HELSENORGE

TSB - Tverfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet

Henvisning til utredning/behandling innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) for pasienter i Finnmark.

Til henvisende instanser i Finnmark (fastlege/allmennlege, privatpraktiserende avtalespesialister, leger i fengselshelsetjenesten, rus-/psykiatritjenesten/NAV, barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten).

Rusmiddel- og spilleavhengige som trenger utredning / behandling innen TSB, henvises til en vurderingsinstans. Primært er dette vurderingsinstansen i det Helse Foretaket pasienten tilhører, også når behandling ønskes utenfor Helse Foretaket. Dette gjelder også for søknad om legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det er eget søknadsskjema til LAR som ligger på Finnmarkssykehuset sin internettside, under Vurderingsteam Rus.  

Ved akutt behov for behandling, eks ved suicidalitetsproblematikk, må det henvises til DPS.

Vurderingsinstansen i Finnmark er Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF. Teamet er tverrfaglig sammensatt av overlege, psykolog, sosionom og psykiatrisk sykepleier. Teamet består av fagfolk fra alle DPS/SANKS. Teamet har god kjennskap til ulike rusbehandlinger, både offentlige og de private rusinstitusjonene som har avtale med Helse Nord RHF.  

Henvisningen skal vurderes, og pasienten skal ha svar om hun eller han har rett til helsehjelp eller ikke innen 10 dager etter at henvisning er mottatt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Tilleggsopplysninger fra pasient/henviser kan innhentes hvis nødvendig.

Den samlede vurdering vil gi et av følgende utfall:

  • Pasienten får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten med en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.
  • Pasienten har ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

To vilkår må være oppfylt for at en pasient skal få rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten:

  • Forventet nytte av helsehjelp
  • Kostnadene skal stå i et rimelig forhold til effekten av tiltaket 

Prioriteringsveilederen legges til grunn for fastsettelse av frist ved rett til behandling.
Rettighetspasienter skal gis informasjon om frist for når helsehjelpen senest skal starte, om fristen gjelder oppstart utredning eller oppstart behandling, og tidspunkt for første oppmøte.
Henviser skal få samme informasjon som pasienten. 

Vurderingstiden er 10 dager, og det er derfor viktig og nødvendig at henvisningen inneholder følgende opplysninger: 

Henvisning per post sendes til:

Finnmarkssykehuset HF
Vurderingsteamet Rus
Postboks 1294
9505 Alta

Elektronisk henvisning sendes til:

I DIPS Avdeling: TSB-FIN, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling-FIN
(ikke fyll ut seksjon)
Eksternt Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (120235)
Telefon: 41 43 13 16 (Koordinator Hege Amundsen)
E-post: vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no  

Aktuelle lover og forskrifter:

  • Prioriteringsveileder – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)
  • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
  • www.helsenorge.no

 

Fant du det du lette etter?