HELSENORGE
Midlertidig innleggelsestopp for Hammerfest sykehus

Covid-19 smitte ved Hammerfest sykehus

Sist oppdatert: 2.11 kl 11.00. Det er påvist covid-19-smitte ved ansatte på Hammerfest sykehus. Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset HF er satt i rød beredskap. For å få slått ned smittespredningen ved sykehuset er det fredag 23. oktober besluttet midlertidig innleggelsesstopp for Hammerfest sykehus. Dette får konsekvenser for driften ved hele Finnmarkssykehuset, og innvirker også på allmennlegenes situasjon.  

Situasjonen ved Hammerfest sykehus er som følger:

 • 10 ansatte  har testet positivt for covid-19.
 • 28 av Finnmarkssykehusets ansatte er i karantene.

  Det er derfor besluttet innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus fra fredag 23. oktober. Det vil fortsatt være personell på sykehuset som kan gi akutt, stabiliserende behandling før pasienten videresendes til annet sykehus.

A)     Tiltak som angår innleggelser til sykehus.

Det er iverksatt følgende tiltak:

 • All elektiv drift ved Hammerfest sykehus stoppes.
 • Alle akutte innleggelser rutes til andre lokalisasjoner. I første omgang Alta, Kirkenes og UNN-Tromsø, men også andre sykehus vil bli vurdert.  
 • Fødeavdelingen:
  • Alle fødende som har planlagt fødsel i Hammerfest de neste ukene vil bli kontaktet og det vil bli lagt en individuell plan for den enkelte gravide. 
 • Barneavdelingen:
  • Alle akuttinnleggelser rutes til UNN,Tromsø.  
 • Gynekologisk, kirurgisk-ortopedisk og indremedisinsk avdeling:  
  • Alle innleggelser rutes til andre lokalisasjoner. I hvert enkelt tilfelle blir det vurdert om hvilken lokalisasjon som er den rette. 
 • Ambulansetjenesten:
  • Bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark kan oppbemannes på kort varsel.
  • Ett nytt ambulansefly ankom Finnmark 22.10 og stasjoneres i Alta.
  • Ett nytt ambulansefly ankommer Finnmark 24.10 og stasjoneres i Kirkenes.
 • Det vil fortsatt være leger og annet medisinsk personell ved Hammerfest sykehus som skal kunne gi akuttbehandling og stabilisering av pasienter før transport til annet sykehus.
 • Allmennlegene skal fortsatt ta telefonisk kontakt med Hammerfest sykehus ved behov. LIS ved sykehuset vil bistå med rådgivning samt med å videreformidle informasjon til alternativ lokalisasjon ved behov. Innleggende lege organiserer bestilling av ambulansefly.

B)     Tiltak som angår utskrivelser fra sykehus.

Hammerfest sykehus vil de neste dagene bli tømt for inneliggende pasienter. Alle pasienter som skrives ut fra Hammerfest sykehus vil før utskrivelsen ha gjennomgått en smittevurdering slik at smittestatus og aktuelle forhåndsregler for ansatte og pårørende som skal ta imot pasienten i hjemkommunen blir beskrevet. Dette skal meddeles så vel muntlig før utskrivning som skriftlig i epikrise og PLO-rapport.

Presiseringer:

 • Pasienter som er nærkontakter til covid-19 tilfeller er i karantene, dette informeres om ved overflytting. For å klarlegge smittestatus testes disse pasientene ved utskriving. Vi tilstreber å bruke hurtigtest.
 • Pasienter som ikke er nærkontakter som skrives ut til annen institusjon eller hjemmebasert kommunal omsorg tilstreber vi også å teste med hurtigtest samme dag som utskrivelse (så lenge vi har tilgang til hurtigtester). Dette vil kunne gi mottakende institusjon informasjon om smittestatus aktuelle dag, men institusjonen må for øvrig ta egne forholdsregler i forhold til videre smittevern og risikovurdering.
 • Pasienter som utskrives til hjemmet uten hjemmebasert omsorg vil ikke bli testet.

C)      Annen aktivitet ved Hammerfest sykehus

 • Pasienter med annen planlagt poliklinisk aktivitet vil bli kontaktet. 
 • Henvisninger til radiologiske undersøkelser sendes til Hammerfest som vanlig. Radiologisk avdeling tar stilling til hvem som skal/bør rutes til andre steder, og hvem som må vente litt lengre enn vanlig.