Kronikk:

Bedre tilbud, styrket satsing

I slutten av april sa styret i Finnmarkssykehuset ja til Sámi Klinihkka. Dette er et stort løft for samiske spesialisthelsetjenester i Norge, og det gjør meg veldig stolt. Nå går vi i gang med en utredning knyttet til klinikkstrukturen i helseforetaket, en utredning som inkluderer Klinikk Alta.  

Eva Håheim Pedersen er stolt av Sámi Klinihkka. Nå varsler hun en utredning av klinikkstrukturen i Finnmarkssykehuset.

​Jeg har skrevet og sagt det mange ganger: Finnmarkssykehuset er godt i gang med den største helsesatsingen i Finnmark noensinne. Vi bygger nye sykehus og klinikker, etablerer desentraliserte tilbud og styrker beredskapen for alle innbyggerne i Finnmark, slik at alle, uansett hvor de bor, skal ha et best mulig helsetilbud.

Helhetlig tilbud

Finnmarkssykehuset er Norges mest desentraliserte helseforetak. Vi har, etter oppdragsdokumentet, også et nasjonalt ansvar for samiske helsetjenester, og er gjennom SANKS/Samisk nasjonal kompetansetjeneste for helsevern og rus blant voksne til stede med tilbud over store deler av landet. Også i hovedstaden.
 
Det er viktig for meg som administrerende direktør å vite at vi gir et godt tilbud til den samiske delen av befolkningen, samtidig som vi er under kontinuerlig utvikling for å bli enda bedre. Derfor er jeg glad for at et enstemmig styre sluttet seg til forslaget om å organisere det samiske lokale og nasjonale spesialisthelsetilbudet i en egen klinikk med hovedsete i Karasjok.
 
Med Sámi Klinihkka samler vi somatikk og psykisk helsevern og rus i én organisasjon. Dette er nyskapende, og gir oss mulighet til å tilby et helhetlig spesialisthelsetilbud i en tid der sammensatte lidelser blir stadig mer vanlig. Å integrere gjør at fagmiljøene jobber tettere sammen, at vi har en mer helhetlig tilnærming overfor pasientene, at vi ser hele mennesket. Vi tror dette vil gi et enda bedre tilbud til pasientene, samtidig som det vil styrke fagmiljøet og gjøre det mer attraktivt å rekruttere til. 

Veien til omorganisering

Finnmarkssykehuset er en stor virksomhet, med sine over 1.600 årsverk og nærmere 2000 ansatte. Tilbudet vi gir er omfattende, og enkelte av klinikkene og tilbudene våre går på tvers av hverandre.  Utredningen om Sámi Klinihkka har pågått siden høsten 2018. Som administrerende direktør mener jeg det er en naturlig fortsettelse av prosessen med Sámi Klinihkka å utrede det overordnede organisasjonskartet, og klinikkorganiseringen i Finnmarkssykehuset. Når vi gjør omorganiseringer som berører ansatte, skal vi følge spillereglene i arbeidslivet nøye. Medvirkning er viktig.
 
En omorganisering av overordnet klinikkstruktur i Finnmarkssykehuset handler nemlig ikke utelukkende om å tilsette klinikksjef, men like mye om å skille ut avdelinger fra dagens modell, slå dem sammen i en ny struktur, og få dette til å spille sammen med hele Finnmarkssykehuset.
 

Berører mange

Prosessen vi går i gang med, er i mediene redusert til et spørsmål om klinikksjef. Endring av struktur berører imidlertid svært mange ansatte, for eksempel i Alta, hvor Finnmarkssykehuset er etablert med blant annet klinikk Alta, organisert under klinikk Hammerfest, og klinikk psykisk helsevern og rus. Her er det alene omkring 170 årsverk. Utredningen vi går i gang med, skal gjøres grundig. Vi snakker altså om en mer omfattende prosess, og en egen klinikksjef vil være en konsekvens av valget vi gjør.
 
Som leder i et helseforetak har jeg en grunnleggende regel: Lytt til ansatte og få oversikt over konsekvensene før en endelig beslutning, slik at både ansatte og pasienter blir ivaretatt på beste måte. Mine medarbeidere i foretaket skal føle seg trygge på at spillereglene i arbeidslivet blir overholdt, samtidig som pasientene og den øvrige befolkningen i Finnmark aldri skal tvile på at de får et godt tilbud. Det gjelder også i fremtiden.
 
Jeg føler meg sikker på at jeg har alle med meg når jeg mener at en slik type omorganisering krever en utredning, og at man skal ha respekt for spillereglene i arbeidslivet.