HELSENORGE

Geriatrisk poliklinikk

Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til medisinsk avdeling – gjerne med en heading med ”Geriatrisk poliklinikk” innledningsvis.

(OBS; Eldre med uavklart akutt  funskjonssvikt skal fortsatt innlegges som øyeblikkelig hjelp i medisinsk avdeling!

Hvilke pasienter bør henvises?

Geriatriske pasienter kjennetegnes ofte ved at de har flere samtidige sykdommer og bruker mange medisiner. Men det kan også dreie seg om tidligere friske eldre som utvikler funksjonssvikt. For skrøpelige eldre er sykdomspanoramaet omfattende og det samme gjelder problemstillingene. Teamet ønsker derfor å innskrenke problemstillingene som kan henvises til følgende:

 1. Pasienter med falltendens/ustøhet
 2. Pasienter med sammensatte indremedisinske problemstillinger der en helhetlig tverrfaglig vurdering er nødvendig. Herunder vurdering av medikamentbruk, inklusive polyfarmasi.
 3. Utredning av kognitiv svikt utover det en kan få utført i allmennpraksis. Da spesielt yngre pasienter og pasienter med atypisk sykdomspresentasjon.
 4. Kontroll og oppfølging av pasienter med gjennomgått hjerneslag.

Hva bør en henvisning inneholde?

I hovedsak er det fastleger som henviser pasientene, men spesialister i sykehus/poliklinikk kan selvfølgelig også henvise pasienter hvis behov skulle tilsi det. I tilfeller der en mistenker kognitiv svikt hos pasientene er det viktig med opplysninger fra nærmeste pårørende. For øvrig bør henvisning til geriatrisk poliklinikk omfatte følgende:

 • Familiære og sosiale forhold
  Sivil status. Barn (kontakt  med barn, barnebarn, andre nære ) Tidligere utdanning og yrke. Trosretning. Sykdommer i nær familie. Demens sykdom /psykisk sykdom i nær familie.
 • Tidligere sykehistorie
  Så langt tilbake i tid som mulig inklusive psykiske plager. 
 • Medikamentbruk
  Også "naturmedisiner" og medisiner som brukes ved behov.
 • Naturlige funksjoner
  Inkontinens. Retensjon.  Obstipasjon. Matlyst. Matinntak. Vekttap. Søvnmønster.
 • Allergier
 • Aktuell problemstilling
  Tidligere funksjonsnivå. Når oppstod funksjonstapet? Hva består funksjonstapet i? Hvis uavklart og raskt innsettende funksjonstap bør pasienten vurderes for innleggelse akutt. For pasienter som ikke kan gi god anamnese selv er komparente opplysninger viktige.

Undersøkelse: Somatisk status inklusive orienterende nevrologisk undersøkelse. Høyde og vekt.  For øvrig supplerende undersøkselser som for eksempel EKG, ortostatisk blodtrykksmåling, blodprøver og urinprøve hvis dette er indisert. For pasienter med mistenkt kognitiv svikt, beskrivelse av resultat fra kognitive tester hvis dette er utført.

Til slutt trenger vi en poengtert problemstilling om hva som ønskes utredet.

Fant du det du lette etter?