Avvik og uønskede hendelser

Finnmarkssykehuset driver et vedvarende kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt.
For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige områder.

Samhandlingsavvik fra kommune i Finnmark

I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i fylket er det enighet om at det skal utarbeides egne rutiner for håndtering av uønskede samhandlingshendelser.

Hendelser som avviker fra vedtatte tjenesteavtaler og retningslinjer knyttet til samhandling skal meldes til Finnmarkssykehuset v/samhandlingsenheten og til kommunens ledelse.

Hensikten med meldeordningen er å sikre en god behandling av uønskede hendelser. At avvik blir meldt inn bidrar til at vi kan kartlegge sårbare områder, det hjelper oss til å forebygge gjentakelse og vil redusere antall uønskede hendelser. Vi bruker også avviksmeldingene i vårt forbedringsarbeid, både i den enheten som er ansvarlig for avviket, og gjennom å dele erfaringer med oppfølging av avvikene, enten det gjelder i kommunene eller hos oss i Finnmarkssykehuset.

Send ikke pasientinformasjon i elektronisk avviksmelding

Husk at personopplysninger er sensitive og IKKE må sendes elektronisk. Skriv derfor ingen identifiserende pasientinformasjon i dette skjemaet. Dersom det er behov for slik informasjon (navn, fødselsnummer, diagnose) for å behandle avviksmeldingen, kan dette informeres om i telefonsamtale etter at Finnmarkssykehuset har mottatt den elektroniske avviksmeldingen.

Husk også at dette skjemaet bare skal brukes til å melde inn samhandlingsavvik – altså tilfeller der samhandlingsavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene ikke har blitt fulgt etter hensikten.

Hvis du heller vil fylle ut avviksmelding på papir og sende pr. post, kan du laste ned avviksskjema her.

Andre avvik fra kommunene

Uønskede hendelser som ikke gjelder spesifikt samhandlingsavtalene kan meldes fra den kommunale helsetjenesten ved å fylle ut avviksskjema og sende dette inn pr. post. Adresse for innsendelse står på skjemaet.

Tilbakemelding fra pasient eller pårørende

Tilbakemelding fra pasienter eller pårørende om uønskede hendelser kan sendes inn ved å fylle ut avviksskjema og sende dette inn pr. post. Adresse for innsendelse står på skjemaet.

Av personvernhensyn kan pasientopplysninger ikke sendes elektronisk, via e-post eller webskjema. Vi må derfor be om at du skriver ut tilbakemeldingsskjemaet, fyller det ut for hånd og sender det til oss pr. post.

Uønskede pasienthendelser

Meldinger om uønskede pasienthendelser til Helsedirektoratet

Som helseforetak har vi en lovpålagt plikt til å melde fra om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som faktisk har ført til betydelig personskade og hendelser som kunne ha ført til det.

Disse meldingene kalles «3-3-meldinger» etter § 3-3 i Lov om spesialisthelsetjenesten, som beskriver meldeplikten.

Åpenhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere den totale verdien av helsetilbudet vi gir. Åpenhet gir også pasientene mulighet til å ha en realistisk forventning til hva helsetjenesten kan løse.
I 2012 hadde Finnmarkssykehuset mer enn 67 000 pasientkontakter. De aller fleste av disse kontaktene går som de skal, men i noen tilfeller har det skjedd uønskede hendelser som har ført til at pasienten fikk eller kunne ha fått en skade.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.