HELSENORGE

Fødetilbudet ved Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus innførte den 23. oktober innleggelsesstopp ved sykehuset som følge av covid-19-situasjonen. Det gis mulighet for at enkelte kvinner etter nærmere avtale kan få føde ved sykehuset. 

Jus áiggošit min sáme­giel­siidduide, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi"

Hammerfest Sykehus har fra den 23.10.20 og foreløpig to uker fram i tid, innført innleggelsesstopp som følge av et lokalt utbrudd av covid-smitte. Sykehuset opprettholder sin akuttberedskap.

For gravide som etter planen skal føde ved Hammerfest sykehus i den kommende tiden gjelder følgende:

De kvinnene som skal forløses med et planlagt keisersnitt, eller ved en planlagt igangsettelse av fødselen, vil bli omrutet til annen fødeavdeling (Kirkenes eller UNN). Beslutninger rundt disse kvinnene tas i samarbeid med gynekolog i Hammerfest.

Øvrige gravide som har planlagt fødsel ved fødeavdelingen på Hammerfest sykehus, vil bli kontaktet av fødeavdelingen ved sykehuset. I samråd med kvinnen vil fødselslege eller jordmor legge en individuell plan for den enkelte fødekvinne. Dersom kvinnen ønsker å føde ved et annet sykehus, vil vi i forkant av fødselen være behjelpelige med å ordne det praktiske med en omdirigering til annen fødeavdeling.

Noen kvinner vil fortsatt få et tilbud om å føde på Hammerfest sykehus. Dersom fødselen skjer ved Hammerfest sykehus vil vi tilstrebe et kort barselopphold. Overflyttinger til helseinstitusjon i hjemkommunen, til fødestua i Alta eller til hotell i Hammerfest kan bli aktuelt for de som ikke ønsker å reise hjem innen ett døgn. Ved behov vil noen kvinner også tilbys barselopphold ved andre sykehus.

Partner kan være med under aktiv fødsel forutsatt at man ikke har luftveissymptomer, reist i «røde» land eller har vært i kontakt med smittede. Det samme gjelder for barseloppholdet.

Fødepoliklinikken vil fortsatt ha et tilbud om polikliniske konsultasjoner som ikke kan vente.

Ved spørsmål fra jordmødre eller gravide vedrørende disse problemstillingene, kan gynekolog kontaktes på døgnbemannet telefon 982 98 165.