Radiologisk avdeling Hammerfest sykehus

​Spesielle hensyn ved henvisning

Ved henvisning til kontrastundersøkelser vil vi ha en kreatininverdi av ny dato, da intravenøs kontrast kan bidra til forverring av en nyresvikt.
Dersom pasienten bruker metformin skal dette seponeres 24 timer før undersøkelse med iv kontrast.
Ved henvisning til MR skal sjekkliste før MR fylles ut. Dersom det er usikkerhet om pasienten har magnetisk materiale i kroppen som gjør at MR er kontraindisert må dette avklares før pasienten sendes til undersøkelsen.

En god henvisning inneholder en poengtert framstilling av sykehistorie og klinikk og spørsmålsstilling, hva man vil ha belyst med undersøkelsen. (Vi trenger ikke kopi av hele journalnotatet).
Til MR ber vi i innkallingsbrevet om at pasienten møter 15 minutter før oppsatt time, slik at vi kan begynne å klargjøre til undersøkelsen i forkant og unngå forsinkelser.
Vi setter pris på at telefonnummer til både pasient og rekvirent står i remissen, der vi har behov for å ta kontakt. (Et køfritt telefonnummer til legekontor).

Henvisninger til ultralyd, CT og MR vurderes av radiolog før pasienten settes opp til time. Det er viktig med gode henvisninger for at vi skal kunne vurdere hvilken undersøkelse som er best og hastegrad.
Ved behov for øyeblikkelig hjelps undersøkelser med CT, ultralyd eller MR skal radiolog kontaktes i forkant for avtale om dette.  
Ved usikkerhet om utredningsmuligheter kan også radiolog kontaktes i forkant.

Henvisningen må inneholde opplysninger om

Tidligere sykdommer, undersøkelser og behandling/operasjoner relevant for det aktuelle.

Eventuell medikamentbruk som er relevante for undersøkelsen. Diabetikere som bruker Metformin, Glucophage, Janumet, Competact, Eucreas (eller andre antidiabetika som inneholder metformin) må seponere dette senest undersøkelsesdagen. To dager etter at pas har fått kontrast må kreatinin tas på lokalt legekontor og først når fastlegen ser at kreatinin er normal kan pasienten starte opp igjen med medisinene.

Ved undersøkelser som innebærer bruk av intravenøs kontrast må vi vite om pas har reagert på kontrast tidligere eller om pas har nyre- eller hjertesykdom.

Ved undersøkelse som innebærer faste må diabetikere få råd av egen lege om medikament/insulinbruk i den forbindelse.

Vi behøver også informasjon om fysisk/psykisk funksjonshemming og evt behov for tolk. Dette er viktig for at vi skal kunne planlegge tidsbruken på undersøkelsen og vite at pas får den informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en god undersøkelse

En god beskrivelse av aktuelle plager/symptomer og hvor lenge de har vart. Et estimat på hvor mye det haster å få undersøkt pas og faglige argumenter for dette.

Vi trenger IKKE informasjon som ikke angår det aktuelle. Klipp vekk opplysninger som ikke er relevante og som det ikke er ønskelig at skal spres til flere enn nødvendig!

Ø-hjelp

Øyeblikkelig hjelp-pasienter varsles oss FØR pasienten sendes, til telefon 78 42 11 47 /-48 fram til kl 1630, eller kontakte vakthavende radiograf/radiolog.

Pasienten må ha med en papirutskrift av den elektronisk sendte rekvisisjonen, pga hyppige problemer med treg elektronisk overføring. Det må tydelig fremgå i rekvisisjonen hvilken poliklinikk pas skal til undersøkelse på etter at røntgen er gjort. Pas må ha med eget henvisningsskriv til aktuelle klinikk. Ø-hjelps henvisning må være avklart med aktuell kliniker på forhånd. Dette gjelder både på dagtid og kveldstid.

Dersom man gjør avtale med kliniker om konsultasjon som også omfatter en ultralyd-, CT eller MR-undersøkelse, vil vi kontaktes om dette på forhånd.

Radiologen har hjemmevakt etter kl 1630 og radiografen etter kl 22.

På lørdager har radiografen tilstedevakt fra kl 08.00 til 16.00 og søndager 0900 til 1700. Vi ønsker så langt mulig at røntgenundersøkelser begrenses til dette tidsrommet. Ved sykdom/skade på kveldstid ber vi om at henvisende lege vurderer om undersøkelsen kan vente til neste dag. Planlegg ankomsttiden til sykehuset sammen med pasienten og kliniker på sykehuset. Utenom aktiv radiograftid er det kun kliniker på sykehuset som kan tilkalle radiograf og radiolog.

Vi ønsker IKKE at det skrives "Hvis funn så videre til us på poliklinikk…". Dette må alltid være klarert på forhånd, også på dagtid! Det er ikke bare røntgenfunn som sier noe om alvorlighetsgrad av sykdom eller skade, og radiologen verken kan eller vil ta ansvaret for at pasienter sendes hjem uten klinisk undersøkelse. Eneste unntak er pasienter som bor nært sykehuset der det tydelig framgår at henvisende lege selv vil ta ansvar for videre oppfølging/undersøkelse. Klare avtaler om dette må da være gjort med pasienten og dette må skisseres i rekvisisjonen. Det må også framgå hvordan vi kan treffe henvisende lege når svaret er klart dersom det er behov for det, mobiltelefonnummer el lignende.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.