HELSENORGE

Finnmarkssykehuset innfører RETTS – et oppgradert triageringssystem

Finnmarkssykehuset planlegger oppgraderingen fra METTS til RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) i januar 2022. Også allmennleger bør kjenne til dette systemet. 

​​TRIAGE - historikk

Triage kommer opprinnelig fra det franske ordet «sortering» eller «utvelging», «utskilling», «utvalg» (1).

Triage ble angivelig anvendt for første gang under Napoleonskrigene, der skadde og sårede soldater ble triagert i tre grupper; Akutt- skulle behandles innen 15 minutter, kan vente- innen 24 timer, og «kan ikke behandles» (1).

Intrahospital triage (Emergency Department Triage) ble først utviklet i USA i 1950 årene grunnet et økende antall pasienter som strømmet direkte til akuttmottakene. Dette førte til et behov for å sortere og prioritere pasientene etter alvorlighetsgrad, for å sikre et mer effektivt og sikrere pasientforløp (2).

Akuttmedisin er en relativt ny spesialitet og triage har utviklet seg sammen med akuttfaget (1).​

Triage i Finnmarkssykehuset

Siden 2014 har Finnmarkssykehuset brukt systemet «Medical Emergency Triage and Treatment System» (METTS) for å triagere pasienter i akuttkjeden både prehospitalt og intrahospitalt.

Triagesystemet baserer seg dels på vitalparametere og dels subjektive tegn og symptomer, såkalte ESS skjema (Emergency Signs and Symptoms). Den triagen/hastegraden som settes styrer tiden til legetilsyn, graden av monitorering og blodprøver som skal tas.

METTS ble utviklet på Sahlgrenska Sjukehuset i Gøteborg i 2005. I 2010, da flere hadde tatt i bruk systemet, ble det besluttet å endre navnet til RETTS – «Rapid Emergency Triage and Treatment System». Systemet oppdateres kontinuerlig og valideres i takt med ny kunnskap og endringer. RETTS benyttes i dag i 60% av de norske helseforetakene, og i 95% av de svenske landstingene (3,4).​

Praktisk bruk av RETTS i Finnmarkssykehuset

AMK, bil-og båtambulansen samt sykehusene i Finnmarkssykehuset planlegger innføringen av RETTS i januar 2022. Luftambulansetjenesten – så vel helikopter, fly og 330 skvadron på Banak - vil innføre RETTS triage seinere i 2022.

RETTS triage brukes som oppslagsverk online eller i bokform for å finne hastegrad ut ifra vitale parametere og ESS skjema. Dette fylles inn i ambulansetjenestens journal/ akuttavdelingens akuttskjema og i DIPS.  ​

Alle ansatte som jobber den akuttmedisinske linja i Finnmarkssykehuset vil få opplæring i RETTS.

Informasjon til allmennlegene i Finnmark:

Legekontorer/legesentre som ønsker mer informasjon/opplæring i RETTS kan ta kontakt med fagutvikler for prehospitale tjenester, Margaret Helen Langø, på e-post: Margaret.Helen.Lango@finnmarkssykehuset.no så vil hun formidle kontakt til aktuell fagperson.

Litteratur:

  1. Hauswald M. Triage: better tools but the wrong problem. Acad Emerg Med 2005; 12: 533 – 5. [PubMed] [CrossRef]
  2. https://sykepleien.no/forskning/2009/05/rett-bemanning-til-riktig-tid:
    Gjöranson K. " Registrated nurse-led emergency department triage: organisation, allocation of acuity rating and triage decition making" Örebro Universitet, 2006
  3.  Windgren B,  Jourak M, Martinius A. Ny träffsäker triagemetod. METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå. Läkartidningen. 2008;105:201-4.
  4. IRL: https://predicare.no/om-retts/ (2021) ​

Vedlegg: 

Presentasjon av RETTS