Henvisning til kolo- og gastroskopi

Vi erfarer nå at stadig flere pasienter henvist til gastro- og koloskopi ikke har vesentlig organisk sykdom, og dermed at pasienter med kreft og annen alvorlig sykdom blir stående for lenge i kø. Fordi colorectal kreft er økende i Norge, vil vi i tråd med nyere nasjonalt og internasjonalt anerkjente retningslinjer heretter prioritere til koloskopi de pasienter som har "alarmsignaler":

 • ​Makroskopisk synlig blod fra tarmen
 • Positiv hemofec i minst 2 av 3 prøver
 • Klart patologisk (≥2-300) fecal calprotectin- verdi ("fecaltest")
 • Signifikant ufrivillig vekttap (≥ 5 % siste 6 måneder)
 • Anemi (jern-, B12-, folatmangel?)
 • Nyoppstått endring i avføringsmønster

Husk: Rectal eksplorasjon. Mange rectumcancere kan palperes med en normalt lang finger!

I tillegg vil vi selvsagt legge vekt på alder ≥ 50 år. Colorectalcancer hos nære slektninger ≤ 50 år, nattlige symptomer, tidligere operative inngrep, resultater av andre undersøkelser (radiologiske u.s, blodprøver osv) og andre individuelle forhold i tråd med prioriteringsveilederen i fordøyelsessykdommer. Calprotectin i fæces er en meget nyttig test for å skille mellom inflammatorisk tarmsykdom og "irritabel tarm", men den er ikke spesielt egnet som cancer-markør.

Lignende forhold gjelder gastroskopi, men her er forekomsten av kreft langt lavere. Vi vil prioritere de som har:

 • Alder ≥ 50 år med nyoppstått "dyspepsi"
 • Signifikant ufrivillig vekttap (≥ 5 % siste 6 måneder)
 • Positiv hemofec i minst 2 av 3 prøver
 • Progressiv dysfagi (svelgvansker)
 • Odonofagi (smerter ved svelging)
 • Uforklarlig jernmangelanemi
 • Persisterende oppkast
 • Palpabel tumor eller lymfadenopati

Blodig oppkast med/uten svart avføring innebærer hast og bør henvises telefonisk.

Tilleggsrisikofaktorer som i avsnittet over samt Helicobacter- status og evt. individuelle forhold. Vi anbefaler testing av gluten- antistoffer på vid indikasjon hos yngre pasienter med diffuse symptomer. Yngre pasienter med lette/moderate reflukssymptomer vil i større grad enn tidligere bli avvist, de skal (prøve) behandles med syrehemmende medikamenter, og prisen på disse medikamentene er nå såpass lav at blåreseptbegrunnelsen ikke lenger er holdbar.

Hensikten med dette er at vi skal settes i stand til å prioritere bedre. Vi vil underestreke at vi ønsker å fortsette å gi pasientene og våre samarbeidspartnere god og adekvat helsehjelp i rimelig tid innenfor vårt fagområde, men vi må redusere ventetiden for de "riktige" pasientene ved å prioritere de pasientene der sannsynligheten for signifikant sykdom er størst. Dessuten vil vi selvsagt fortsatt være villige til å diskutere enkeltpasienter som ikke passer inn i skjematiske oppsett.

Fant du det du lette etter?