HELSENORGE
Her kan du få hjelp

Trenger du hjelp?

​Har du akutte tanker om å ta ditt eget liv, ring 113. 
Om du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring 116 117. Da kommer du til nærmeste legevakt.

Øyeblikkelig hjelp

Når du ringer til legevakten er det viktig å formidle tydelig og klart hva du trenger og at det er viktig å få hjelp nå.

  • Spør om å snakke med psykiatrisk legevakt eller annen psykologtjeneste. Det er enklere å få hjelp dersom du er tydelig om egne behov.
  • Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ta kontakt med legevakten hvis du har et problem utenfor fastlegens åpningstid.
    Ta med deg noen du stoler på dersom dette kan hjelpe deg å formidle dine behov hos legevakten.

Fastlegen

Det er fastlegen din som skal forsøke å hjelpe deg med lette og moderate lidelser. Ved for eksempel mildere angst og depresjon skal det først forsøkes med samtalebehandling. Det kan senere bli aktuelt med medisiner, eller du kan bli henvist videre for behandling andre steder. Det er vanligvis fastlegen som henviser pasientene sine videre til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten tilbyr utredning og behandling på spesialistnivå.

Når du skal be om hjelp hos fastlegen, kan det være lurt å tenke gjennom hva du ønsker. Er det spesielle behandlingstilbud du har hørt om og er nysgjerrig på? Spør fastlegen om disse. Fastlegene kan lettere bistå dersom de får noen forslag til ønsket behandlingstilbud.
Eller om du ikke har noe konkret behandlingsønske, kan du si at du ønsker oppfølging hos spesialist for det du opplever som problemet ditt. Fastlegen kan henvise videre til psykolog eller psykiater, som er spesialister på psykiske lidelser (spesialisthelsetjenesten).

Fastlegeordningen

Alle som bor i Norge har rett til en fastlege. Har du ikke det, eller vil bytte fastlege, kan du ringe Fastlegeordningen 810 59 500 eller bytte på internett her: Bytte fastlege.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Det er vanligvis fastlegen som henviser pasienter videre til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten tilbyr utredning og behandling på spesialistnivå. Et distriktspskiatrisk senter (DPS) er et spesialisthelstjenestetilbud.

SANKS er et distiktspsykiatrisk senter for Midt-Finnmark. Klinikk Psykisk helsevern og rus i Finnmark er organisert og delt inn i tre distriktspsykiatriske sentre underlagt Finnmarkssykehuset HF. Det er SANKS/ DPS Midt-Finnmark
DPS Vest-Finnmark og DPS Øst-Finnmark.

DPS tilbyr:

-Behandling uten innleggelse (poliklinikker)
-Dagavdelinger eller døgnavdelinger (med innleggelse)

På poliklinikkene utføres alt fra enkle samtaler til mer langvarig behandling av pasienter. Dagavdelinger i spesialisthelsetjenesten har gjerne bestemte behandlinger for mennesker med for eksempel angst, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, avhengighetsvansker og liknende.

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten (distriktspsykiatrisk senter eller sykehus). Du kan lese mer på Fritt behandlingsvalg  eller ring 800 43 573 hvis du ønsker veiledning eller råd.

På nettsidene finner du mer informasjon om behandlingssteder i alle helseregionene, ventetider, fremgangsmåte for henvisning til behandling.

Hva betyr fritt behandlingsvalg for meg som pasient?

Fritt sykehusvalg er en rettighet du som pasient har. Dette gir deg rett til å velge ved hvilket sykehus du skal bli behandlet/vurdert. Retten til fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak, samt private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak. Både innleggelser og polikliniske konsultasjoner innen sykehusets organisasjon omfattes av fritt sykehusvalg. Dette betyr i praksis at du for eksempel kan velge å bli behandlet ved et spesielt sykehus fordi ventetiden på behandling av din lidelse er kort.

Illustrasjonsbilde: SANKS

Hjelpetelefoner

For mange kan det være godt å snakke åpent med en de kjenner og stoler på om problemene. For andre vil det være bedre å ringe og snakke med noen som selv har følt problemene på kroppen.

Det finnes mange steder å henvende seg dersom du trenger noen å snakke med. Her finner du noen av de hjelpetelefonene og nettstedene som er tilgjengelig. 

Oversikt over hjelpetelefoner (helsenorge.no)

Mer om behandling


Fant du det du lette etter?