HELSENORGE

Informasjon om de nye helsefellesskapene

Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men videreutvikles. 

Helsefellesskapene

Fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdet bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være tydeligere i sine forventninger til hva kommuner og sykehus skal oppnå i de nye helsefellesskapene. 

Regjeringen anbefaler at helsefellesskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede, prinsipielle og strategiske beslutninge.

Les mer om helsefellesskapene i denne rapporten. Saken skal opp i behandling i Overordnet Samarbeidsorgan – OSO – den 7. juni.