Margrethe Bals

Doktorgrad

Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

 

​Disputas september 2010

E-post: margrethe.bals@uit.no

Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

Denne avhandlingen undersøker felles og kulturspesifikke risiko- og beskyttelsesfaktorer for internaliseringsvansker (angst- og depresjonssymptomer) hos samiske og ikke-samiske ungdom. Dette er en tverrsnittstudie, og data er hentet fra ungdomsundersøkelsen "Ungdom og Helse" som ble gjennomført blant 10 klassingene i ungdomskolene i Nord Norge i 2003- 2005. Utvalget består av 4449 ungdom der 450 (10 %) var samer 3999 (90 %) var ikke-samer. Funnene fra avhandlingen viste følgende: (1) Det var ingen forskjeller mellom samer og ikkesamer på symptomnivå i internaliseringsvansker; (2) Sterk etnisk identitet, etnisk diskriminering og tap av samisk språk viste seg å være kulturelle risikofaktorer assosiert med økende grad av internaliseringssymptomer; (3) I en familiesosialiserings kontekst, var det mest likheter, men også noen kulturelle forskjeller i hvilke familiefaktorer som var assosiert med internaliseringssymptomer; (4) Å delta i kulturelle aktiviteter og etnisk stolthet var identifisert som kulturelle beskyttelsesfaktorer og hadde sammenheng med reduksjon av symptomer; (5) Kjønnsforskjeller ble avdekket i begge etniske grupper både når det gjaldt symptomnivå og også i hvilke risiko og beskyttelsesfaktorer som var assosiert med symptomer; (6) Felles beskyttelsesfaktorer, som for eksempel tro på egen mestring, ser ut til å forsterke effekten av kulturelle beskyttelsesfaktorer. Funnene fra avhandlingen indikerer både likheter og forskjeller hos samer og ikke-samer når det gjelder internaliseringssymptomer, samt at det også viser at de unike erfaringene urfolksungdom har, er relatert til angst- og depresjonssymptomer. Integreringen av kulturelle beskyttelsesfaktorer sammen med de mer generelle beskyttelsesfaktorene er viktig når fokuset er psykiske plager og utvikling hos ungdom.

Les avhandlingen på nett