Helsenorge

Retningslinjer for bruk av ambulanse for pasienter med mistenkt eller påvist smitte

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Finnmarkssykehuset rigget reserveambulanser i stand til å transportere pasienter med mistenkt eller påvist smitte. Dette er ikke ambulanser som er bemannet ekstra, men de er rigget om for å unngå unødvendig belastning for personellet som er i vaktberedskap. 

De omriggete bilene skal ha minimalt, men nødvendig utstyr til å gjøre forsvarlig transport og behandling av pasienter som krever ambulansetransport. Personellet vil ta med det utstyr som er nødvendig for å løse oppdraget.

Ved behov for ambulansetransport jmf «Akuttforskriften», skal bestilling gjøres som normalt via AMK.

Rekvirenter bes være svært observante på smittestatus på pasienter som krever ambulansetransport. All informasjon som omhandler smittestatus på pasient skal overbringes til AMK.
 
Ambulansen er ment for én bårepasient uten pårørende. Unntaket kan være barn under 18 år evt pasienter som er svært syk. Det skal ikke være pårørende i førerrom.
 
AMK avgjør om ambulanse skal benyttes til oppdraget. Dette besluttes av AMK i fellesskap med rekvirent av oppdraget som skal gi viktige opplysninger om pasientens tilstand og om denne ressursen skal brukes.
Dersom ressursen tas i bruk, går personellet fra ordinær ambulanse over til ambulanse for påvist/mistenkt smitte og utfører transport i henhold til egen prosedyre for transport av smittepasienter.
 
Dersom pasienten har mistenkt eller bekreftet Covid-19 diagnose skal ambulansepersonellet forholde seg til AMK sine instrukser om hvor og hvordan pasienten skal hentes og avleveres på sykehus. Det er opprettet egne mottak på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes og ambulansepersonellet forholder seg til disse