Henvisninger til Finnmarkssykehuset i forbindelse med Covid-19

På grunn av Covid-19-epidemien har Finnmarkssykehuset utsatt all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. I den forbindelse innføres nå nye henvisningsrutiner.

Mange vil få utsatt sine konsultasjoner og undersøkelser dersom utsettelse vurderes som medisinsk forsvarlig. Vi kontakter alle pasienter som får utsatt sin time.

Hvis vi må fortsette med lavdrift i lang tid framover, vil det bli nødvendig å forskyve allerede utsatte timer. Finnmarkssykehuset kontakter da både henviser og pasient med ny informasjon.

Ved behov for drøfting av indikasjon for henvising kontaktes primærvakt tilknyttet fagspesifikk avdeling.

Alle henvisninger må merkes med pasientens Covid-19-status.

For eksempel: Bekreftet Covid-19/Mistenkt Covid-19/Ingen mistanke om Covid-19/Hjemmeisolering/Hjemmekarantene/evt testdato for Covid-19.

Ledsagere til pasienter.

I likhet med pasienter må også ledsagere smitte-triageres for luftveissymptomer før avreise fra kommunen.


Ledsagere til innleggelse av barn.

Klinikk Hammerfest opplever ofte at akutt innlagte barn blir ledsaget av to foreldre. Det bes om at barn ledsages av kun én forelder. Hotellene i byen er stengt, så det er ikke mulig å benytte hotell for forelder nummer to.