HELSENORGE
Doktorgrad

Marit Myrvoll

Doktorgrad sosialantropologi
"Bare gudsordet duger" Om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse.

Disputas mars 2011.
Forsker ved SANKS.
E-post: marit.myrvoll@finnmarkssykehuset.no

Denne avhandlingen er en studie av religiøsitet og tro i et samisk lokalsamfunn i dag, og er resultat av åtte måneders feltopphold i Måsske i Tysfjord. “Det eneste vi har byttet ut, er øverste guderekke”, uttalte en kvinne i lokalsamfunnet. Hun brukte et bilde fra den samiske tromma for å forklare hvordan samisk tro og virkelighets-forståelse har utviklet seg etter religionsskiftet og kristendommen fikk rotfeste blant folk. Den religiøse og trosmessige virkelighet er et vidt område som berører nesten alle av livets sider. Ved å bruke Berger og Luckmann’s (2000 [1966]) og Geertz’ (1993a [1973]) perspektiver på hvordan virkeligheten etableres og vedlikeholdes, ser jeg på ulike aspekter ved tro. Jeg undersøker i hvilken forstand kontinuitet og brudd preger folks virkelighetsforståelse, avgrenset til religiøsitet og tro, og noen av de konsekvenser dette har for livet i dag. Pietistisk kristendom står sterkt i lokalsamfunnet, og den læstadianske førstefødte forsamlings troslære og verdigrunnlag preger livet. Forsamlingshuset er sentrum i det kristne fellesskapet. Livet og virkeligheten består imidlertid av mer enn forsamlingshuset. Virkelighetsforståelsen inneholder også folkereligiøse aspekter som åpner for dimensjoner som ikke uten videre oppleves og erfares i dagliglivet, men som like fullt eksisterer og som folk må lære å mestre. Dette kan være erfaringer knyttet til død eller underjordiske. Helse er også et felt som krever mestringsevne, og bruk av tradisjonell medisin inngår i folks strategier for det gode liv. Kontinuitet kommer til uttrykk gjennom folkereligiøse aspekter som videreføres innenfor den kristne virkelighetsforståelsen. Kristendommens gud er imidlertid overordnet alle forhold, synlige som usynlige, og det er ved hjelp av tro og gudsordet at mennesket mestrer livet. Brudd uttrykkes gjennom et religionsskifte på kollektivt plan og et trosskifte på individuelt plan. Både kristendom og folkereligiøsitet vedlikeholdes og videreføres i muntlig form; den kristne troslæra i predikantenes prekener og folkereligiøsiteten gjennom fortellinger i ulike sosiale sammenhenger.

Les avhandlingen på nett Sammendrag på lulesamisk

TJOAHKKÁJGÆSOS Dát dutkamtjálos la åsko ja jáhko birra udnásj sáme bájkálasj sebrudagán, ja boados gáktsa mánnusasj dutkamviessomis Måsken Divtasvuonan. ”Ájnna majt lip målssum la bajemus jubmelijt”, javlaj nissun bájkálasj sebrudagán. Sån goabddáv gåvåstahkij tjielggimdiehti gåktu sáme jáhkko ja dádjadibme la åvddånam maŋŋáj åsskorievddama gå ulmutja risstalasjvuohtaj tjadnujin. Åskulasj ja jáhkkulasj almmavuohta l vijdes oasse mij gåbttjå vargga gájkka iellema åsijt. Berger ja Luckmanna (2000 [1966]) ja Geertza (1993a [1973]) perspektijva milta gåktu almmavuohta álggá ja bisoduvvá, gehtjadav duot-dájt åsijt ma jáhkkuj gulluji. Mån guoradaláv gåktu kontinuitehtta ja boarkkim åsskuj ja jáhkkuj bájnná ulmutjij dádjadimev, ja gåktu dat bájnná udnásj iellemav. Pietisstalasj risstalasjvuohta l nanos sebrudagán, ja læstadianisma vuostasjriegadum oahppa ja árvvo iellemav bájnná. Biednagoahte l ristalasjvuodan guovdátjin. Valla iellemij ja almmavuohtaj ij la dåssju biednagoahte ájnas. Almma-vuodan li aj álmmukåskulasj oase mij ij dan ga vide váseduvá ja åtsådaláduvá, valla mij duodaj doajmmá ja maj ulmutja vierttiji rijbadit. Da máhtti liehket åtsådallama tjanádum jábmemij ja ibmahijda. Varresvuohta l aj oasse majna viertti ájgás boahtet, gånnå árbbedábálasj dálkudime gulluji ulmutjij varresvuoda-strategijajda. Kontinuitehtta vuojnnu álmmukåskulasj aspevtaj mij risstalassjvuoda dádjadimen joarkeduvvá. Valla ristalasjvuoda jubmel la huoman bajemusán, vuojnnusijda ja vuojnnemahtesijda, ja jáhkujn ja jubmelabáguj ulmusj iellemijn rijbat. Boarkkim vuojnnu kollektijvalattjat åskorievddama baktu ja ulmusjlattjat jáhko-målssoma baktu. Sihke risstalasjvuohta ja álmmukåssko bisoduvvá ja joarkeduvvá njálmálattjat, ristalasjvuoda oahppa sárnnediddjij sárnij baktu ja álmmukåssko subttsasij baktu duon-dán sosiála aktijvuodajn


Fant du det du lette etter?