HELSENORGE

Finnmarkssykehuset øker kapasiteten innen øre-, nese-, halsfaget i Vest-Finnmark

Ved Klinikk Alta er det i dag ansatt én øre-, nese- og halsspesialist. Finnmarkssykehuset går nå sammen med Helse Nord for å øke kapasiteten til to spesialister ved klinikken. 

Illustrasjonsbilde fra øre, nese, hals-undersøkelse.

Øre-, nese-, hals-tilbudet i Vest-Finnmark styrkes vesentlig. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den private hjemmelen som Helse Nord i dag har i Alta, har i flere år vært ubesatt grunnet mangel på kvalifiserte søkere. Finnmarkssykehuset har nå en aktuell øre-, nese- halsspesialist som ønsker å jobbe i Klinikk Alta, og ikke som avtalespesialist.

Helse Nord RHF er opptatt av å følge opp sitt sørge-for-ansvar, og går nå sammen med Finnmarkssykehuset og bidrar med økonomisk støtte for å etablere ekstra ØNH kapasitet i Alta. 

​Finnmarkssykehuset har gjort vurderinger at med den økte kapasiteten som nå etableres, så vil det ikke lenger være behov for å videreføre dagens ØNH hjemmel i Alta. Denne hjemmelen vil gå inn i «poolen» av avtalehjemler til Helse Nord RHF, og vurderes omdisponert til andre fagområder der det er behov i Helse Nord. 

Tre spesialister

Dette vil styrke kapasiteten innen ØNH i Vest-Finnmark, som i dag har én spesialist ved Hammerfest sykehus og én ved Klinikk Alta.

Ved etablering av nytt kontor i klinikk Alta øker Finnmarkssykehuset sin kapasitet til totalt tre spesialister i Vest-Finnmark. 

​- Vi skal nå gå i gang med å gjøre klart rom nummer to for en ny spesialist, og vi ser fram til få behandlet flere pasienter samt å redusere ventelistene, sier en fornøyd klinikksjef Lena E. Nielsen. 

Det planlegges også for at de tre spesialistene vil kunne ambulere til Sámi klinihkka i Karasjok.

Et fullgodt alternativ

Helse Nord RHF har slitt med å få på plass en spesialist til den ledige hjemmelen i Alta i flere år, og ser på denne løsningen som et fullgodt alternativ.

- Vi har over tid forsøkt å rekruttere lege til den ledige ØNH-hjemmelen i Alta uten tellende resultat. Vårt fokus er på å følge opp vårt sørge-for-ansvar, og når vi ikke lykkes med rekruttering til avtalehjemmelen må vi tenke alternativt for å dekke gapet i behandlingstilbudet for ØNH-pasientene i denne regionen. Helse Nord stiller seg derfor positiv til en løsning, sier seksjonsleder for eksterne helsetjenester i Helse Nord RHF, Frode Eilertsen

Helse Nord RHF bidrar med 1,4 millioner kroner til å medfinansiere etableringskostnadene. Tilskuddet er øremerket dette formålet, og Finnmarkssykehuset er ansvarlig for drift og bemanning.

​Starter søvnregistrering i Hammerfest

Samtidig utvides også ØNH-kapasiteten ved Hammerfest sykehus, der det i dag er én øre-, nese-, halsspesialist. ØNH er et såkalt storvolumtilbud med stor pågang av pasienter, og nå ansettes en sykepleierressurs som støttefunksjon. 

Dette vil frigjøre kapasitet, og gjør at sykehuset om kort tid vil utvide tilbudet til også å gjelde søvnregistrering.

- Vår vurdering er at effektiviteten og kvaliteten vil øke ytterligere, og at vi vil se nok en forbedring i ventelistene ved Hammerfest sykehus. Muligheten for å hente hjem flere pasienter som i dag sendes til Aleris, UNN og andre behandlingssteder er også større, sier klinikksjef Jørgen Nilsen i Hammerfest.