HELSENORGE
DIGITAL FACT TEAM - ET TILBUD TIL PERSONER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER

Finnmarkssykehuset har fått innvilget 13,2 millioner

Finnmarkssykehuset HF har fått innvilget kr 12 mill. fra Statsforvalteren Troms og Finnmark i forbindelse med vår søknad om etableringstilskudd av 4 Digitale FACT-team i Finnmark.

Illustrasjon D-FACT 

FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment» og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet. Formålet med etableringen er å styrke tilbudet til personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rus- og avhengighetsproblematikk. Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Teamets oppgave er å støtte pasientenes bedringsprosesser og tilfriskning ved å:

• fokusere på recovery og brukermedvirkning
• tilby oppsøkende behandling og oppfølging (digitalt og fysisk)
• følge med på sykdoms- og symptomutvikling
• yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen ved spesielle behov
• arbeide med rehabilitering

Som et resultat av dette vil Digital FACT-team Sámi klinihkka bli etablert. Det vil være et tverrfaglig team bestående av teammedlemmer fra både kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Lebesby, Gamvik, NAV Troms/Finnmark og Sámi klinihkka.
Teamet vil bestå av case managers (primær kontakt) fra kommunene, russpesialist, brukerspesialist, samt psykiater og psykologspesialist. De vil bli ledet av en Teamleder og Sámi klinihkka har startet rekrutteringsprosessen. En søker etter kandidater med både noe ledererfaring, samt erfaring med å jobbe opp mot denne målgruppen og tar sikte på å få plass vedkommende etter fellesferien.

Statsforvalteren ønsker også innvilge kr 1,2 mill til et forprosjekt der FIN ønsker å utrede muligheten for å etablere FACT-ung. Formålet med dette utredningsprosjektet er å finne ut om en kan styrke tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. Vi har også her søkt om to prosjektlederstillinger, hvor av en skal ha særskilt hensyn til barn og unge med samisk bakgrunn.