Lokale utdanningsutvalg

Det er opprettet lokale utdanningsutvalg (LUU) for hver spesialitet i Finnmarkssykehuset HF. 

Utvalgenes mandat er: 

  • Avgjøre hvilke læringsmål som kan oppnås i eget foretak spesialiteten. Det er en målsetting at flest mulige læringsmål skal kunne oppnås i Finnmarkssykehuset HF.
  • Samarbeide med tilsvarende fagmiljø i samme spesialitet i Helse Nord gjennom de regionale utdanningsutvalgene (RUU) om tjenesteperioder for de læringsmål som ikke kan oppnås i eget foretak.
  • Utarbeide utdanningsplan for spesialiteter i Finnmarkssykehuset HF, inklusive perioder i samarbeidsforetak.
  • Rapportere om mangler som oppstår og som kan være til hinder for framdriften av legespesialisering. 
  • Foreslå tiltak som kan bedre utdanningens framdrift og kvalitet.
  • Bidra til at Finnmarkssykehuset HF utarbeider foretaksvist informasjonsmateriell om spesialiteten og arbeidet som utføres. 
  • Bidra til at Finnmarkssykehuset HF har spesiell oppmerksomhet på hvordan utdanningsplanene kan bidra til å ivareta rekruttering og utdanning av samiske legespesialister. 
  • Sammen med medisinsk fagsjef, og i regi av RUU framforhandle avtaler med andre foretak dersom læringsmål ikke kan oppnås i eget helseforetak.
  • Gjennomføre arbeidet i tett dialog og samarbeid med andre helseforetak som utdanner LIS 2/3 innen samme spesialitet.

LUU utnevnes av klinikksjefene og har følgende medlemmer: 

Én overlege fra hver lokalisering/læringsarena og minst én LIS 2/3


Oversikt over foretakets lokale utdanningsutvalg finner du her:

Utdanningutvalg


Fant du det du lette etter?