Revidert prosedyre for bestilling av ambulansefly

Finnmarkssykehuset har revidert prosedyren som omhandler bestilling av ambulansefly. Endringen er gjort for å inkludere allmennlegene i prosedyren. I tillegg er faglige kriterier for flybestilling nedskrevet.

Finnkmarkssykehusets prosedyre "PR 18379. Pasienttransport med ambulansebil/-båt eller -fly" er nå revidert. Tidligere var prosedyren kun en intern prosedyre for ansatte i Finnmarkssykehuset. Prosedyren er nå endret på flg punkter:

 • Allmennlegene er inkludert i prosedyren ettersom de i realiteten står for en stor andel av luftambulanserekvireringen.
 • Den informasjonen som bør følge pasienten er spesifisert (nederst i kap 5).
 • Det er lagt inn faglige retningslinjer for rekvirering av luftambulanse (kap 4).
 • Det er lagt inn mulighet for allmennleger til å melde inn avviksmelding (kap 6).

Prosedyren følger i sin helhet her: 

PR 18379. Pasienttransport med ambulansebil/-båt eller -fly. 

1.0 HENSIKT: 

Alleprimærleger i Finnmark,sykepleiere på avdelingene og leger ved Helse Finnmarks klinikker skal kjenne til hvor og hvordan det skal bestilles ambulansebil og -fly for pasient-transport. 

AMK-Finnmark skal ut fra det kunne sikre best mulig koordinering og utnyttelse av ressursene, og en best mulig planlegging av pasientenes transport. Dermed sikres best mulig transporttilbud til pasientene.  

2.0 OMFANG: 

Gjelder primærlegene i Finnmark samt alle leger og andre ansatte i Finnmarkssykehuset som skal planlegge transport for pasienter med ambulanse. 

3.0 GRUNNLAGSINFORMASJON:

AMK-Finnmark har full styringsrett og koordinering av alle ambulansebiler og ambulansebåter i Finnmark. 

AMK-Finnmark skal også være delaktig i ambulanseflyoppdrag for å kunne koordinere tilknytningstransport med ambulanse evt. bidra med planlegging av alternative løsninger. 

AMK-Finnmark må bruke ambulanseressursene i den aktive tiden. Det innebærer at bestillingsoppdrag må utføres innenfor disse tidene. Hjemkjøringer fra sykehus bør hovedsaklig ikke utløse overtid for ambulansetjenesten. 

Utenom de aktive tidene er det ofte mulighet for at ressurser på vei til sykehus, kan ta en bestillingstur i retur. 

For å kunne utføre en best mulig tjeneste med mest mulig utnyttelse av ressursene, vil AMK-Finnmark i utgangspunktet prøve å ha minst mulig tomme ressurser på vei til og fra sykehus. 

Hjemkjøring innad i sykehusenes vertskommuner inkl Kvalsund, utføres fortløpende. 

Helgene medfører mindre tilgang på ressurser. Det innebærer at bestilte turer i helgene må utføres i de 4-5 timer med aktiv tid, og når det er forsvarlig i forhold til beredskap. 

Pga. lange avstander er det viktig at AMK-Finnmark har full oversikt over tilgjengelige ressurser til en hver tid hele døgnet, og at de utnyttes på best mulig måte. 

Vinterstid er det ofte dårlig vær. Det medfører kolonnekjøring o.l. som kan komplisere transportene. Planlegging bør gjøres i så god tid som mulig. Er det mulig bør pasienten være klar kvelden før. Dette vil redusere forsinkelser på transport, ventetiden for ambulansepersonellet, sparer kostnader, og hjelper til å opprettholde beredskap ute hos befolkningen generelt. 

4.0 RETNINGSLINJER FOR REKVIRERING AV LUFTAMBULANSE:

(Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, gyldig fra 1. april 2009.) 

I. Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.

II. Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang transportavstand/tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser.

III. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder også der sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for mottak av nye pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag, og primært bør retur til egen base utnyttes til slike oppdrag. 

IV. I spesielle situasjoner, når det anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet, kan luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer, blod og helsepersonell.

