmarkssykehuset

På denne siden finner du som ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Informasjonen gjelder også for studenter, hospitanter og annet innleid personell. 

Prioritert informasjon

Testing og karantene

Alle med symptomer bør testes. Hvis du er borte fra jobb som følge av symptomene så må du kontakte fastlegen for en eventuell test. Test gjøres i kommunen, sjekk din aktuelle hjemkommune for åpningstider m,m. 

Lurer du på om du må i karantene? Sjekk ut Helsedirektoratet sin karanteneknapp.​ 

Avstand og munnbind

Kolleger:​

 • ​Beskyttede ansatte: ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr eller avstand.
 • Ubeskyttede ansatte: hold 1 meter avstand,  vurder bruk av munnbind i områder med økt smitterisiko dersom 1 meter ikke kan opprettholdes. 
 • Det bør legges til rette for at ubeskyttede ansatte kan delta og holde avstand under interne møter etc.

Avstand til pasienter uten symptomer eller kjent eksponering for covid-19: 

 • ​​​Beskyttede ansatte følger basale smittevernrutiner
 • Ubeskyttede følger basale smittevernrutiner, samt vurderer bruk av munnbind og øyebeskyttelse, når avstand ikke kan overholdes, hvis pasienten kommer fra et opptaksområder med høyt smittetrykk. 

Avstand til pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19: 

Kurs og undervisninger

​Kurs og undervisninger kan gjennomføres, men dere må følge det aktuelle rommets anbefalinger for maks antall. Deltakere må kunne holde minimum 1 meter avstand uavhengig av vaksinasjonsgrad, og det må skrives liste over deltakere. 

Sosiale arrangementer

Vi følger regjeringen sine anbefalinger, med mindre kommunene har strengere anbefalinger. ​​

Hjemmekontor 

For vurderinger av bruk av hjemmekontor, les mer her om Helsedirektoratets vurderingspunkter. Eksempler på vurderingspunkter kan være hvordan smittesituasjonen er lokalt, arbeidstakers fysiske arbeidsmiljø hjemme og andre forhold ved arbeidstakers familiesituasjon.

Mer informasjon om de ulike løsningene for hjemmekontor finner du under avsnittet "IKT, hjemmekontor og videokonsultasjoner".

Se også "pause fra hjemmekontoret" i avsnittet "Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø" lenger ned på siden.  

Ergonomiråd til hjemmekontoret

Reiser og sommerferie

​Det er anbefalinger du bør følge om du har vært på reise i, eller gjennom områder, i Norge med høyt tiltaksnivå. Tiltaksnivå for kommunen du har vært i finner du på den aktuelle kommunen sin hjemmeside eller via Helsenorge sin oversikt.

Anbefalinger

Fullvaksinerte/delvis vaksinerte: Testes kun ved symptomer. 

Uvaksinerte etter reise:
 • Du bør teste deg ankomstdagen eller dagen etter ankomst. 
 • Ny test 3. døgn etter ankomst. 
 • Du kan dra på jobb mens du venter på prøvesvar. Testing bestilles hos kommunehelsetjenesten eller internt via leder. 
Reiser fra røde land/områder utenfor Norge:
 • ​​Tiltak avhenger av vaksinasjonsstatu​s, se flytskjema i neste avsnitt. 

Flytskjema
 • Se RL7868 for nærmere informasjon. Flytskjema er kun tilgjengelig når du er på nettverket til Helse Nord. 

Vaksinering av ansatte

Her finner du informasjon om vaksinering av ansatte

Smitte og yrkesskadeforsikring/yrkessykdom ved korona 

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. 

Dersom ansatte som jobber ved sykehuset blir koronasmittet (påvist korona) og man mener at dette har sammenheng med jobbutførelse, så skal leder melde til NAV på vanlig måte som yrkesskade ellers. Dette gjelder også i de tilfeller der man ikke er sikker på sammenhengen, eller om man er usikker på om tilstanden senere vil bli godkjent som yrkessykdom.

Det er ikke krav om vedlegg til skademeldingene. I punktet om innsendingsmulighet må første valg - Én privatperson velges - som gjelder saker knyttet til enkeltpersoner. Du må ha fødselsnummer eller D-nummer til ansatt for å få opprettet skjema. Det er viktig at dette alternativet velges for at meldingen skal bli riktig mottatt og registrert i NAV. Det opprettes også en førsteside, som skal legges øverst i brevet.

I skjemaet skal det spesifiseres hvordan smitten har oppstått dersom årsak er kjent. I andre tilfeller, hvordan man antar at smitten er oppstått. NAV kan til støtte for vurderingen ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre.

En yrkessykdom må meldes så snart som mulig, men senest innen ett år etter at den ansatte ble klar over sykdommen.

NAV vil vurdere om det er en godkjent yrkesskade i hver enkelt sak

Hvis det senere oppstår senskader/komplikasjoner som man mener kan ha sammenheng med koronasmitten, skal det også meldes til KLP som en forsikringssak. Så lenge det er meldt til NAV innen fristen, så vil ikke kravet foreldes.

Hva skjer når NAV mottar meldingen? 

NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:

 • nærmere beskrivelse av skaden
 • opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)
 • opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege
 • opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har hatt flere arbeidsgivere)

Når NAV har ferdigbehandlinget saken får du et vedtak i posten.

Lenke til skjema for yrkesskade NAV her. 

Prosedyre PR05297 (melding om skade på personell) i DocMap her. 

Prosedyre PR52177 (smittesporing) i DocMap her

 

Ivaretakelse av ansatte og arbeidsmiljø 

Psykososial støtte fra bedriftshelsetjenesten

Dette er et tilbud til alle ansatte i Finnmarkssykehuset som føler behov for råd og støtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet covid-19. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post. Samtalene er konfidensielle.

