HELSENORGE

Ventetider på røntgen

I forbindelse med covid-19 utbruddet ved Hammerfest sykehus så har Finnmarkssykehuset vært gjennom en utfordrende situasjon. Dette har medført lengre ventetider for pasienter som henvises til røntgen i Hammerfest og i Alta. 

CT Hammerfest. Foto: Malene Nicolaysen

Pasienter som har trengt øyeblikkelig hjelp eller som har vært prioritert til høy hastegrad har vært prioritert og skal ha fått sine undersøkelser.

Når vi nå starter opp med tilnærmet normal drift igjen, tilnærmet fordi kapasiteten er lavere under en pandemi,  vil det ta tid å få ned ventelisten. Noen pasientgrupper vil oppleve at ventetiden øker. 

For dere som henviser er det viktig at dere kommuniserer ut ventetiden til pasientene slik at forventningene deres blir realistiske. Mulige alternativer kan være ekspektans/kontroll, direkte henvisning til klinisk avdeling eller henvisning til det private. Det er viktig å vurdere i hvor stor grad undersøkelsen har en behandlingsmessig konsekvens for pasienten. 

  • Undersøkelser som kan utsettes etter en medisinsk forsvarlig vurdering av radiolog, dvs ikke er av øyeblikkelig hjelp eller aller høyst nødvendig, vil få en lengre ventetid hos oss.
  • Hvis henvisende lege mener likevel at undersøkelsen ikke kan vente, ber man om at henvisende lege enten sender ny henvisning eller kontakter radiolog.
  • Alle øhj-henvisinger må merkes med pasientens covid-19-status.

Vi vil gjøre det vi kan for å ivareta våre funksjoner på best mulig måte slik at vi sikrer at pasientene får undersøkelsen til rett tid, samtidig som vi må redusere smitterisikoen i en avdeling med stor gjennomstrømming av mange pasientgrupper. Dette inkluderer også pasienter som har høy risiko for å utvikle et alvorlig forløp ved koronasmitte. Det krever ekstra årvåkenhet fra oss og dere.

Med ønske om godt samarbeid i tiden framover.

Mvh røntgenavdelingene i Alta og Hammerfest