HELSENORGE

Vurdering av hjemmeboende pasienter med mistanke om covid-19

Pasienter med covid-19 skal som hovedregel behandles i hjemmet. Noen pasienter med covid-19 blir blir svært dårlige uten at de selv eller pårørende erkjenner dette. Disse pasientene kan få akutt behov for ventilasjonsstøtte. Formålet med rutinene er å sikre oppfølgning av hjemmeboende pasienter med mistenkt eller bekreftet COVID-19 og sikre at pasienter med forverring oppdages tidlig.

​Oppfølgning av pasienter med mistenkt eller påvist COVID-19: 


For hjemmeboende pasienter foreslår vi en kort daglig samtale på telefon eller video med pasienten. Formålet er å avdekke pasienter med uttalt tungpust eller forvirring.

Vi foreslår følgende spørsmål:
 1. Hvordan går det med deg?
 2. Jeg har noen dumme spørsmål:
  1. Vet du hvilken dag det er i dag? 
  2. Vet du hvor du er nå? 
  3. Vet du hva som feiler deg? 
 3. skal jeg telle hvor fort du puster. Kan du puste helt vanlig inn i telefonen til jeg sier stopp? (Tell respirasjonsfrekvens i 30 sekunder og gang med to for å få respirasjonsfrekvens)
 4. Klarer du å gå til kjøkkenet ditt eller opp en trapp uten å bli veldig tungpustet? 
Dersom samtalen gir mistanke om sviktende respirasjon eller dårlig allmenntilstand undersøkes pasienten klinisk. Husk smittevern!

Pasienten informeres om regler for isolat og å kontakte legevakt ved forverring.

Innleggelse

De fleste pasienter kan behandles i hjemmet eller på kommunale sengeplasser som er etablert for oppfølgning av pasienter med COVID-19. Pasienter innlagt på kommunal institusjon vil som hovedregel få best behandling der og ikke ha fordel av innleggelse.

Innleggelse kan vurderes etter klinisk undersøkelse ved:
 • Rask forverring av dyspne eller allmenntilstand
 • Taledyspne og funksjonsdyspne
 • Respirasjonsfrekvens >22/min
 • SpO2< 95 hos person uten andre sykdommer
 • Nyoppstått forvirring
 • Redusert allmenntilstand
 • Vedvarende symptomer etter 10 dager.
 • Mistanke om at symptomene har annen årsak som trenger videre utredning og behandling i sykehus

Kontakt Medisinsk forvakt for å diskutere innleggelse. Før samtalen er det viktig å klarlegge:
 • Respirasjonsfrekvens
 • Oksygensaturasjon
 • Hjertefrekvens
 • Bevissthetsnivå (våken eller redusert)
 • Temperatur

Anbefalingene er utarbeidet av: 

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN HF 
Harald G.Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset HF