Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien

Helsedirektoratet har kommet med tydelige prioriteringsråd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i. 

​Målet med notatet er å gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd i den aktuelle situasjonen. 

Notatet er utarbeidet og utgitt av Helsedirektoratet. Det har vært flere korte høringsrunder, hvor Helsedirektoratet har mottatt mange gode innspill fra sektoren, inkludert pasient- og brukerorganisasjoner. Notatet gjelder fra publiseringsdato til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon. 

Notatet gjelder for den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge. Private virksomheter som yter tjenester etter avtale med kommune eller helseforetak må forholde seg til anbefalingene i notatet for den delen av virksomheten som omfattes av avtale med offentlig helse- og omsorgstjeneste. Private virksomheter som yter helsetjenester uten avtale med kommune eller helseforetak, omfattes ikke av notatet. Helsemyndighetenes råd vedrørende smitteverntiltak gjelder imidlertid for alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Her finner du hele notatet 

Prioritering i helse- og omsorgstjenesten