Begreper til besvær

KRONIKK: Møtekjøring, omlasting og beredskap har preget debatten i Finnmark den siste tiden. 

Omlasting fra Sea King til ambulanse på Hammerfest lufthavn etter bilulykke.

Det er behov for å definere begreper, og vise hvilke arbeidsprosesser og systemer den prehospitale tjenesten i hele landet arbeider etter.

Møtekjøring

Møtekjøring er et verktøy som ambulansetjenesten benytter for å opprettholde lokal beredskap, samtidig som man yter helsehjelp til den enkelte. Dette skjer over hele Norge, og er et nasjonalt virkemiddel for å utøve tjenesten på en trygg, rasjonell og forsvarlig måte. AMK Finnmark har ansvaret for å koordinere ambulanseoppdragene. Finnmark er et stort fylke med relativt få ressurser, og værmessige utfordringer. AMK-operatørene er godt skolert i å styre ressursene for den enkelte pasient, og samtidig sikre best mulig beredskap. Møtekjøring er et verktøy for å balansere disse behovene best mulig.

Så hvorfor møtekjøring?

En ambulanse som har 15 mil til sykehus vil være borte fra sin hjemkommune i omtrent fem timer. Ved møtekjøring påtreffes ambulansen på halvveien til sykehuset, omlaster pasienten til møtende bil, og returnerer til hjemstedet. Tiden ambulansen er borte fra sin hjemkommune er da redusert til drøye to timer.

Møtekjøring er ikke et lokalt fenomen. Ambulanseflyene, rednings- og legehelikoptrene i hele landet, driver utstrakt møtekjøring. Det vil være lite rasjonelt å benytte Sea King redningshelikopteret stasjonert på Banak for å fly til Tromsø dersom ikke pasientens tilstand gjør dette nødvendig. For hva da om vi får en hendelse der en båt går ned, og redningshelikopteret er unødvendig langt unna havaristen? Ingen ville i ettertid gi oss ros for ressursstyringen. Dette er vårt ansvar.

Omlastning

Alle pasienter, som ikke kan gå selv og som transporteres, omlastes. Dette skjer over hele landet, og er nødvendig for å kunne gi pasientene medisinsk behandling og transport til sykehus. Omlastning skjer inne og utenfor sykehus, på legevakter, i hjemmetjenesten, på skadested. Det gjøres av ambulansearbeidere, legevaktleger og -sykepleiere, ansatte i akuttmottak, i luftambulansetjenesten, på Sea King- og ambulansehelikopter. I noen tilfeller også personell fra brann og politi. Eksemplene er mange.

Fagpersonell som jobber med pasientbehandling i den prehospitale tjenesten, har spesialkompetanse i å omlaste pasienter. De er profesjonelle aktører og hovedfokus er å ivareta pasienten, skjerme dem for vær og vind, innsyn fra media og publikum. Omlastning skjer ofte under pågående akuttmedisinske behandlingstiltak, som avansert luftveishåndtering, medikamentinfusjoner, overvåking med mer.

Hvorfor bytter vi da ikke bare bil?

Ambulansepersonellet gjennomfører kontroll av bil, alt medisinsk teknisk utstyr samt medisinsk forbruksmateriell og medikamenter. Dette er personellets personlige ansvar. En pilot vil aldri godta å fly et fly piloten selv ikke har klarert, og det kan heller ikke vårt personell gjøre. I tillegg kommer de tekniske utfordringene for AMK sentralens logistikk.

Utrykningskjøring er risikabelt, og risikoen for ulykker er 8 – 16 ganger høyere. Vi har et helse-, miljø- og sikkerhetsansvar (HMS), og personellet er vår viktigste ressurs.

Ambulansebilberedskap

Det er vanskelig å synliggjøre beredskap. De fleste vil ikke reflektere over dette før man erfarer at ressursen ikke er tilgjengelig. Finnmarkssykehuset må alltid tenke på dette når vi organiserer ambulansetjenesten. Vi har derfor organisert oss på en måte som gjør at kommunene skal ha ambulansebilressurser tilgjengelig i størst mulig grad.

Samtidighetskonflikter, der etterspørselen er større enn ressurstilgangen, er dagligdagse hendelser. SINTEF bekreftet at vi er godt organisert, noe som gjør at vi har en lavere grad av samtidighetskonflikter enn andre helseforetak og regioner. Vi må styre ressursene på best mulig måte innenfor våre tildelte økonomiske rammene.

Helse Nords sikkerhetsregel, som foretakene i regionen følger, begrenser personellet ved å kjøre i maksimalt ti timer sammenhengende før åtte timer hvile. Dette ivaretar sikkerheten til både personell, pasienter og medtrafikanter. Lange ambulansetransporter øker risikoen for at personellet må tas av beredskap for nødvendig hvile.

Oppsummert vil vi påpeke at:
Omlastning er nødvendig og gjøres overalt i Norge også i Finnmark.

Møtekjøring gjøres med bil, fly, båt og helikopter. Praksisen monitoreres av oss.

Ambulansebilberedskap er vårt ansvar i alle kommunene i Finnmark. Vår måte å løse oppdraget på, i et av Norges mest utfordrende fylker, er forsvarlig og ivaretar individet og samfunnet best mulig.

Vi beskyldes for å behandle pasientene våre uverdig. Vi mener det er feil. Når autoritetspersoner forteller via media at vi behandler pasienter uverdig, vil mange føle det slik. Når ansatte leser at de utøver uverdig behandling, blir det belastende.

Finnmarkssykehuset arbeider etter høye etiske standarder hvor pasienter er i fokus, og vi er stolte av jobben våre ansatte utfører daglig.