HELSENORGE

Rett henvisning ved mistanke om gynekologisk kreft

Ved mistanke om gynekologisk kreft skal fastlegene ikke henvise som pakkeforløp kreft, men beskrive symptomer og funn tydelig.

Pakkeforløp for kreft benyttes for å etablere rask utredning og kort tid til oppstart behandling for de pasientene som får påvist kreft. For flere av kreftformene/pakkeforløpene er allmennlege/fastlege definert som «filterfunksjon» og allmennlegen derfor starte pakkeforløpene gjennom å merke «pakkeforløp» i henvisningen.

Når det gjelder gynekologisk kreft er imidlertid situasjonen noe annerledes. Diagnoseveiledere innen pakkeforløp finnes på Helsedirektoratets sider, her finner man blant annet diagnoseveileder for eggstokkreft, diagnoseveileder for livmorhalskreft og diagnoseveileder for livmorkreft. Felles for disse tre diagnoseveilederne er at filterfunksjonen utøves av gynekolog. Dette betyr at allmennlegene i utgangspunktet ikke kan henvise til pakkeforløp kreft.

Ved mistanke om gynekologisk kreft skal allmennlegene henvise til gynekolog for vurdering av om det foreligger begrunnet mistanke for kreft. Gynekolog vil deretter gjøre undersøkelsen som eventuelt bekrefter slik mistanke, i så fall er det gynekologen som iverksetter pakkeforløp kreft.

Allmennlegens henvisning bør derfor være tydelig i beskrivelse av lokale symptomer (inkl blødningsforstyrrelser), allmenne symptomer, cytologiske prøvesvar, andre labsvar og palpasjonsfunn i sin henvisning. På bakgrunn av disse opplysningene vil gynekologen vurdere hastegrad.

Vi minner forøvrig om gode tips om den gode henvisning. ​