V. Luftambulanse kan benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag (SAR).

VI. Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering kan imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag.

VII. Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS.

VIII. Når det vurderes mer hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt. 

5.0 ARBEIDSBESKRIVELSE:

BESTILLINGSRUTINER:

All bestilling av akutte turer/turer som må utføres samme dag SKAL gjøres på telefonnr.:

78 97 34 00

FOR PASIENTER SOM ØNSKES TRANSPORTERT MED LUFTAMBULANSE; PRIMÆROPPDRAG, OVERFØRING ELLER HJEMTRANSPORT:

Akutte turer og oppdrag som må løses innen 24 timer:

Lege ringer på tlf 78 97 34 00 til AMK-Finnmark som vurderer oppdraget. Ved behov for ambulansefly konferansekobles AMK-UNN flybestilling, for videre informasjon om oppdraget, vurdering av hastegrad, prioritering  og videre koordinering av oppdraget. 

Planlagte turer ambulansefly: 

Lege/spl fyller ut skjema for bestilling av flytransport.

VIKTIG at det er godt utfylt.

Faks bestillingen til AMK-Finnmark som sørger for videre bestilling.

Dette er da også å betrakte som bestilling av evt. ambulansebiltransport i tilknytning til flytransport.

Bestillingen må være fakset på faks nr. 78 97 32 05 til AMK-Finnmark senest kl 15.45 dagen før transport, pga flybestillingsprogrammet ved AMK-UNN. 

BESTILLING AV AMBULANSEBIL/-BÅT TIL HJEMKJØRING:

Spl som har ansvar for pas bestiller ambulansebil el –båt på AMISweb. Brukerveiledning ligger på bestillingssiden.

AMK-Finnmark gir avd. info straks man har oversikt. Bestillingen bør skje innen kl 18.00 dagen før ønsket transport.

Det kan være mulighet for transport samme dag, men dersom det ikke er mulig, blir transporten påfølgende dag.

Pas. med spesielle behov, eks cancer-/ terminale pasienter vil prioriteres foran andre hjemkjøringer. 

Dersom transporten likevel IKKE ønskes må AMK-Finnmark ha beskjed snarest. 

AMK-Finnmark må ha info om:

 • fødselsdato og navn på pasienten
 • dato for oppdrag
 • når er pasienten klar for transport
 • nøyaktig hentested
 • nøyaktig leveringssted, med avd navn dersom pasienten skal leveres på institusjon
 • Aktuell medisinsk problemstilling med informasjon om relevant utredning:
  • Tidligere sykdommer
  • Faste medisiner
  • Allergier
  • Status presens

Ved akuttinnleggelser er informasjon om respirasjon, sirkulasjon og bevissthetsnivå essensiell 

For luftambulanseturer ønsker flysykepleier flg tilleggsopplysninger:

 • Er det lagt inn veneflon?
 • Har pasienten smerte?
 • Hva er gitt av medikamenter?
 • Er pasienten flyredd?
 • Hva slags medisinsk teknisk utstyr brukes?
 • Evt smitte?
 • Hvis aktuelt – resuscitering +/-

For psykiatriske pasienter gjelder det samme. 

For båtambulansebestilling må navn på rekvirerende lege oppgis. 

For at personalet på luftambulansen skal kunne være informert om pasientens situasjon anbefales det at innleggende lege skriver elektronisk henvisning til mottakende sykehus, og i tillegg skriver ut denne henvisningen på papir, slik at dette papiret følger med pasienten og er tilgjengelig for gjennomlesing av fagfolkene innen bilambulanse og luftambulansen.
 

6.0 AVVIKSMELDINGER:

Ansatte i Finnmarkssykehuset og UNN kan melde avvik fra prosedyren som avvik i Docmap.

Primærleger kan sende avviksmeldinger gjennom denne siden. 

7.0. BESTILLINGSSKJEMA:

Bestilling av øhj ambulansefly skjer i hht PR46075 (12 punkt flytdiagram). 

Fant du det du lette etter?