Reindriftas hverdag

Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til å utøve god reindrift og opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på. I de senere årene har det fra reindriftsbefolkningen blitt uttrykt bekymring for hvordan belastningene og presset de lever med, virker inn på deres livs- og arbeidsforhold og dermed den psykiske helsa og livskvaliteten. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) henvendte seg på denne bakgrunn til SANKS med forespørsel om å få gjort en forskningsstudie av disse forholdene.

 

Reindriftas hverdag er en undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere.
Samarbeidet mellom reindriftsutøvere og forskere har gjort det mulig å se på noen av temaene  som er viktige for reindriftsutøverne.

Forskningsprosjektet har kartlagt belastningsfaktorer som er vanlige i primærnæringer og som er viktige for arbeidsmiljø og internt samarbeid. Samtidig har belastningsfaktorer som reindriftsutøverne selv har fremhevet som mest alvorlige fått en sentral plass i undersøkelsen.

Om prosjektet

Undersøkelsen retter seg mot to hovedområder av belastninger. Den ene er de som følger av offentlige reguleringer og interessekonflikter i forhold til grupper utenfor reindrifta. Den andre er de som følger av konflikter innenfor det reindriftssamiske fellesskapet (reinbeitedistriktet).

Undersøkelsen er et bidrag til økt viten om psykososiale livsbetingelser og arbeidsmiljø for reindriftsbefolkningen i Norge. Den kan ha nytteverdi for reindriftsutøverne og for norske helse- og arbeidsmyndigheter. Dokumentasjonen kan brukes når en skal planlegge tiltak retta mot helse og livskvalitet for reindriftsbefolkningen.

Prosjektet bygger på etiske retningslinjer for forskning på urfolk, etter mal fra Canada (det fins ikke slike retningslinjer i Norge eller Norden). Det innebærer at spørreskjema er utformet i samråd med reindriftsutøvere og at resultatene tolkes i sammenheng med reindriftas hverdag.

Forskningsprosjektet følger reglene i Helseforskningsloven. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset HF ved administrerende direktør, er databehandlingsansvarlig.

Organisering

Prosjektet bruker en framgangsmåte (Community-based participatory research, CBPR), som krever at forskere og medlemmer av målgruppen (her: reindriftutøvere) jobber tett sammen under utforming av forskningsspørsmål og metode, fortolkning og formidling av funn. CBPR egner seg spesielt til forskning på tema som er lite kjent for forskningen og der målgruppen sitter med ekspertise og kunnskap.

Denne arbeidsformen danner grunnlag for:

 • en samarbeidsavtale mellom NRL og SANKS
 • en prosjektorganisasjon med deltakere fra forskning og reindrift

Styringsgruppe:

 • Nils Henrik Sara, NRL (leder av styringsgruppa)
 • Per John Anti, NRL
 • Kristina J. Eira, NRL
 • Gunn Heatta, SANKS
 • Anne Silviken, SANKS

Prosjektgruppe:

 • Prosjektleder, Snefrid Møllersen, SANKS
 • Medarbeider, Inger Marit Eira-Åhren, NRL

Tidsskjema og finansiering

Undersøkelsen samlet inn data sommer/høst 2013. de første resultatene beregnes klare i 2014. Delrapport 1 ble ferdigstilt våren 2016. Arbeidet fortsettes med analysering av data.

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra:

 • Sametinget
 • Helse Nord RHF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Reindriftens Utviklingsfond,
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Resultater

Etter hvert som resultatene er klare,vil de bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, presentert i rapporter og formidlet til reindriftsutøvere og andre interesserte via nettsider, informasjonsmøter og seminarer.

Parallelt med analysering av ny data så arbeides det med å bruke de data som allerede er funnet, rundt hvordan data skal anvendes i det praktiske liv.

Kontakt oss

Prosjektgruppa kan kontaktes vedrørende det faglige rundt prosjektet.

Snefrid Møllersen
M 958 90 231 | snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no

Prosjektmedarbeidere

Inger Marit Eira-Åhren
M 971 29 744 | eira.ahren@gmail.com

Prosjektet har også en egen facebookside:

Reindriftas hverdag
Reindriftas hverdag


Resultater

Delrapport 1 – «Reindriftas hverdag – interne og eksterne forhold som påvirker reineiere»

"Reindriftas hverdag" er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NBR-NRL) og Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SÁNAG-SANKS).
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge faktorer i reindriftshverdagen som kan ha betydning for livskvalitet og psykisk helse for dagens samiske reindriftsbefolkning. Denne delrapporten beskriver typer og omfang av belastninger slik disse fordeler seg i reindriftsbefolkninga som helhet.

