Brukererfaringer ved BUP

5.års medisinoppgave som undersøker brukererfaringer ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved SANKS.

Brukererfaringer ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern og rus)

En spørreundersøkelse blant foresatte til pasienter innskrevet i perioden 2013 til 2015

Maiken Hay, Medisin Kull 2011

MED-3950 5.-årsoppgaven – Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Veiledere: Cecilie Jávo, dr.med., overlege SANKS. Siv Kvernmo, professor i barne- og ungdomspsykiatri (Institutt for klinisk medisin).

Tromsø, 01.06.2016.

Les oppgaven her

Sammendrag
Formålet med oppgaven
Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke erfaringer foresatte, som har hatt barn til behandling ved BUP-SANKS, har hatt med det tilbudet som de har mottatt. Det ble undersøkt om det var forskjeller i brukererfaringer mellom ulike undergrupper av utvalget fordelt på familiens språkbakgrunn og pasientens alder. I tillegg ble det undersøkt hvordan den samiskspråklige gruppen hadde opplevd den språklige tilpasningen og kultursensitiviteten i behandlingen.

Metoder
I dette prosjektet ble det valgt kvantitativ metode i form av en spørreskjemaundersøkelse. Informantene i undersøkelsen var foresatte som hadde hatt barn til behandling ved BUP-SANKS i perioden august 2013 til juli 2015. Det ble benyttet et tidligere validert brukererfaringsskjema (PEQ-CAMHS Outpatients). Tre samlevariabler/indekser for brukererfaringer ble opprettet for å sikre større validitet. ANOVA ble anvendt for å undersøke om det var forskjeller i brukererfaringer mellom språk- og aldersgruppene.

Resultater
De foresatte var generelt fornøyde med både tilbudet og behandlingen som de hadde mottatt. «Relasjon til behandler» og «Informasjon/medbestemmelse» fikk henholdsvis høyest og lavest gjennomsnittskår av de tre indeksene. Det var få og ingen signifikante forskjeller i brukererfaringer mellom henholdsvis språk- og aldersgruppene. Dog var det tendenser til forskjeller i fornøydhet når det gjaldt relasjonen til behandlerne. Her var gjennomsnittskåren høyere blant den samiskspråklige gruppen og foresatte til yngre barn. Resultatene ellers kan tyde på at samiskspråklige familier ikke ofte nok får et valg i forhold til hvilket språk de ønsker at behandlingen skal foregå på.

Konklusjoner
Foresatte rapporterte gjennomgående positive erfaringer med tjenestetilbudet, uavhengig av familiens språkbakgrunn og barnas alder. I tråd med resultatene fra andre norske studier, er informasjonen og medbestemmelse et område av tjenesten som bør forbedres. Ved en senere brukererfaringsundersøkelse vil det være viktig å utarbeide spørsmål som er valide nok til å måle den språklige og kulturelle tilpasningen i behandlingen.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.