FoU-enheten

(Forskning og utvikling)

FoU arbeider kontinuerlig med å fremme, utvikle og sikre likeverdige tjenester innen psykisk helse- og rusvern til den samiske befolkningen.

FoU er bindeleddet mellom klinisk virksomhet og nasjonal kompetansetjeneste ved SANKS.

Gjennom formidling av kunnskap og utvikling av ny forskning bidrar vi til økt kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagt diagnostikk og behandling.
FoU skal iverksette tiltak slik at kompetansen blir tilgjengelig for primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre kompetansemiljø.
Enhetens oppgaver er blant annet:

  • Legge forholdene til rette for forskning og utviklingsarbeid innenfor SANKS
  • Heve forskningskompetansen i kulturpsykiatri i fagmiljøer utenfor SANKS
  • Samarbeide og samordne med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Undervisningstilbud og hospitering

SANKS tilbyr undervisning som legger vekt på hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med samiske pasienter. Vi tilbyr også foredrag og undervisning via Skype.
Nedenfor finnes forslag på temaer vi kan tilby forelesninger i. Den som er interessert i å bruke en foreleser fra SANKS, tar kontakt med FoU-enheten som vil formidle forespørslene videre til aktuelle forelesere.
Vi tilbyr også tilpassede opplegg til hospitanter som kommer til oss. Ta kontakt med FoU-enheten dersom du ønsker hospitering her.
Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering sendes: 
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

Mer om FoU:

FoU- enheten er sekretariat for FoU-styret, som forvalter og tildeler budsjetterte midler til forskning og utviklingsarbeid på inntil 2.millioner kr. årlig.
FoU-enheten har også ansvaret for SANKS sitt forskernettverk. En viktig oppgave for nettverket er å bidra til avdekking av hva SANKS trenger for å utvikle samisk psykisk helse og rusvern nå og i fremtiden

Oversikt over tildelte FoU-midler

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2018.

Oversikt over tildelte midler 2005-2019

Utlysning- Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019

Se søknadskjema og søknadsveileder her

FoU-styret

SANKS har et FoU-styret som skal ivareta og fremme SANKS oppgaver knyttet til forskning og utvikling. Styrets primære oppgave er å forvalte og tildele de årlige budsjetterte FoU-midlene i tråd med prioriterte mål, retningslinjer og utlysning. Formålet med midlene er å støtte prosjekter som utvikler kunnskap innen området psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge.

Mer om FoU-styret

Ansatte og forskere ved FoU-enheten

De ansatte ved enheten fungerer som sekreteriat med saksbehandlingsoppgaver for referansegruppen og for FoU-styret som forvalter og tildeler de budsjetterte forskningsmidlene. Enheten har ansvaret for rapportering av kompetansetjeneste aktivitet, kompetansespredning, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og forskningsnettverk. FoU skal også bidra til igansettelse av forskning, fag- og tjenesteutvilkingsprosjekter innenfor klinisk relevante områder.

De ansatte er:

Portrettfoto av Ann-Karin Furskognes
Ann-Karin Furskognes 
Forskningsleder/ Seniorrådgiver
T 78 94 75 17| M 948 74 810 | Ann-Karin.Furskognes@finnmarkssykehuset.no

Portrettfoto av Renathe Aspeli Simonsen

Renathe Aspeli Simonsen
FoU-rådgiver
T 78 94 75 16| M 911 30 174| Renathe.Simonsen@finnmarkssykehuset.no

 
Henriette Joks
Språk- og informasjonsrådgiver
T 78 94 75 15| M 941 68 134 | Henriette.Joks@finnmarkssykehuset.no


Johanna Unga
FoU-rådgiver
T 78 94 75 14 |M 917 12 352 |  Johanna.Carolina.Unga@finnmarkssykehuset.no


 
Turid Turunen
Erfaringskonsulent
T 78 94 75 09 | Turid.Irene.Turunen@finnmarkssykehuset.no


Forskere tilknyttet FoU:

Forskere med tilknytning til FoU skal bidra til forskning, samt heve forskningskompetansen i SANKS:


Cecilie Jávo
T 78 94 75 13| M 951 75 948 | Anne.Cecilie.Javo@finnmarkssykehuset.no
Overlege, Dr.med og PhD. Ansatt i FoU. 
Veileder andre forskere.Snefrid Møllersen
T 78 94 75 92| M 958 90 231 | Snefrid.Mollersen@finnmarkssykehuset.no
Gir undervisning og formidler rundt tema kultur og psykisk helsearbeid, samt forskningstema. Veileder andre forskere. Medlem av Forskningsstyret for Finnmarkssykehuset og medlem av Analysegruppen for samisk statistikk.
Prosjektleder for Reindriftas hverdag. Utdannet spesialist i klinisk psykologi, dr.psychol.


Anne Silviken
T 78 94 75 41| M 414 83 043 |Anne.Cathrine.Silviken@finnmarkssykehuset.no

Gir undervisning i selvmordsproblematikk blant samer og oppfølging av etterlatte/berørte ved selvmord. Veileder andre forskere. Utdannet psykologspesialist og forsker.

Eksempel på hospiteringsprogram

Eksempel på hvordan et hospiteringsprogram kan se ut:Fant du det du lette etter?