Sorgprosessen – etterlatte i samiske områder

Anne Silviken, PUT

 

Tema

«Sorg er tungt … Det er ikke bare å glemme». Etterlatte i samiske områder sine erfaringer med hjelpeapparatet og betydning av religiøsitet i sorgprosessen

Innhold

I undervisningen vil forskningsresultater fra studien «Etterlatte ved brå død i Nord-Norge» bli presentert. Fokus vil være hvilke erfaringer de etterlatte har med lokalt hjelpeapparat og betydningen av religiøsitet i sorgprosessen. Mange etterlatte er fornøyde med hjelpen de har mottatt fra lokalt hjelpeapparat, men noen forteller at de har møtt utfordringer og opplever barrierer i forhold til å motta og søke hjelp. Det er mange faktorer som kan være til nytte i sorgprosessen, folkereligiøsitet kan for noen være en viktig del av veien videre og være relatert til ritualer, tegn og varsler.

Mål

Brå død, slik som for eksempel selvmord og ulykker, er ikke bare avslutningen for en persons liv, men starten på en ny epoke for etterlatte. Etterlatte utgjør en relativt stor gruppe, da brå død er særlig utbredt i nordområdene, også i samiske områder. God oppfølging av etterlatte fordrer både støtte fra sosialt nettverk og adekvat hjelp fra hjelpeapparatet. Det er fortsatt liten kunnskap om etterlattes situasjon i samiske områder, og stor variasjon i forhold til oppfølgingen de får lokalt. Det er derfor viktig å lytte til de etterlattes erfaring for på den måten å kunne forbedre hjelpetilbudet.

Undervisningsform

Undervisningen vil være basert på forelesning med presentasjon av case og gruppearbeid for å dra veksler på arbeid som gjøres lokalt og diskutere muligheten for å bedre dagens rutiner.

Målgruppe

Undervisningen er i utgangspunktet rettet mot helse- og sosialtjenesten, men kan også inngå som undervisning i grunnutdanninger, hvor dette temaet er relevant.

Varighet

Undervisningen vil vare 2–3 timer

Evaluering

Kan tilrettelegges i forhold til det som er mest praktisk for målgruppen.

Språk

Norsk

Anne Silviken er psykolog og har doktorgrad på temaet selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge. Hun har siden 1998 vært ansatt i Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) og jobber nå som psykolog/forsker (50 %). I tillegg er hun ansatt som forsker (50 %) ved Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og har en bistilling ved VIVAT – selvmordsforebygging (UNN).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.