Doktorgrad

Margrethe Bals Utsi

Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

​Disputas september 2010.
Margrethe Bals Utsi, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk- SANKS og kommunepsykolog i Kautokeino kommune.
e-post: Margrethe.Bals.Utsi@finnmarkssykehuset.no

Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway

Denne avhandlingen undersøker felles og kulturspesifikke risiko- og beskyttelsesfaktorer for internaliseringsvansker (angst- og depresjonssymptomer) hos samiske og ikke-samiske ungdom. Dette er en tverrsnittstudie, og data er hentet fra ungdomsundersøkelsen "Ungdom og Helse" som ble gjennomført blant 10 klassingene i ungdomskolene i Nord Norge i 2003- 2005. Utvalget består av 4449 ungdom der 450 (10 %) var samer 3999 (90 %) var ikke-samer. Funnene fra avhandlingen viste følgende: (1) Det var ingen forskjeller mellom samer og ikkesamer på symptomnivå i internaliseringsvansker; (2) Sterk etnisk identitet, etnisk diskriminering og tap av samisk språk viste seg å være kulturelle risikofaktorer assosiert med økende grad av internaliseringssymptomer; (3) I en familiesosialiserings kontekst, var det mest likheter, men også noen kulturelle forskjeller i hvilke familiefaktorer som var assosiert med internaliseringssymptomer; (4) Å delta i kulturelle aktiviteter og etnisk stolthet var identifisert som kulturelle beskyttelsesfaktorer og hadde sammenheng med reduksjon av symptomer; (5) Kjønnsforskjeller ble avdekket i begge etniske grupper både når det gjaldt symptomnivå og også i hvilke risiko og beskyttelsesfaktorer som var assosiert med symptomer; (6) Felles beskyttelsesfaktorer, som for eksempel tro på egen mestring, ser ut til å forsterke effekten av kulturelle beskyttelsesfaktorer. Funnene fra avhandlingen indikerer både likheter og forskjeller hos samer og ikke-samer når det gjelder internaliseringssymptomer, samt at det også viser at de unike erfaringene urfolksungdom har, er relatert til angst- og depresjonssymptomer. Integreringen av kulturelle beskyttelsesfaktorer sammen med de mer generelle beskyttelsesfaktorene er viktig når fokuset er psykiske plager og utvikling hos ungdom.

Les avhandlingen på nett

Fant du det du lette etter?