Noen forskningsresultater:
Analysene av faktorer som kan påvirke psykisk helse og livskvalitet viser at nesten alle (98 %) reindriftsutøverne trives i sitt arbeid, at arbeidet gir mestringsfølelse, selvbestemmelse og gode læringsmuligheter. Samtidig er uforholdsmessig mange eksponert for fysiske belastninger (støy, gass/støv, kulde, fysisk tunge oppgaver), og ulykkes-/skadefrekvensen er høy. I tillegg er uoverensstemmelsene mellom eksternt regelverk og reindriftsfaglig godt arbeid en belastning for de fleste (91 %). Det psykososiale arbeidsmiljøet oppfattes stort sett støttende og ivaretakende. Det livslange og gjensidig avhengige arbeidsfellesskapet i reindrifta er imidlertid sårbart for konflikter som rammer enkeltpersoner.
De fleste (92 - 95 %) rapporterer vedvarende opphopning av merarbeid og/eller stress pga. ulike eksterne inngrep i levesett og næringsutøvelse. Rekreasjonsmulighetene er få: hele 35 % har aldri hatt ferie, og 39 % har aldri vært hjemme fra arbeidet pga. helseproblem. Nesten alle har belastende erfaringer med negative holdninger og handlinger fra omgivelsene rettet mot reindrift og reindriftsutøvere, og svært få (3 %) har tiltro til at sentrale myndigheter har kunnskap om og interesse for reindrifta.

Resultatene er beskrevet detaljert i rapporten. Det er lagt vekt på at innholdet (tabeller og tekst) er lesbart for reindriftsutøverne. Resultatene er satt inn i den reindriftshverdagen data er hentet fra slik at de bli forståelige for bl.a. helsepersonell. Prosjektet har gjort et omfattende arbeid med muntlig formidling til reindrifta, til helse- og sosialfaglige fora, helseforskning, til utdanningsinstitusjoner og til publikum. Alt formidlingsarbeid gjøres i samarbeid mellom forskere og reindriftsutøvere.

Prosjektet har påbegynt planlegging av arbeidet med implementering av resultatene i klinisk praksis og i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innenfor reindrift.

Ønsker du å lese hele rapporten?
Ta kontakt med:
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)
Telefon: 77 69 68 20
E-post: nrl@nrl-nbr.no

Publikasjoner

Populærvitenskaplige artikler

Prosjektet Reindriftas hverdag presenteres i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenester 2016.  

"Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag". "Reindriftas hverdag, - smakebiter fra resultatene av et partnerskap mellom reindrift og forskning." 2016. Landbruksdiektoratet.no"Reindriftas hverdag - Norske Reindriftsamers Landsforbund satser på forskning" Reindriftsnytt, 2013-1."Fokus på psykisk helsevern" Reindriftsnytt, 2012-2.

Vitenskapelige artikler

 • Møllersen, S., Eira-Ahren, I. M., Stordahl, V. & Tørres, G.(2013). "Everyday life of reindeer herding. Developing a study to investigate factors that may affect mental health in the Sami reindeer herder population of Norway." International Journal of Circumpolar         Health, vol 72, Suppl 1, 998 – 999. 
 • Stordahl, V., Tørres, G., Møllersen, S. & Eira-Ahren, I. M.(2013). "Sami health research in Norway: is there a need for indigenous sensitive ethical guidelines?" International        Journal of Circumpolar Health, vol 72, Suppl 1, 1000 – 1001.       
 • Møllersen, S.,  Stordahl, V, Tørres, G, Eira-Åhren, I.M.  (2015) "Everyday Life of Reindeer Herders - a partnership research project" Abstract book, ICCH-16.
 • Stordahl, V., Tørres, G., Møllersen, M. & Eira-Åhrèn, I. M. (2015) "Ethical guidelines for Sami research: the issue that disappeared from the Norwegian Sami Parliament's agenda?" International Journal of Circumpolar Health , 74, 27024
 • Møllersen, S., Stordahl, V., Tørres, G., Eira-Åhren, I.M.   (2016) "Developing an adequate questionnaire addressing psychosocial distress in a reindeer herding population: Some lessons learned". p. 175 – 198 in Drugge, A-L (ed.) (2016)  "Ethics in Indigenous Research. Past Experiences – Future Challenges". Vaartoe – Centre for Sami Research, Umeå University 2016 februar          
 • Møllersen, S., Stordahl, V., Eira-Åhren, I.M., Tørres, G. (2016). Delrapport 1, "Reindriftas hverdag – interne og eksterne forhold som påvirker reineiere" (les mer under resultater).
 • Haanæs-Rensberg, T. (2016) "Si ikke at det bare er en finger. En kvalitativ undersøkelse av CBPR brukt i Reindriftas hverdag". MED-3950 5.årsoppgaven – Profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Veiledere: Møllersen, S., Risør, T.

           
Fant du det du lette etter?