Habiliteringstjenesten for voksne

Enhet for voksenhabilitering i Finnmarkssykehuset (HAVO) har ansvar for spesialisert og tverrfaglig voksenhabilitering i hele Finnmark. Målgruppa er i hovedsak personer over 18 år med medfødt eller tidlig ervervete funksjonsnedsettelser av sammensatt og langvarig karakter, og som har behov for spesialisthelsetjenester. Enheten har som oppgave å drive diagnostisering, utredning, planlegging og iverksetting av spesialisert og tverrfaglig habilitering av enkeltpersoner. Det gis veiledning og kompetanseheving til involverte instanser.

​HAVO har ukentlige inntaksmøter. Vi arbeider tverrfaglig, noe som innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis.

Kommuner som vurdere å fatte vedtak etter Helse –og Omsorgstjenestelovens (HOL) kap 9, skal alltid henvise til HAVO.

Henvisningen bør inneholde

Personen har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse

  • aktuelle problemstillinger, f.eks. tilleggsdiagnostikk
  • hvilken helsehjelp det henvises for
  • tidligere utredninger, medisinske opplysninger, tverrfaglige rapporter
  • aktuelle samarbeidspartnere
  • pasient/pårørende/hjelpeverge har gitt samtykke til henvisningen
  • Opprettet Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe
  • HOL kap 9

Navn og fullt fødsels- og personnummer oppgis.

Adresse:

Det oppgis adresse for pasienten.

Kontaktinformasjon:

Oppgi aktuelle kontaktpersoner og instanser (medhenvisere) som kan kontaktes i forbindelse med henvisningen, eks. verge, kommunalt botilbud, koordinator. Gi oppdatert kontaktinformasjon (navn/adresse/telefonnumre).

Relevante diagnose(r):

Det må angis hvilke funksjonsnedsettelser og fysiske, psykiske og atferdsmessige helseplager og vansker pasienten har i det daglige.

Tjenestetilbud:

Det bør beskrives kort hvilke tilbud og tjenester personen mottar (skole, bolig, bemanning i bolig, støttekontakt, arbeidstilbud).

Faste medisiner:

Ajourført liste over faste og ved-behovs-medisiner skal følge med henvisningen.

Aktuell problemstilling:

Status og problemstillingen som legen/tjenesteytere ønsker bistand til bør beskrives utfyllende. Funksjonsnivå og kliniske funn bør beskrives. Oppgi eventuelle endringer i pasientens væremåte eller funksjon som kan være relevante å informere om. Aktuelle resultater fra helseundersøkelser vedlegges.

Forventet utredning/behandling:

Her skal legen/henviseren komme med en tydelig bestilling om hva som forventes av spesialisthelsetjenesten.

Eget henvisningsskjema kan brukes:

Det finnes eget skjema for henvisning til habiliteringstjenesten som kan fylles ut som alternativ til elektronisk henvisning. Fordelen med denne er bl.a. at den kan fylles ut av/i lag med tjenesteytere/pårørende dersom ønskelig (se lenke). I saker som gjelder bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kap 9, kan kommunen selv henvise til habiliteringstjenesten. Henvisningen skal underskrives av fastlege.

Ta gjerne kontakt for drøfting eller veiledning på telefon 78 97 31 60.

Henvisningsskjema voksenhabilitering

Kontakt

Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark

Fant du det du lette etter?