Råd om valg av behandlingsnivå under pågående koronaepidemi for pasienter med plass i sykehjem

Vi forbereder oss på stor tilstrømning av pasienter med Covid19 til sykehuset framover. En del av disse vil trenge intensivbehandling, og vi må planlegge for at intensivkapasiteten blir en knapphetsressurs og at sykehusene vil få en krevende tid.

Vi anbefaler at sykehjemmene gjør en grundig gjennomgang av inneliggende pasienter, både med tanke på HLR-status og av om pasienten er i stand til å gjennomføre respiratorbehandling. Vår erfaring tilsier at det er svært få pasienter med fast plass i sykehjem som vil være aktuelle for intensivbehandling. 

Når det gjelder Covid19 med respirasjonssvikt viser erfaringer fra utlandet dårlig effekt av annen pustehjelp enn respirator. I praksis betyr dette at behandling for respirasjonssvikt ved Covid19 primært er respirator, og at alternativet er oksygen. Det vil være svært belastende for sterkt svekkede pasienter å transporteres frem og tilbake mellom sykehjem og sykehus med ukjent personell ikledd smittevernutstyr, når de på sykehus ikke vil tilbys annen behandling enn det de kan få i sykehjem, det vil si oksygen. Vår anbefaling er at Covid19-pasienter på sykehjem ivaretas der under isolasjon for å beskytte øvrige pasienter i institusjonen, og at man ved situasjoner med respirasjonssvikt gir oksygen og lindrende behandling i det miljøet som er kjent for dem.

Det er også grunn til å minne leger og sykepleiere i sykehjem om at eldre pasienter med akutt sykdom, inkludert Covid19, vil kunne presentere seg med atypiske symptomer som fall, delirium eller akutt funksjonssvikt. Som følge av det bør man være liberal med testing og isolering hos denne gruppen.
 
Når det gjelder andre infeksjoner, kommer det ofte spørsmål om pasienter med en uklar infeksjonsdiagnose og der overflytting til sykehus ikke ville ført til annet enn et behandlingsforsøk med iv. antibiotika og deretter seponering ved manglende effekt. Slik behandling bør gjøres på sykehjem fremfor på sykehus.
 
Vi håper at disse rådene kan gi beslutningsstøtte til leger i sykehjem og legevaktsleger som får spørsmål på kveld/natt, og bidra til en riktig prioritering og en verdig behandling av kritisk syke og døende pasienter. Finnmarkssykehuset bistår med veiledning ved behov, og tilsynslege/legevaktslege kan kontakte vakthavende lege på sykehus for å drøfte tilfeller der man er i tvil.