HELSENORGE

Kapasitetsutfordringer ved VPP Hammerfest

VPP Hammerfest har over lengre tid har hatt utfordringer med rekruttering av spesialister. Dette har ført til høyt press på ansatte, og lang ventetid. Som følge av dette innfører VPP Hammerfest inntaksstopp. 

Dette betyr at pasienter som søkes til VPP Hammerfest i en periode fremover vil bli henvist til behandlingssteder ved andre klinikker i Finnmarkssykehuset. 

Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare, men pasienter som har behov for oppfølging, vil få dette. Det vil skje enten gjennom videre kontakt med VPP Hammerfest, eller ved en av Finnmarkssykehusets andre poliklinikker.

De behandlingsstedene som er aktuelle å overføre pasienter til er i første omgang poliklinikkene i Alta og Karasjok.

En følge av inntaksstoppen ved VPP Hammerfest vil være at noen pasienter kan oppleve noe lengre ventetid for å komme til pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset.  

For primærhelsetjenesten betyr situasjonen flg:

  • Det er en fordel om pasientene informeres om situasjonen når de henvises til oss.
  • Henvisninger skal sendes samme plass som før, men Finnmarkssykehuset vil vurdere hvor pasientene vil tilbys time.
  • Allmennleger og kommunale psykologspesialister oppfordres til å prioritere nøye, om dette er riktige pasienter å henvise til spesialisthelsetjenesten, eller om de kan ivaretas på kommunalt nivå.
  • Vi ber fastleger følge opp pasienter tett og også vurdere innleggelse ved behov. Døgnavdelingene er varslet.
  • Det er behov for at medikamentoppfølging og reseptutskrivelser som kan ivaretas av fastleger gjøres i førstelinjen, men vi vil tilstrebe tilgjengelighet for rådgivning på telefon.

Finnmarkssykehuset håper på godt samarbeid i denne vanskelige situasjonen, slik at vi sammen kan ivareta felles pasienter.