Avvik og uønskede hendelser

Finnmarkssykehuset driver et vedvarende kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt.
For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige områder.

Uønskede hendelser


Vi har en lovpålagt plikt som sykehus å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Andre avvik:

Samhandlingsavvik fra kommune i Finnmark

I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i fylket er det enighet om at det skal utarbeides egne rutiner for håndtering av uønskede samhandlingshendelser.

Hendelser som avviker fra vedtatte tjenesteavtaler og retningslinjer knyttet til samhandling skal meldes til Finnmarkssykehuset v/samhandlingsenheten og til kommunens ledelse.

Hensikten med meldeordningen er å sikre en god behandling av uønskede hendelser. At avvik blir meldt inn bidrar til at vi kan kartlegge sårbare områder, det hjelper oss til å forebygge gjentakelse og vil redusere antall uønskede hendelser. Vi bruker også avviksmeldingene i vårt forbedringsarbeid, både i den enheten som er ansvarlig for avviket, og gjennom å dele erfaringer med oppfølging av avvikene, enten det gjelder i kommunene eller hos oss i Finnmarkssykehuset.

Send ikke pasientinformasjon i elektronisk avviksmelding

Husk at personopplysninger er sensitive og IKKE må sendes elektronisk. Skriv derfor ingen identifiserende pasientinformasjon i dette skjemaet. Dersom det er behov for slik informasjon (navn, fødselsnummer, diagnose) for å behandle avviksmeldingen, kan dette informeres om i telefonsamtale etter at Finnmarkssykehuset har mottatt den elektroniske avviksmeldingen.

Husk også at dette skjemaet bare skal brukes til å melde inn samhandlingsavvik – altså tilfeller der samhandlingsavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene ikke har blitt fulgt etter hensikten.

Hvis du heller vil fylle ut avviksmelding på papir og sende pr. post, kan du laste ned avviksskjema her.

Andre avvik fra kommunene

Uønskede hendelser som ikke gjelder spesifikt samhandlingsavtalene kan meldes fra den kommunale helsetjenesten ved å fylle ut avviksskjema og sende dette inn pr. post. Adresse for innsendelse står på skjemaet.

Tilbakemelding fra pasient eller pårørende

Tilbakemelding fra pasienter eller pårørende om uønskede hendelser kan sendes inn ved å fylle ut avviksskjema og sende dette inn pr. post. Adresse for innsendelse står på skjemaet.

Av personvernhensyn kan pasientopplysninger ikke sendes elektronisk, via e-post eller webskjema. Vi må derfor be om at du skriver ut tilbakemeldingsskjemaet, fyller det ut for hånd og sender det til oss pr. post.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.