HELSENORGE

Nye legemidler på H-resept

Legemidler som skrives ut til transplanterte og pasienter med nyresvikt er flyttet til H-resept. Allmennlegene bes om å sende henvisning til sine lokale medisinske avdelinger med anmodning om at sykehusene overtar forskrivningen. 

Fra september 2020 er nye legemidler inkludert i H-resept-ordningen. Dette gjelder særlig legemidler som brukes for transplanterte og også for pasienter med nyresvikt.

Økonomien rundt H-reseptene er spesiell; Finnmarkssykehuset får hele regninga via HELFO, men så lenge vi skriver reseptene korrekt med korrekt ICD-kode får vi refusjoner som kompenserer.

Allmennlegene skal nå ikke lenger skrive ut spesielle legemidler til denne gruppen pasienter; dette gjelder feks legemidler som Sandimmun, CellCept, Hizentra, Renavit, Renvela, Sevelamer, Certican, Natron, Fosrenol, Rapamune, Lokelma, Advagraf, Gammanorm, Prograf og Myfortic.

Vi ber om at allmennlegene sender en henvisning til lokal medisinsk avdeling på de aktuelle pasientene som mottar slike resepter med en anmodning om at avdelingen overtar forskrivningen av disse legemidlene.