Alvorlig skadde pasienter, flytskjema

Kommunikasjon, transport og overflytting av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord. Utarbeidet av Helse Nord på bakgrunn av tidligere styresak 133/2010.

​ Retningslinjene gjelder for pasienter med:

 • Luftveisobstruksjon, stridor
 • Unormal respirasjon (voksne: respirasjonsfrekvens over 30/under 10)
 • Vedvarende takykardi (voksne puls > 130)
 • Hypotensjon (voksne systolisk BT < 90 mm Hg)
 • Redusert bevissthet (GCS ≤ 13, synkende trend i GCS, pupilledifferens) og/eller lammelser
 • Alvorlig hypotermi (kjernetemperatur under 30 grader)
 • Penetrerende skader sentralt for kne og albu

Grenser for respirasjon, puls og blodtrykk for barn og eldre må tilpasses. Kriteriene tilsvarer RETTS (tidl. METTS) kategori RØD

Hvem skal kommunisere med hvem

Fra skadested

Innringer eller lege/ambulansepersonell prehospitalt kontakter lokal AMK (L-AMK).

Rapport gis/innhentes i formatet:

 • Kjønn, alder
 • Skademekanisme og skader på pasienten
 • Vitale funksjoner etter ABCDE/BLÅST
 • Tiltak
 • Planlagt transport og forventet ankomst

L-AMK informerer regional AMK med flykoordineringssentralen (R-AMK) der dette er aktuelt (forventet behov for overflytting til traumesenter, behov for ambulansefly og ved masseskader). Dette vil nødvendigvis av og til medføre at ressurser mobiliseres som senere viser seg å være overflødige, men det er nødvendig for å unngå livsfarlige forsinkelser.

Når:

Så rask som mulig, før eller under transport.

Traumealarm utløses på det sykehus pasienten transporteres til av AMK basert på kriteriene i DocMap PR 15340.

Fra sykehus med kirurgisk akuttberedskap

Traumeleder eller den han utpeker kontakter traumeleder ved UNN Tromsø (regionalt traumesenter) gjennom L-AMK og R-AMK. Målet med denne kontakt kan både være overflytting, råd om behandling eller informasjon om mulig behov for hjelp/overflytting, samt avtale om overføring av røntgenundersøkelser. All kontakt kanaliseres via R-AMK til Traumeleder UNN Tromsø, ikke til enkeltavdelinger.

Når:

Etter gjennomført traumeundersøkelse, dersom pasienten fortsatt fyller kriteriene ovenfor.

Hvor skal pasienten

Pasientene skal raskest mulig til det sykehus som kan gi den endelige behandling. Dersom umiddelbar behandling på sykehus er nødvendig for å avhjelpe kompromittert luftvei, respirasjon og/eller sirkulasjon, transporteres pasienten til nærmeste sykehus med kirurgisk akuttberedskap, også når dette sykehuset ikke kan gjennomføre definitiv behandling.

Når pasienten skal transporteres med luftambulanse bør man vurdere om det er riktig å dra direkte til traumesenteret (UNN Tromsø, evt. St. Olav for Helgeland). Denne vurdering bør tas av luftambulanselege (anestesilege) på stedet; eller lokal lege/ambulansepersonell og flysykepleier i samråd med R-AMK (AMK-lege UNN Tromsø og/eller traumeleder UNN Tromsø).

Hvilke pasienter skal overflyttes

Pasienter skal transporteres fra skadested til det sykehus som kan ferdigbehandle pasienten, enten traumesenter (UNN Tromsø) eller traumesykehus (NLSH Bodø) eventuelt etter stabilisering før transport ved nærmeste sykehus med kirurgisk akuttberedskap. Spesielle skader (ekstremitetsskader hvor replantasjon er aktuelt, brannskader, komplekse bekkenbrud med acetabulumaffeksjon) kan etter avtale med traumeleder UNN Tromsø overføres direkte til nasjonale kompetansesentre. Hvordan: Overflytting avtales mellom traumeleder lokalt og traumeleder UNN Tromsø, der også tidsperspektiv og behov for tiltak innen transport diskuteres. Denne samtalen går gjennom L-AMK og R-AMK. Avleverende lege bestiller lufttransport hos R-AMK. 

Veiledende kriterier for overflytting/konferanse fra sykehus med kirurgisk akuttberedskap til traumesenter – alvorlig skadde pasienter i Helse Nord

Hode/CNS

 • Penetrerende skade/åpen fraktur
 • Impresjonsfraktur
 • Lateraliserende tegn
 • GCS ≤ 13, fallende bevissthet, pupilleforandringer
 • Lammelser
 • Spinalskade eller ustabil rygg/nakkefraktur

Thorax/Hals

 • Hemothorax med pågående blødning (hvis transportstabil)
 • Hjerteskade (hvis transportstabil)
 • Mistanke om intrathorakal karskade
 • Mistanke om bronchialruptur
 • Betydelige lungekontusjoner eller lacerasjoner med behov for respiratorbeh
 • Brystveggskade med behov for respiratorbehandling ("flail chest")

Abdomen

 • Større karskade
 • Betydelig urogenital skade
 • Leverskade med transfusjonsbehov (Se DocMap PR 13203 Håndtering av stumpe bukskader)
 • Pancreas- eller duodenalskade
 • Åpen buk etter skadebegrensende kirurgi
 • Miltskade grad 4/5 for coiling, hvis stabil mer enn 24 timer

Bekken/Ekstremiteter

 • Ustabil bekkenfraktur (etter lokale forutsetninger)
 • Åpen bekkenskade
 •  Bekkenskade med hemodynamisk påvirkning
 • Fraktur/dislokasjon i ekstremiteter med insuffisient sirkulasjon
 • Åpen fraktur lange rørknokler (etter lokale forutsetninger)
 • Iskemi/knusningsskade

Skadeomfang

 • Brannskade med andre skader
 • Alvorlig skade i ≥ 2 organsystemer
 • Nærdrukning eller hypotermi (etter egne kriterier)
 • Etter skadebegrensende kirurgi (pasienter med åpen buk/VAC)

Forverring/sen overflytting

 • Sepsis
 • Omfattende vevsnekrose
 • Multiorgansvikt

Lavere terskel ved risikofaktorer:

 • pasienter med andre sykdommer, gravide, barn og gamle overflyttes med lavere terskel
Fant du det du lette etter?