HELSENORGE

Brukerfornøydhetsundersøkelse

Vi gjennomfører brukerfornøydhetsundersøkelse i alle enhetene i Sámi klinihkka/SANKS. 

Sámi klinihkka/Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og avhengighet (SANKS) gjennomfører brukerfornøydhetsundersøkelsen for å evaluere kvaliteten på behandlingen gitt til samiske pasienter, brukere og pårørende ved Sámi klinihkka/SANKS. På den måten vil Sámi klinihkka/SANKS sikre at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud. 

Spørsmålene består av 4 punkts Likert-skala og åpne spørsmål, og spørsmålskategoriene er: kulturforståelsen, Samisk språk, samarbeid, informasjonsflyt til pasienter/bruker/pårørende, og helhet fornøydhet. 

Deltakelse er frivillig og anonymt. Tilbakemeldingene vil bli brukt til å forbedre vårt behandlingstilbud samt generelt forbedringsarbeid i Sámi klinihkka/SANKS.