Hva kan vi tilby:

 • Ivareta kollegaer i etterkant av uønskede hendelser.
 • Gi uforpliktende støtte og veiledning knyttet til egen håndtering av hendelsen.
 • Gi medmenneskelig støtte og omsorg til medarbeidere som har vært utsatt for belastende/kritiske situasjoner og hendelser.
 • Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser.
 • Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging.
 • Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpent alle hverdager. Se klokkeslett under. Du kan når som helst ta kontakt via e-post, og bli kontaktet neste virkedag. 

 • Vest-Finnmark (Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Loppa og Honningsvåg)
  Frisk i Nord
  Telefon: 78 40 72 60 (hverdager kl. 0900-1500) 
  E-post: friskinord@friskinord.no
 • Midt-Finnmark (Alta, Kjøllefjord, Mehamn, Lakselv, Kautokeino og Karasjok)
  Hemis BHT
  Telefon: 480 00 846 (hverdager kl. 0900-1500)
  E-post: inga.siri@hemis.no
 • Øst-Finnmark (Kirkenes, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Vadsø)
  Sør-Varanger BHT
  Telefon: 941 68 979 (hverdager kl. 0800-1530)
  E-post: tove.karin.andersen@svbht.no

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynligheten for utbrenthet. Arbeids-og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved Universitetssykehuset Nord-Norge utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefaling. 

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (Fra 28.mai 2020).  

Ivaretakelse av helsepersonell

Det å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjeperens egen helse. Det kan gi helseplager som søvnvansker, trøtthet, og muskelspenninger. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på følelser som angst og irritabilitet, avmakt, håpløshet, skyld, tap av mening og skam. Slike reaksjoner er menneskelige.

Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord har skrevet disse rådene til helsepersonell og ledere.

Pause på hjemmekontoret

Finnmarkssykehuset oppfordrer ansatte på hjemmekontor til å ta jevnlige pauser, og gjerne en pause med frisk luft og en liten gåtur i løpet av dagen. 

Ledere og ansatte oppfordres til å invitere kolleger til digitale sosiale pauser på Teams/Skype. 

 

Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Mer om reiser på helsedirektoratet.no

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Mer om testplikt og unntak fra denne på helsenorge.no.

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

 • Helseforetak/Sykehus
 • Navn
 • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Mer om karanteneplikt på helsenorge.no

Karantenehotell

Mer om karantenehotell på helsenorge.no

Unntak fra karanteneplikt

Unntak fra innreise og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Les mer på lovdata.no.

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.


Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Behov for ekstra helsepersonell under pandemien

NAV kan bistå med å finne aktuelle kandidater
I henhold til vedlagte rutine kan NAV bistå med å finne aktuelle kandidater til foretaket ved behov for ekstra personell under Covid-19 pandemien.

Nasjonalt register
Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt register over reservepersonell, nasjonalthelsepersonell.no. Registeret viser ledig helsepersonell som har meldt seg til tjeneste under pandemien. 

Kommuner og helseforetak kan bestille tilgang og få oversikt tilgjengelig helsepersonell i sitt område, inkludert kontaktinformasjon.
 
____________________________________________________________________________

For ansatte med delt arbeidsforhold

Mellom Finnmarkssykehuset og kommunehelsetjenesten

Under covid-19 pandemien jobbes det nå i helsevesenet etter et prinsipp om å avgrense møtepunkter mellom helsepersonell, både for å hindre smittespredning og for å minimere antallet ansatte som må i karantene dersom en ansatt blir smittet. Det er derfor ønskelig at helsearbeidere fortrinnsvis jobber hos en arbeidsgiver. Løse arbeidsforhold/ekstravakter hos annen arbeidsgiver er svært lite ønskelig. Faste arbeidsforhold hos to arbeidsgivere er beskyttet av stillingsvern, Eventuell midlertidig omplassering pga smittevernhensyn må skje etter en individuell risikovurdering i nær dialog med aktuelle helsearbeider.

Hvis helsepersonell eller studenter i helsevesenet trenger supplerende inntekt i form av ekstravakter, bør hovedarbeidsgiver/studiested heller tilby ekstravakter i egen virksomhet. 

Der hvor helsearbeidere eller studenter i helsevesenet har fast arbeidsforhold hos to arbeidsgivere bør det gjøres en individuell risikovurdering med tanke på smitterisiko, og om det bør gjøres noen tiltak for å minimere denne. 

Hensyn til forsvarlig drift kan naturligvis medøre at man må gjøre unntak fra prinsippet om en arbeidsgiver. 

Punkt 1 kan håndteres av hovedarbeidsgiver/studiested. 

Punkt 2 og 3 bør avklares i samarbeid mellom smittevernlege og i kommunen/smittevernpersonell i helseforetaket og de respektive enhetsledere i kommuner og helseforetak. Dialog med den ansatte er en forutsetning for omdisponering av arbeidsforhold. Den ansattes stillingsvern må respekteres. 

Presseinfo

Kommunikasjonsavdelingen ved Finnmarkssykehuset sender ved høyere beredskapsnivå ut presseinfo til redaksjoner slik at alle har tilgang på den samme informasjonen.

 

Kontaktinformasjon 

Lurer du på noe utover det som står på denne siden? Ta kontakt med personalavdelingen ved Finnmarkssykehuset. 

Linda Storhaug Andersen
Rådgiver 

Ønsker du mer informasjon på denne siden? 

Ta kontakt med webredaktør

Fant du det du lette etter?