Rehabilitering i privat institusjon

Henvisningsrutiner

Helse Nord har en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle ordinære henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Dette gjelder ikke de som skal ha tilbud gjennom ordningen Raskere tilbake, og pasienter som direkteoverføres fra behandling i sykehus. Henvisninger skal i hovedsak sendes elektronisk.

Henvisninger fra fastleger skal fortrinnsvis sendes elektronisk

Den elektroniske adressen er: Rehabilitering - Regional vurderingsenhet
Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. Les mer. Henvisningsskjema i word kan brukes som huskeliste for viktig informasjon som bør være med i henvisningen. Dette kan lastes ned fra lenken nederst på sida. Henvisning på papir sendes: Regional vurderingsenhet, Rehabiliteringsklinikken UNN, Postboks 1, 9038 Tromsø

Henvisninger fra sykehus

Det er ulike rutiner for pasienter som overføres direkte til institusjonen postoperativt, for de som søkes til rehabilitering seinere i forløpet, eller for de det søkes tilbud til innen ordningen "Raskere tilbake". Les mer.
DIPS adresse UNN: RRVE vurderingsteam

Henvendelser til vurderingsenheten

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ
Telefon: 776 27235 eller 776 69434
E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)

Vurdering og prioritering av henvisninger

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder slik at pasienter som trenger det mest skal få tilbud først. Vurderingen får ett av følgende resultat:

  • Pasienten får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og får en fristdato for når helsehjelpen senest skal ha startet. Dersom fristen brytes, kan behandling gis på en annen institusjon i Norge eller i utlandet.
  • Pasienten får tilbud om helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men får ikke ikke rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp. Det settes ikke en juridisk bindende frist, men det gis informasjon om når helsehjelpen planlegges gitt.
  • Vurderingen konkluderer med at pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at behovet for helsehjelp best blir ivaretatt av fastlegen eller andre deler av kommunehelsetjenesten. Les mer om pasientrettigheter

Den regionale vurderingsenheten vil ut i fra beskrivelsene i henvisningen finne det rehabiliteringstilbudet som er antatt best egnet. Pasienter vil så langt det er mulig få et tilbud ved institusjoner i Helseregion Nord. Dersom det ikke finnes relevant tilbud tilgjengelig i egen region, kan det være aktuelt å bruke et tilbud utenfor regionen. Pasientens ønske om sted vil imøtekommes så langt som mulig. Ved vurdering av henvisningen blir det lagt vekt på at pasienten kan nyttiggjøre seg tilbudet, og at institusjonen har et relevant tilbud. Ordningen Fritt sykehusvalg gjelder ikke for tilbud i private rehabiliteringsinstitusjoner.

For mer informasjon om rehabiliteringstilbudet se nettsiden: www.helse-nord.no/rehabilitering eller ring 800 300 61. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.