Forskning, fag- og tjenesteutvikling

SANKS er godkjent som nasjonal kompetansetjeneste og skal i henhold til forskrifter arbeide med forskning, fag- og tjenesteutvikling. Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning skal SANKS bidra til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.

Bokhylle med fagbøker 

SANKS publikasjoner og prosjekter

Flere med tilknytning til SANKS har bidratt som forfattere i ulike publikasjoner eller deltatt i prosjekter innen fag, forskning og tjenesteutvikling. Her finner du en oversikt over publikasjoner og prosjekter med tilknytning til SANKS:

PUBLIKASJONER

PROSJEKTER

Har du spørsmål:
FoU-enhet

SANKS sin enhet for forskning og utvikling (FoU) koordinerer og ivaretar den nasjonale kompetansetjenestefunksjonen. Kompetansetjenesten ved SANKS omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, undervisning, veiledning og rådgivning. Målgruppen er helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere, pårørende og allmenheten. Send epost til: SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

FoU-styret

SANKS har et FoU-styret som skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning. FoU-enheten er sekretariat for styret.

FoU-styret

Fag- og forskningsnytt

 • 27.03.2020
  Prosjekt finansiert av SANKS FOU-fond og koronasituasjonen

  SANKS har forståelse for at forskere og prosjektledere kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger for dem det gjelder. Det vil bli lagt ut mer informasjon her forløpende.

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 07.08.2019
  Kulturformuleringsintervju på nordsamisk

  Her finner du kulturformuleringsintervjuet oversatt til samisk.

 • 15.12.2018
  Priser til dyktige kolleger

  Fay Johansen, Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang og Snefrid Møllersen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset.

 • 30.11.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 14.11.2018
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • Eieravdeling HOD
  25.09.2018
  Eieravdelingen i HOD besøker SANKS

  Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besøkte Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus (SANKS) idag.

 • 25.09.2018
  Utvikle et skoleprogram tilpasset samisk kontekst

  Dimpas og Utsi ønsker å forske på hvordan fremme og styrke psykisk helse i Sápmi, ved å utvikle et skoleprogram tilpasset samisk kontekst.

 • fagdager
  05.09.2018
  Fagdager i kvalitativ metode

  SANKS forsker og fagnettverk har invitert ansatte med interesse for forskning og utviklingsarbeid til fagdager i Jergul.

 • 09.04.2018
  Stoor tildeles stipend

  Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

 • 02.02.2018
  Kursing i brukermedvirkning

  Denne uken ble det holdt kurs og møte for brukerrådet og lederteamet til SANKS. Dette ble arrangert for å bli informert og opplært i hvordan brukermedvirkning i virksomheten kan bli enda større.

 • 06.12.2017
  Kulturkompetanse øker brukerfornøydhet

  Les artikkel om hvordan opplæring i kulturkompetanse for helsepersonell øker brukerfornøydhet blant minoritetsgrupper.

 • 01.12.2017
  SANKS-FoU midler for 2018 er tildelt

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskap innenfor området psykisk helsevern og rus for d...

 • 21.11.2017
  Reindriftas hverdag - Banebrytende forskningssamarbeid

  Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt psykososiale forhold i sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • 28.09.2017
  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående"

  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående" fikk bli det avsluttende ordet etter seminaret arrangert av SANKS og Snåsa kommune.

 • 31.08.2017
  Hverdagsrasisme - Er det noe som skjer i dag?

    I samarbeid med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus, inviterer Snåsa Kommune til en dag med fokus på «Hverdagsrasisme, er dette noe som skjer i dag?"

 • 18.08.2017
  Nasjonalt team har fått en ny ansatt

  Nasjonalt team ved SANKS har fått en ny ansatt i august. Vi ønsker velkommen til Per Martin Westerfjell som tar del i teamet og har kontorplass i Snåsa.

 • 07.07.2017
  SANKS utdanner nye samiske forskere

  Astrid M. A. Eriksen har disputert for doktorgraden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. SANKS er glade over at institusjonen bidrar til å utdanne flere samiske forskere.

 • Renathe Aspeli Simonsen
  30.06.2017
  Introduksjonskurs for nye ansatte i SANKS

  Kurset gir en innføring i hvordan vi må tenke både kultur og helse her ved SANKS, forteller kursansvarlig Renathe Aspeli Simonsen.

 • 28.06.2017
  SANKS tok i mot urfolksbesøk fra Australia

  Vi er ulike, men likevel så lik, mener Ann-Karin Furskognes fra SANKS etter urfolksbesøket fra Australia.

 • 15.06.2017
  Internasjonal konferanse innen sosialfaglig arbeid

  Fagfolk fra urfolksområder fra hele verden var samlet til Alta denne uken til en internasjonal konferanse med fokus på utveksling av erfaringer innen sosialfaglig arbeid. Flere fra SANKS deltok naturligvis på konferansen.

 • Illustrasjon av undervisningssituasjon med samisk flagg på tavla
  13.06.2017
  Å snakke om det skammelige

  I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS, gjort innspilling på et foredrag om det å snakke om det skammelige.

 • Illustrasjonsbilde, SANKS
  16.05.2017
  Faglig styrking og samordning innen TSB og voksenpsykiatri

  Ved SANKS i Karasjok foregår det nå et foregangsarbeid der døgnenhetene innen voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samordnes og samlokaliseres.

 • 06.04.2017
  Plan for suicide prevention among the Sámi people

  The first plan for suicide prevention in Sápmi (the Sami territories) is now completed. The plan contains eleven strategies focusing on improving mental health and preventing suicide in the Sámi population.

 • 04.04.2017
  Litt mer vant til å snakke om det - en taushetskultur i endring?

  I lys av en ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas skrevet en kronikk om samisk taushetskultur i endring.

 • 14.03.2017
  Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

  Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...

 • 10.03.2017
  SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

  En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.

 • Bilde fra nkvts.no
  08.03.2017
  "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

  På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

 • Penger i lommebok
  02.02.2017
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for d...

 • 21.12.2016
  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen

  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må tiltak være tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en lenke til oppsummering av kunnskap om helse- og omsor...

 • 20.12.2016
  Boka "Ethics in Indigenous Research" er tilgjengelig på nett

  Denne boka er basert på noe av det som ble presentert under den internasjonale workshopen Ethics in Indigenous Research, Past Experiences - Future Challenges I Umeå mars 2014.

 • 08.11.2016
  Helse Nord-pris til finnmarksforsker

  Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.

 • 11.08.2016
  Kulturforståelse i psykisk helsevern

  SANKS og DPS Øst-Finnmark er i gang med et forskningsprosjekt der hensikten er å bedre kulturforståelsen i psykisk helsevern. Prosjektet henvender seg nå til pasienter som kan delta i spørreundersøkelsen. De som deltar er med på trekning av en premie.

 • 23.06.2016
  Helsedirektoratet anbefaler at SANKS videreføres som nasjonal kompetansetjeneste

  Tjenesten anbefales videreført. Evalueringen viser at SANKS har nådd et stykke på vei, men fortsatt har noe å strekke seg etter.

 • 10.06.2016
  Forsker Snefrid Møllersen i fagbladet Forskningsetikk

  Skallemålinger, gravplyndring og nedlatende holdninger kjennetegnet den første forskningen blant samer. Arroganse og unyttig forskning er fortsatt et problem, mener mange. Nå vil samene være med og bestemme.

 • 30.05.2016
  SANKS: Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2016

  SANKS FoU-fond deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklingsprosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Søk i fag- og forskningsnyheter fra SANKS
Fant du det du lette etter?