HELSENORGE

Begrenset kapasitet for innleggelser

Som følge av korona-epidemien vil Finnmarkssykehuset ha begrenset kapasitet til å motta pasienter i tida som kommer. 

​Denne begrensingen skyldes at mange av våre ansatte er ute i karantene, vi kan få utfordringer med vikar-tilgang og vi vil komme til å få et høyt trykk med sterkt behandlingstrengende innelagte pasienter.

Finnmarkssykehuset arbeider nå med å ta ned elektiv drift, det vil si poliklinikk og elektiv kirurgi, dette for å fristille ansatte til mer prekære oppgaver.

Alle øyeblikks-hjelp-innleggelser skal fra nå klareres med LIS2.

Vi henstiller derfor allmennlegene i Finnmark om å gjøre det de kan for å bruke hjemmesykepleie, kommunale institusjoner, KAD-plasser og sykestuer i det lengste, slik at innleggelser kan avverges hvis mulig.