– en kvalitativ studie om legitimering av vold og overgrep.

Verdier og vold i samiske samfunn

Dette er et 3-årig prosjekt (2020-2022) initiert av SANKS og finansiert av SANKS FOU-fond, med deltakende forskere i SANKS og fra RVTS-Nord, erfaringskonsulent og brukerrepresentant ved SANKS. Forskergruppa består av samfunnsforskere, og både teoretiske perspektiver og valg av metode gjenspeiler dette.  Vold, verdi og kultur er sentrale begreper, sett i et diskurs- og maktperspektiv. For deler av den kommende formidlingsdelen, har prosjektet knyttet til seg en kunstner.

Prosjekt-tematikken har direkte relevans for å bedre helsetilbudet til den samiske befolkningen. Resultatene fra prosjektet vil blant annet formidles i SANKS og RVTS Nord sitt ordinære undervisningstilbud, fordi sammenhengen mellom forskning og utvikling av bedre behandlingstilbud er et nødvendig og viktig perspektiv. 

Vold og overgrep er globale folkehelseproblemer, og spesielt høye tall på dette finnes i enkelte urfolkssamfunn, som det samiske (SAMINOR 2-undersøkelsen). Disse kontinuerlige problemene har alvorlige negative konsekvenser for samiske samfunn som helhet og for enkeltpersoners somatiske og mentale helse. Legitimering kan være en av flere underliggende årsaker til hvorfor vold og overgrep forekommer i et samfunn uten at det iverksettes sanksjoner. De uttalte og uuttalte dypstrukturelle mekanismene for legitimering av vold og overgrep er prosjektets hovedfokus, og hovedmålet er å produsere ny kunnskap om verdier og holdninger knyttet til legitimering av vold og overgrep i samiske samfunn. Det sentrale forskningsspørsmålet er å undersøke og forstå hvordan, og på hvilken måte, kulturelle verdier og holdninger kan påvirke og opprettholde disse atferdsmønstrene i både positiv og negativ retning. 

Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker (AP)/delprosjekter

AP 1 Taushetskulturens betydning undersøker mulige utfordringer i å snakke åpent om vold og overgrep i samiske samfunn – hvilke funksjoner, betydninger og konsekvenser har eventuelt slike utfordringer? 
AP 2 Rurale og urbane samiske samfunn undersøker hvilke sosiale og samfunnsmessige forskjeller er det mellom rurale og urbane samiske bosettinger/lokalsamfunn og som kan få konsekvenser for legitimering av vold og misbruk. 
AP 3 Lokalt tilpassede forebyggingsplaner undersøker på hvilke måter samiske kommuner (kommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk språklov/ kommuner med egen avtale med Sametinget) tar ansvar for å utvikle og skreddersy lokalt tilpassede handlingsplaner mot vold og overgrep?  

Kontakt

Marit Myrvoll
Prosjektleder
Tlf: 91 69 78 58 | Marit.Myrvoll@finnmarkssykehuset.no

 

Marit Myrvoll har holdt foredrag om Vold og overgrep i samiske samfunn.

 


Fant du det du lette etter?